Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
IV:1

2017-03-16
SB2017/00489/FCK
Svenska institutet för europapolitiska studier
Fleminggatan 20
11226 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:72).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

3

Uppdrag

Uppdrag om moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Svenska institutet för europapolitiska studier ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier16 739
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)16 739
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.10Medel för EU-information (ram)0
Disponeras av Universitets- och högskolerådet1 200
ap.7Informationsinsatser avseende rekrytering till EU (ram)650
ap.9Informationsinsatser om EU-samarbetet (EU-utbildning för lärare och skolledare) (ram)350
ap.2Medel för EU-information (ram)200

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.2 Medel för EU-information

Medlen får användas för insatser i skolan för att uppmärksamma Europadagen.

ap.7 Informationsinsatser avseende rekrytering till EU

Medlen får användas för att bedriva informationsverksamhet kring de möjligheter som finns till praktiktjänstgöring, dels till fasta tjänster inom EU:s institutioner, byråer och organ.

ap.9 Informationsinsatser om EU-samarbetet (EU-utbildning för lärare och skolledare)

Medlen får användas för att administrera insatser inom ramen för det strategiska partnerskapet för EU-information med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Uppdraget omfattar bl.a. en fortsatt satsning på det skolambassadörsnätverk som bildats under förvaltningspartnerskapet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.14903 %0
ap.20Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 564
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-251 395
2017-02-251 395
2017-03-251 395
2017-04-251 395
2017-05-251 395
2017-06-251 395
2017-07-251 395
2017-08-251 395
2017-09-251 395
2017-10-251 395
2017-11-251 395
2017-12-251 394
Summa16 739
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Utbildning
Utbildning001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utbildning

Svenska institutet för europapolitiska studier får ta ut och disponera avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Svenska institutet för europapolitiska studier kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement per utbildning bifogas.

 

På regeringens vägnar
Ann Linde
Thomas Belius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet
Statskontoret
Arbetsgivarverket
Universitets- och högskolerådet
Arbetsförmedlingen