Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2017-04-13
N2017/02826/SUBT
Trafikanalys
113 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Trafikanalys inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Trafikanalys verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Trafikanalys och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

3

Uppdrag

Utvärdera effekterna av stödet till svensk sjöfart

Trafikanalys ska göra en miljökonsekvensanalys som inkluderar klimatstyrande effekter av de av Sjöfartsverket föreslagna förändringarna i farledsavgiften. I uppdraget ingår också att, inom ramen för nuvarande självfinansieringsprincip för farledsavgiften, lämna förslag på justeringar för att nå bättre miljö- och klimatnytta samt underlätta för det övergripande målet att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2017.

Moderna beredskapsjobb

Trafikanalys ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även Trafikanalys ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Trafikanalys ska lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Trafikanalys pågående uppdrag.

Miljökonsekvensanalys av förändringar i farledsavgiften

Trafikanalys får i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys som inkluderar klimatstyrande effekter av de av Sjöfartsverket föreslagna förändringarna i farledsavgiften.

Uppdraget innehåller också att, inom ramen för nuvarande självfinansieringsprincip för farledsavgiften, komma med förslag på justeringar för att nå bättre miljö- och klimatnytta samt underlätta för det övergripande målet att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. Uppdraget redovisas senast 1 juli 2017.

En förutsättning för uppdraget är att farledsavgiften som planerat förändras den 1 januari 2018 samt att möjliga justeringar av förslaget kan rymmas inom nuvarande notifieringsprocess med EU-kommissionen. Förändringar utifrån analysen som tar längre tid att implementera kan innebära att dessa ändringar av systemet görs först vid en senare tidpunkt.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:13

Trafikanalys (Ramanslag)

Disponeras av Trafikanalys61 483
ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys (ram)61 483
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.1Trafikanalys - Maritim strategi (ram)4 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Trafikanalys - Maritim strategi

Anslagsposten får användas för statistik-, utvärderings- och analysverksamhet rörande de maritima näringarna. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

ap.2 Trafikanalys - del till Trafikanalys

Anslagsposten får användas till Trafikanalys förvaltningsutgifter vilket omfattar statistik-, utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:13 Trafikanalys
ap.10Inget0
ap.21 8443 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 800
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-255 124
2017-02-255 124
2017-03-255 124
2017-04-255 124
2017-05-255 124
2017-06-255 124
2017-07-255 124
2017-08-255 124
2017-09-255 124
2017-10-255 124
2017-11-255 124
2017-12-255 119
Summa61 483
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.2Trafikanalys - del till Trafikanalys

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet001 0001 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Luftfartsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen