Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2017-04-06
Ju2017/03311/SSK
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
65181 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet ska bidra till att uppfylla målen för skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

Genom att fullgöra sina uppgifter ska myndigheten, tillsammans med berörda aktörer, utveckla individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. För detta arbete är myndighetens stödjande och samordnande roll av särskild betydelse.

Ökad kvalitet och effektivitet

1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Civilt försvar

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska stödja de bevakningsansvariga myndigheterna i planeringen för det civila försvaret. Planeringsarbetet ska syfta till att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda stödåtgärder.

Informationspåverkan

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska inom det egna ansvarsområdet ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktat mot Sverige. Myndigheten ska dessutom genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa genomförda åtgärder.

Effektiva räddningsinsatser och olycksförebyggande arbete

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska, inom ramen för myndighetens ansvarsområde, på en övergripande nivå redovisa samhällets samlade förmåga att förebygga bränder och andra olyckor samt samhällets samlade förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser.

Nationell risk- och förmågebedömning

5. Den nationella risk- och förmågebedömningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska göra med utgångspunkt i §§ 2 och 10 i förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ska redovisas senast den 27 april 2018.

Internationellt bistånd och internationell civil krishantering

6. De internationella insatserna ska bidra till att uppfylla målen för svensk bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitik samt Sveriges politik för global utveckling. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa:

 • en sammanfattande analys av omfattning, inriktning, resultat och finansiering av genomförda insatser under året
 • hur myndigheten använt medlen under anslag 2:6 villkor 8 (som avräknas biståndsramen), för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som klassificeras som bistånd
 • hur regeringens humanitära politik har implementerats i relevanta delar av den internationella insatsverksamheten
 • vidtagna åtgärder i enlighet med den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

MSB:s verksamhet inom ramen för internationell civil krishantering anges i Regleringsbrev för 2017 avseende anslag 1:1 UO7 ap.41 och Resultatstrategi för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa sin bedömning av uppnådda resultat avseende både prestationer och effekter. Redovisningen ska ske i en separat rapport i anslutning till årsredovisningen. Genomförda insatser ska redovisas och analyseras uppdelat på kön. Kostnader hänförliga till insatser i biståndsländer ska särredovisas.

Övrig återrapportering

7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida meddelar tidpunkter för rapporteringen.

8. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under utgiftsområde 20 och vilka effekter myndigheten bedömer att insatserna har fått.

9. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vad gäller beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor dels redovisa hur myndigheten och länsstyrelserna har använt medlen, dels redovisa bedömda effekter av den genomförda verksamheten (enligt villkor 6 för anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Myndigheten ska även rapportera  utfallet av verksamheten till Strålsäkerhetsmyndigheten senast den 31 januari och lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 20 februari 2017. 

10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa de åtgärder som har vidtagits inom tillsynsverksamheten på Sevesoområdet. Redovisningen ska även omfatta myndighetens samlade bedömning av de åtgärder som länsstyrelserna har vidtagit för att öka sin samverkan för en mer effektiv och likvärdig tillsyn på Sevesoområdet. Myndigheten ska lämna redovisningen senast den 15 april 2018.

Prognoser

11. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 • 18 januari
 • 17 februari
 • 3 maj
 • 31 juli
 • 25 oktober.

Myndigheten ska även lämna en samlad och nedbruten redovisning avseende kommunikationssystemet Rakel två gånger per år, den 1 mars i samband med budgetunderlaget och den 31 augusti. Redovisningen ska inkludera hur anslutningen till Rakel har och kommer att utvecklas samt hur det påverkar avgiftsintäkterna, specificerat per användargrupp.

2

Organisationsstyrning

12. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas att, efter att ha informerat Regeringskansliet (Justitiedepartementet), inom sitt verksamhetsområde förhandla och ingå avtal med utländsk myndighet, mellanfolklig organisation eller EU-organ om projektsamarbete som helt eller delvis finansieras av medel ur Europeiska unionens gemensamma budget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bemyndigas också att förhandla och ingå avtal med anledning av behov direkt hänförliga till genomförandet av en internationell insats i vilken myndigheten deltar, i enlighet med 8 och 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt behov direkt hänförliga till genomförandet av en utbildning eller övning som syftar till att stärka myndighetens insatsberedskap.

Kontaktorgan

13. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara Tsunami National Contact i Sverige, enligt Mellanstatliga Oceanografiska Kommissionen. Myndigheten ska samordna sitt arbete med SMHI.

14. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vara nationell kontaktpunkt (Point of Contact Incident Response Co-ordination) för Galileosystemets larmkedja i Sverige.

3

Uppdrag

15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska redovisa en övergripande bedömning av resultatet av de åtgärder som berörda myndigheter, kommuner, landsting och frivilliga försvarsorganisationer har vidtagit under 2016 med finansiering från anslag 2:4 Krisberedskap. Myndigheten ska lämna redovisningen senast den 31 mars 2017. Myndigheten ska även redovisa ett förslag till en långsiktig inriktning för fördelning av anslaget 2:4 Krisberedskap senast den 29 september 2017.

16. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utifrån målet för civilt försvar och utifrån 13 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, göra en samlad bedömning av befolkningsskyddets förmåga att möta de krav som höjd beredskap och krig kan medföra. I uppdraget ingår att ge förslag till hur befolkningsskyddet bör anpassas till nutida förhållanden. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2017. 

17. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i egenskap av bevakningsansvarig myndighet redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

18. Myndigheten för samhällskydd och beredskap ska redovisa myndighetens pågående arbete med att förebygga hot- och våld mot personal inom polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Myndigheten ska även redovisa vilka åtgärder som myndigheten planerar i det fortsatta arbetet. Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2017.

19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utöva tillsyn och kontroll av att åtagandena i statens alarmeringsavtal avseende 112-tjänsten uppfylls. Myndigheten ska redovisa 2016-års arbete senast den 2 juni 2017.

20. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017, enligt instruktion från Statskontoret. 

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående regeringsuppdrag med förlängd uppdragsstid

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att redovisa en bedömning av samhällets förmågor, risker, sårbarheter samt identifierade och genomförda åtgärder avseende krisberedskapen. Uppdragstiden förlängs och en rapport ska istället lämnas senast den 28 april 2017 (Ju2016/07888/SSK).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen att tillsammans undersöka förutsättningarna för att Sverige ska kunna delta i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser kopplade till hanteringen av hälsohot såsom utbrott av smittsamma sjukdomar. Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska istället slutredovisas gemensamt genom en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017 (S2016/03089/FS (delvis)).

Pågående regeringsuppdrag

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut.
Redovisas senast den 1 mars 2017 (Ju2016/08420/SSK).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inför utvecklingen av en säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Redovisas senast den 1 november 2017 (Ju2016/07782/SSK).

Gemensamma grunder (grundsyn) för en sammanhängande planering för totalförsvaret. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarmakten ska senast 10 juni 2017 redovisa en samlad bedömning av Försvarsmaktens behov av stöd från bevakningsansvariga myndigheter inför och under höjd beredskap samt de bevakningsansvariga myndigheternas förmåga att lämna sådant stöd (Fö2015/0916/MFI).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts (Ju2015/09669/SSK).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att vara Sveriges kontaktpunkt och nationell samordnare till Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Ju2015/07319/SSK).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att årligen tillsammans med Polismyndigheten och Försvarsmakten lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik
2016-2018 m.m. Årlig redovisning 2017-2018 (A2016/00216/A).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m. Årlig redovisning 2017-2018 (Fi2016/00386/ESA).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Årlig redovisning 2017-2020 (Ju2016/00326/SSK).

Uppdrag till statliga myndigheter att göra en kortfattad miljöanalys av verksamheten utifrån miljömålen och utarbeta en fyraårig handlingsplan för miljöarbetet. Myndigheterna ska i årsredovisningarna för 2016-2019 redovisa hur planen genomförs (M2015/2366/Mm).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utifrån planen för jämställdhetsintegrering 2015-2018, redovisa åtgärder och resultat av arbetet i årsredovisningarna för 2016-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr.2016/17:10). Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap74 850
ap.2Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)74 850

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Förebygg. åtgärd. - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1. Anslagsposten får användas för utbetalning av statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor som utförs eller avses bli utförda bl.a. för att anpassa Sverige till de effekter som följer av ett förändrat klimat. Åtgärder som främjar utsatta områden, där en naturolycka kan komma att få stora konsekvenser och som berör flera kommuner, bör prioriteras.

2. Av anslagsposten får högst 5 500 000 kronor användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för bekostande av uppgifter som enligt förordningen (2009:956) om översvämningsrisker ankommer på länsstyrelser. Medel från anslaget får utbetalas enligt myndighetens anvisningar till länsstyrelserna.

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap21 080
ap.2Ersättning för räddningstjänst m.m. (ram)21 080

Villkor för anslag 2:3

ap.2 Ersättning för räddningstjänst m.m.

1. Anslagsposten ska användas för ersättning i enlighet med 7 kap. 2-3 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.  

2. Anslagsposten ska användas till ersättning för miljöräddningstjänst till sjöss. Medlen ska betalas ut till Kustbevakningen efter rekvisition. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konto hos Kustbevakningen.

3. Anslagsposten får användas för kostnader i ett initialt skede för räddningsinsatser som lämnas till Sverige genom den s.k. civilskyddsmekanismen inom EU. Anslaget ska endast tillfälligt täcka de utgifter som uppstår. Den aktör som har begärt hjälpen ska sedan betala motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

2:4

Krisberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 121 857
ap.1Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet (ram)10 785
ap.5Krisberedskap (ram)1 111 072

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Viss internationell säkerhetsfrämjande och humanitär verksamhet

Anslagsposten får användas till vissa internationella civila insatser i fredstid av förtroendeskapande, humanitära och säkerhetsfrämjande skäl, för att civila resurser ska kunna stödja länder som inte kategoriseras som biståndsmottagande land av OECD/DAC eller länder i EU:s närområde som inte kan finansieras via SIDA:s humanitära anslag vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris. Anslagsposten får även användas för att finansiera fredstida stöd från andra länder vid en allvarlig kris eller inför en möjlig allvarlig kris i Sverige. Anslagsposten får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

ap.5 Krisberedskap

1. Anslagsposten ska användas för att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga händelser och kriser samt till åtgärder som syftar till att skapa eller vidmakthålla en grundläggande civil försvarsförmåga.

2. Bidrag från anslagsposten får lämnas till sådana myndigheter som anges i bilagan till förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap eller som har pekats ut efter särskilt beslut av regeringen eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bidragen ska fördelas i enlighet med de principer som anges i budgetproposition för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 6, bet. 2014/15:FöU1, rskr. 2014/15:63) och bör bl.a. användas för att utveckla följande områden:

 • sektorsövergripande analyser avseende sårbarheter, hot och risker
 • sektorsövergripande utvärderingar av ansvariga aktörers hantering av inträffade allvarliga olyckor, allvarliga händelser och kriser
 • sektorsövergripande förmågor för ledning och samverkan, kriskommunikation och informationssamordning
 • privat-offentlig samverkan inom samhällsviktiga verksamheter
 • generella förmågor för att ta emot, hantera och använda nationella och internationella förstärkningsresurser vid allvarliga olyckor, allvarliga händelser eller kriser
 • samhällets samlade beredskap och förmåga att identifiera och möta informationspåverkan
 • planering och åtgärder för civilt försvar.

I de fall mottagande myndighet tar in bidraget i icke räntebärande flöden kopplat till statens checkräkning, har de också rätt att använda detta flöde för sina löpande utgifter för den verksamhet som bidragen har utbetalats.

3. Högst 18 000 000 kronor av anslagsposten får användas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för drift och förvaltning av de regionala ledningsplatserna. I detta belopp ingår inte åtgärder för att höja den tekniska ledningsförmågan.

4. Högst 310 000 000 kronor av anslagsposten får användas till kommunerna i enlighet med vad som anges i 10 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser uppgifter som åligger kommunerna enligt 2-3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Av högstbeloppet får 37 000 000 kronor användas för att finansiera kommunernas kostnader för kommunikationssystemet Rakel.

5. Högst 10 000 000 kronor av anslagsposten får användas till landstingen i enlighet med vad som anges i 11 § förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Ersättningen avser de uppgifter som åligger landstingen enligt 2-3 kap. lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.   

6. Anslagsposten får användas till att delfinansiera åtgärder för att stärka den tekniska ledningsförmågan genom att lämna bidrag till kommuner, landsting och myndigheter för ledningscentraler och räddningscentraler. Anslagsposten får även användas för att stärka reservkraftförsörjningen vid akutsjukhus.

7. Anslagsposten får användas till att finansiera utvecklingen av tekniska stödsystem i syfte att förbättra förmågan att gemensamt hantera kriser.

8. Anslagsposten får användas för att arrangera större samverkansövningar, både nationellt och internationellt, i syfte att stärka krisberedskapen. 

9. Högst 33 400 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till frivillig försvarsverksamhet för att höja krisberedskapen i samhället och främja totalförsvaret.  

10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader kopplat till civilpliktsfrågor, för stödresurser och förstärkningsmateriel för det civila försvaret och för nationella förstärkningsresurser samt för åtgärder för att vidmakthålla och utveckla krigsspecifika anläggningar.

11. Anslagsposten får användas till att finansiera forskning och studier inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarsområde. I detta ingår inte Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps administrativa uppgifter. 

12. Högst 25 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till SOS Alarm Sverige AB för utvecklandet av systemet för varningar till mobila och fasta telefoner, i enlighet med bilaga 7 i alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB.

13. Anslagsposten får användas till att delfinansiera länsstyrelsernas kostnader för att utveckla krisberedskapen och civilt försvar regionalt och lokalt. I detta ingår länsstyrelsernas arbete med att samordna, stödja och följa upp kommunernas arbete med krisberedskap. Av anslagsposten får 18 000 000 kronor användas för överenskommelser med länsstyrelser avseende finansiering av återupptagen planering för höjd beredskap. 

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap1 048 445
ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)1 048 445
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län14 000
ap.2Ersättning för Sevesotillsyn (ram)14 000

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 1. Anslagsposten disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för myndighetens förvaltningsuppgifter.

 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Myndigheten ska betala totalt 6 365 000 kronor som abonnemangsavgift för systemet.

 3. Högst 33 000 000 kronor av anslagsposten får användas för uppdragsersättning till ideella organisationer för att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska som villkor för bidrag ställa krav på redovisning från organisationerna.

 4. Högst 30 000 000 kronor av anslagsposten får användas för drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.

 5. Högst 35 000 000 kronor av anslagsposten får användas för ersättning till kommunerna för kostnader relaterade till grundutbildning för deltidsanställd räddningstjänstpersonal.

 6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får använda och fördela 26 000 000 kronor av anslaget för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Medlen får användas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet samt fördelas till länsstyrelserna i Skånes, Hallands, Kalmars, Uppsalas och Västerbottens län efter överenskommelse med Strålsäkerhetsmyndigheten.

 7. Anslagsposten får användas till att ersätta länsstyrelserna för de bidrag som lämnas för bevakning med skogsbrandsflyg.

 8. Högst 115 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera beredskap och indirekta kostnader för att genomföra internationella insatser som är i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

 9. Högst 23 000 000 kronor av anslagsposten får användas till organisationsstöd enligt 5 § förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag samt leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling.

 10. Anslagsposten får användas till att finansiera kostnader för varning till allmänheten vid olyckor och kriser.

ap.2 Ersättning för Sevesotillsyn

Anslagsposten disponeras av länsstyrelsen i Örebro län. Medlen får användas för ersättning till länsstyrelser som har tillsynsansvar enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Länsstyrelsen i Örebro län fördelar medlen till samtliga länsstyrelser, utifrån redovisade kostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.22 246Inget0
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
ap.22 108Inget0
2:4 Krisberedskap
ap.13243 %0
ap.533 3323 %0
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
ap.131 8733 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
ap.245 00020 00015 00010 0002020
2:4 Krisberedskap
ap.5900 000505 000285 000110 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)200 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)400 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)1 550 000
- varav INVESTERING1 550 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

inklusive villkor för övriga kreditramar (enl. 7 kap 6 § budgetlagen)

INVESTERINGSPLAN

Följande gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.


Budget 2017

Beräknat 2018

Beräknat 2019

Beräknat 2020

Anskaffning och utveckling av nya investeringar

Rakelverksamhet

300 000

200 000

200 000

150 000

Beredskapstillgångar

23 000

20 000

20 000

20 000

Summa utgifter för anskaffning och utveckling

323 000

220 000

220 000

170 000

Varav investeringar i anläggningstillgångar

 

 

 

 

Rakelverksamhet och beredskapstillgångar

323 000

220 000

220 000

170 000

Finansiering

 

 

 

 

Övrig kreditram (lån i Riksgäldskontoret)

310 000

210 000

210 000

160 000

Övrig finansiering (anslag 2:4 ap 5)

13 000

10 000

10 000

10 000

Summa finansiering av anskaffning och utveckling

323 000

220 000

220 000

170 000

Den särskilda krediten är avsedd för beredskapsinvesteringar och tillgångar i Rakelverksamheten.

Uppföljningen av investeringsplanen ska göras både i myndighetens årsredovisning och i budgetunderlaget. I årsredovisningen ska uppföljningen ske genom att utfall ställs mot budgeterade värden för 2017 samt att jämförelse görs med utfallet för 2015 och 2016. Väsentliga avvikelser mellan budget och utfall samt väsentliga förändringar mellan åren ska kommenteras. I budgetunderlaget ska myndigheten kommentera väsentliga förändringar av investeringsplanen för 2018–2020 jämfört med investeringsplanen ovan.  

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2587 370
2017-02-2587 370
2017-03-2587 370
2017-04-2587 370
2017-05-2587 370
2017-06-2587 370
2017-07-2587 370
2017-08-2587 370
2017-09-2587 370
2017-10-2587 370
2017-11-2587 370
2017-12-2587 375
Summa1 048 445
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:6 ap.1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Uppdragsutbildning kost och logi och stöd med asylboende mm-4 7003 10034 90032 5002 400800
Tekniska system9241707 0007 00001 094
Tjänsteexport4 660-1 3318 3009 600-1 3002 029
Internationella insatser-5 1120110 000110 0000-5 112
Rakel34 27834 000504 000481 00023 00091 278
Summa30 05035 939664 200640 10024 10090 089
Offentligrättslig verksamhet
Intyg förare1 015-6253 7304 400-670-280
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader2713000000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader

Inkomster från skadestånd för räddningstjänst- och saneringskostnader ska redovisas mot inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter m.m. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska avräkna medel från eventuella inkomster motsvarande administrativa merkostnader som myndigheten åsamkats.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser ska täcka de direkta kostnaderna för insatsen. De indirekta kostnaderna och kostnaderna för beredskap att genomföra insatser ska finansieras med anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges undantag från kravet på full kostnadstäckning för det gemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet, Rakel. Undantaget medger att avskrivningar på anslagsfinansierade tillgångar inte ska ingå i underlaget för beräknande av avgifter för Rakel.

För platsannonser i myndighetens tidning ska avgifterna beräknas upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillhandahåller avgiftsfinansierad utbildning med Försvarshögskolan som utförare får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bedriver tjänsteexport på uppdrag åt EU eller genomför uppdrag som finansieras av EU som innebär stöd till tredje land, får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från internationella insatser disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för platsannonser i myndighetens tidning. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får bedriva tjänsteexport enligt 4 § första stycket 10 avgiftsförordningen (1992:191) endast om verksamheten innebär att myndigheten mot avgift åtar sig uppdrag från utländsk myndighet eller mellanstatlig organisation. Om uppdraget föregås av upphandling i konkurrens får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap delta i upphandlingen endast under förutsättning att upphandlingen görs av organ inom EU, FN eller Nato.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om, ta ut och disponera avgift från Migrationsverket eller kommuner för kost och logi som tillhandahålls för asylsökande.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:2010) får anläggningstillgångar som används i verksamheten finansieras med anslag 2:4 Krisberedskap. Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver inte finansiera anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med internationella bistånds- och räddningsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Anläggningstillgångar som används eller som ska användas vid sådana insatser får i stället finansieras med anslag 2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I de fall sådan anläggningstillgång vid tidpunkten för insatsens avslutande säljs, får Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med undantag från 5 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen disponera intäkter motsvarande tillgångens bokförda värde vid tidpunkten för insatsens påbörjande. I de fall som tillgången vid insatsens avslutande stannar kvar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ägo, får intäkter motsvarande avskrivning under insatsperioden disponeras av myndigheten.

3. Överskottsmateriel som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tar emot från Försvarsmakten, får skänkas bort i samband med internationella insatser och ska därför inte ha något bokfört värde. Övertalig räddningstjänstmateriel för höjd beredskap får skänkas bort till kommuner, ideella organisationer och myndigheter. Överlåtelse får göras med undantag från krav på affärsmässighet i 7 § förordningen (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom.

4. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap medges att för utbyggnaden av infrastrukturen för Rakel, med undantag från 9 § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, teckna arrende och hyresavtal som omfattar en period om högst 20 år. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får vidare köpa reservkraft kopplat till Rakel, som en förskottsbetald tjänst. Förskottsbetalningen får omfatta en tid om högst 15 år per installationsplats och den periodiserade kostnaden ska finansieras med avgiftsintäkter för Rakel.

Vidare får uppförande och förvaltning av master med tillhörande teknisk utrustning inom Rakelverksamheten enligt 16 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genomföras utan hinder av förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m.

5. Internationella insatser enligt 8 eller 9 §§ förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som inbegriper att på uppdrag av annan uppföra och överlåta fast egendom får genomföras utan hinder av förordningen (1992:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. eller förordningen (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m.

6. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i likhet med fastighetsförvaltande myndigheter, enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. bedriva fastighetsförvaltning inom utbildningsverksamheten i Revinge avseende byggnaderna Osby (lektionssal och omklädningsrum), Kallgarage 1, Kallgarage 2, Carport, Lastbils- och bussgarage, Lektionssal 11 samt Högby (kontorslokal).

7. Bestämmelsen i 9 a § första stycket förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning, om att en myndighet inte får ingå hyresavtal för bostadslägenhet i syfte att upplåta lägenheten i andra hand för att förse någon enskild med bostad, ska inte tillämpas på myndigheten.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Tomas Ahlberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV, FCK
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Samtliga departement
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
SOS Alarm Sverige AB
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Finansinspektionen
Folkhälsomyndigheten
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
länsstyrelserna
Migrationsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens veterinärmedicinska anstalt
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Trafikverket
Transportstyrelsen
Tullverket