Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2017-06-22
UD2017/10671/FH
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 2:3 och 2:4 Exportfrämjande verksamhet resp. Importfrämjande.
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet och anslaget 2:4 Investeringsfrämjande för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet321 000
ap.1Sveriges export- och investeringsråd (ram)262 500
ap.5Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser (ram)15 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)35 500
ap.8Internationell standardisering (ram)3 000
ap.9Kommunikationsplattform om svensk design (ram)5 000
Disponeras av Svenska institutet7 000
ap.4Uppdrag enligt regeringens exportstrategi (ram)7 000
Disponeras av Tillväxtverket7 000
ap.10Uppdrag enligt regerings exportstrategi (ram)7 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet26 889
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)16 889
ap.6Projektexportfrämjande (ram)10 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2017.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.4 Uppdrag enligt regeringens exportstrategi

För genomförandet av uppdrag enligt regeringens exportstrategi. Uppdragen regleras i regleringsbrev till Svenska institutet.

Institutet ska senast den 1 mars 2017 inkomma med en bedömning av hur stor del av dessa medel som behövs för förvaltningskostnader.

ap.5 Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser

De anslagna medlen får användas till att hel- eller delfinansiera projektförberedande och projektunderstödjande insatser på strategiska marknader. Stödet förvaltas av Swedfund International AB.

Av de anslagna medlen får högst 2 000 000 kronor användas för administrationskostnader för hanteringen av stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser i enlighet med villkoren för stödet.

Medlen utbetalas vid ett tillfälle efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2017. Medel som inte är föremål för åtagande gentemot tredje part ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 december 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut.

Swedfund International AB ska i årsredovisningen redogöra för hur medlen förvaltats under året genom att redovisa vilka projektförberedande och projektunderstödjande insatser som erhållit stöd, i vilka länder, gentemot vilken beställare samt vilken procentandel av den totala kostnaden för de projektförberedande och projektunderstödjande insatserna som Swedfund International AB finansierat. Vidare ska Swedfund International AB redovisa hur stor andel av de medel som förvaltas som intecknats och till vilket budgetår. De administrativa kostnaderna för hanteringen av stödet ska likaså redovisas. En bedömning ska också göras av huruvida de genomförda projektförberedande och projektunderstödjande insatserna bidragit till att hållbarhetskriterier beaktats i den projektförberedande fasen inför upphandling.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för främjande av svenska företags affärsmöjligheter kopplade till projektexport och andra typer av offentligt upphandlade affärer.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

Medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

ap.8 Internationell standardisering

Sveriges Standardiseringsförbund får använda 3 000 000 kronor under 2017 för ökat deltagande och engagemang i internationell standardisering och för åtagande av sekretariatsansvar på för Sverige strategiskt viktiga områden enligt tidigare beslut (UD 2016/09162/HI). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 22 februari 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning med en redogörelse för hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till riktlinjer för budgetåret 2017 avseende Sveriges Standardiseringsförbund.

ap.9 Kommunikationsplattform om svensk design

Visit Sweden AB får använda 5 000 000 kronor under 2017 för uppdraget att utveckla en kommunikationsplattform om svensk design (UD2016/09160/FH). Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 juni 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. V.S. VisitSweden AB ska senast den 15 februari 2018 redovisa hur långt man kommit i genomförandet av uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, enheten för främjande och hållbart företagande).

ap.10 Uppdrag enligt regerings exportstrategi

För genomförandet av tidigare beslutade uppdrag till Tillväxtverket:

  • Uppdrag att samordna arbetet med att inrätta regionala exportcentra (UD2015/08173/FIM)
  • Uppdrag att utveckla verksamt.se med export- och internationaliseringsinformation (UD2016/02749/FIM)

Uppdragen ska samordnas och Tillväxtverket ska senast den 28 februari 2018 redovisa genomförandet av uppdragen till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, enheten för främjande och EU:s inre marknad).

I övrigt gäller de tidigare besluten.

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet62 266
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)62 266
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet0
ap.1Invest. främj. - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Beslutad anslagskredit om 5 000 000 kronor ska utbetalas, jämnt fördelade på årets återstående månader. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.132 500Inget0
ap.2807Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
2:4 Investeringsfrämjande
ap.10Inget0
ap.35 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:3 Exportfrämjande verksamhet
2:3 ap.32:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.3ram
På regeringens vägnar
Ann Linde
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Svenska institutet
Sveriges export- och investeringsråd
Sveriges Standardiseringsförbund
Swedfund International AB
Tillväxtverket
V.S. VisitSweden AB