Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2017-03-09
U2017/01128/F
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, 
 • hur rådet har arbetat med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor,
 • hur forskningsstödet har fördelats mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer,
 • antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,
 • storleken på beviljade bidrag i förhållande till storleken på sökta bidrag, och
 • genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag.

Vidare ska Vetenskapsrådet redovisa att myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet avseende den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Statistiken ska vara könsuppdelad och åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet samt kommentera vilka effekter genomförda insatser för ökad jämställdhet har haft. Rådet ska särskilt kommentera ämnesområden där beviljandegraden för bidragsansökningar skiljer sig mellan könen.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur rådet har arbetat med Sveriges deltagande i EU-samarbeten och för att öka Sveriges andel av den forskningsfinansiering som ligger inom ramprogrammet Horizon 2020,
 • sitt arbete med Sveriges prioriteringar inom Europeiska forskningsområdet och rådets arbete inom samordningsfunktionen för europeiska partnerskapsprogram,
 • kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer och i förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna, och
 • arbetet med att öka forskares internationella rörlighet.

Analys och utvärderingar

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som har initierats eller genomförts av rådet samt de viktigaste slutsatserna av dessa.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och internationella trender inom olika ämnesområden samt i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Kommunikation

Vetenskapsrådet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av respektive kommunikationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

Sunet

Vetenskapsrådet ska redovisa hur Sunet utvecklas med avseende på kapacitet, it-tjänster, kostnader och driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med anslutna organisationers interna datanät. Redovisningen ska beskriva Sunet i förhållande till den internationella utvecklingen inom Sunets verksamhetsområde.

Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska redovisa

 • hur stödet till forskningsinfrastruktur har fördelat sig mellan olika lärosäten och mellan ämnesområden,
 • kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella infrastrukturer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar samt svensk användning i relation till anläggningens totala användning,
 • hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner har vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av forskningsinfrastruktur, och
 • myndighetens finansiering för driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet. Kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska särskilt redovisas.

Infrastruktur för registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet ska redovisa hur verksamhet rörande infrastruktur för registerbaserad forskning förbättrar tillgängligheten till och underlättar användningen av registeruppgifter för forskningsändamål samt hur man har bistått forskare med information om register och relevant lagstiftning.

Utvecklingsforskning

Inom utvecklingsforskning som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd ska Vetenskapsrådet redovisa

 • hur vetenskaplig kvalitet och relevans har säkerställts i bedömning och uppföljning av forskningsfinansiering, och
 • hur bidragen inom respektive program har fördelats mellan olika ämnesområden, specifika forskningsområden samt regioner och länder.

Kliniska studier

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet inom kommittén för nationell samordning av kliniska studier. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, hur medel fördelas för ändamålet, samt hur myndigheten arbetar för att kunna redovisa statistik, analys och uppföljning inom området.

Yngre forskares mobilitet

Vetenskapsrådet ska redovisa mobilitet bland de yngre forskare som karriärmässigt ligger efter postdoktoral nivå, men innan de har fått tillsvidareanställning vid ett lärosäte. Uppgifterna ska vara uppdelade på ämnesområden och kön. Vetenskapsrådet ska redovisa uppgifter inom alla utlysningarna inom samtliga ämnesområden.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

3

Uppdrag

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Vetenskapsrådet ska samverka med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Plan för jämställdhetsintegrering

Vetenskapsrådet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering (U2013/7800/F) redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete för perioden 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet).

Unesco

Vetenskapsrådet ska utgöra stöd och vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos vetenskapliga område.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forsknings- programmet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Under 2017 disponerar Vetenskapsrådet 14 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2017 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Vetenskapsrådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 30 mars 2018 redovisa vilka bidrag som under 2017 har beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning. 

Infrastruktur för forskning  

Vetenskapsrådet ska ansvara för planering, genomförande och finansiering av forskningssamarbeten med Frankrike, Italien, Schweiz och Tyskland.

Den svenska databasen SwePub

Vetenskapsrådet ska samverka med Kungl. biblioteket i sitt uppdrag att vidareutveckla databasen SwePub. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Internationella samarbeten

Vetenskapsrådet ska initiera, utveckla och finansiera forskning med de länder som Sverige har ingått bilaterala forskningsavtal med. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Nätverk för forskande myndigheter

Vetenskapsrådet ska ansvara för ett nätverk för statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt.

Statistiska underlag 1

Vetenskapsrådet ska leverera statistiska underlag om forskning och vetenskap som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har behov av.

Vetenskapsrådet ska senast den 2 maj 2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa statistisk data för perioden 2000–2016 när det gäller följande indikatorer.

 • Antal vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder samt USA, Kina, Japan och Sydkorea,
 • andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för de högst citerade länderna inklusive Sverige, och
 • andelen publiktioner bland de tio procent högst citerade för olika vetenskapsområden i Sverige.

Statistiska underlag 2

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2018. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska också ingå i underlaget. Vetenskapsrådet ska redovisa dataunderlaget till Regeringskansliet (Utbildnings- departementet) senast den 2 maj 2017.

Statistiska underlag 3

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av bibliometriskt index baserat på en indikator för den kliniska forskningens omfattning och kvalitet, utifrån den modell som beskrivs i det s.k. ALF-avtalet. Underlaget ska ligga till grund för fördelning av ALF-ersättning för klinisk forskning. Index beräknas för varje landsting baserat på uppgifter avseende den sjukvårdsregion som landstinget tillhör. Beräkningen ska utgå från antalet publikationer under treårsperioden 2014–2016 och antalet citeringar till dessa. Vetenskapsrådet ska redovisa dataunderlaget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2017.

Fördjupad vetenskaplig eller teknisk verifiering (proof-of-concept)

För att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom livsvetenskap ska Vetenskapsrådet stödja projekt inom utveckling av behandlingsmetoder eller produkter där en metods eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras. Forskare med forskningsprojekt som redan är finansierade av Vetenskapsrådet ska kunna söka dessa medel. Under 2017 ska 14 000 000 kronor utlysas. Vetenskapsrådet ska i sin årsredovisning för 2017 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Företräda Sverige

Vetenskapsrådet ska företräda Sverige i de internationella organisationer och EU-organisationer som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerar rådet om.

Forskning om rasism

Vetenskapsrådet ska redovisa beviljade bidrag och annan verksamhet inom uppdraget om att utlysa medel för ett forskningsprogram inom området rasism (U2016/00588/F). Uppdraget ska delrapporteras till regeringen (Utbildningsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia senast den 1 mars 2017.

Sunet

Vetenskapsrådet ska vidarutveckla Sunets roll avseende samordnade och kostnadseffektiva it-tjänster för anslutna myndigheter och organisationer.

Stöd till styrgruppen för ALF-avtalet

Vetenskapsrådet ska bistå regeringen med administrativt stöd till styrgruppen för avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). Kostnaderna ska belasta anslaget 3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna. Vetenskapsrådet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 844 916
ap.1Kliniska studier (ram)50 000
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)5 694 916
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)100 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Kliniska studier

Medlen under anslagsposten ska användas för att bygga upp verksamheten för en nationell samordning av kliniska studier vid myndigheten. För de administrativa kostnaderna får högst 10 000 000 kronor användas. Resterande medel ska användas till särskilda nationella utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna för deras arbete med stöd för kliniska studier.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Från anslagsposten bör minst
– 279 091 000 kronor finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 870 772 000 kronor finansiera forskning inom medicin och hälsa,
– 1 049 468 000 kronor finansiera forskning inom naturvetenskap och
teknikvetenskap, och
– 157 243 000 kronor finansiera forskning inom utbildningsvetenskap.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare, och
– en anställning benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

6. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår. Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad utrustning.

7. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

8. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB.

9. Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan ESS i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna (prop. 2008/09:50 och prop. 2012/13:30) och budgetpropositionerna för 2015 (prop. 2014/15:1) och 2017 (prop. 2016/17:1) samt 41 miljoner kronor avseende kärnteknisk forskning och forskning och utveckling i samband med konstruktonen av ESS ska totalt 524 miljoner kronor användas 2017 för bidrag till European Spallation Source Eric. Utbetalningen på det totala beloppet till European Spallation Source Eric ska ske senast den 31 januari 2017.

Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av European Spallation Source Eric ska högst 4 miljoner kronor användas för finansiering av Vetenskapsrådets stödfunktion för Sveriges värdskap för European Spallation Source Eric.

De medel som Vetenskapsrådet tillför European Spallation Source Eric kan konsortiet använda som medfinansiering för aktiviteter inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden fram till och med 2020.

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkotronljus- anläggningar samt med Schweiz och Italien om frielektronlaser och neutronforskning.

12. Anslagsposten ska finansiera nedanstående satsningar i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), varav minst
– 45 miljoner kronor för forskning inom informations- och kommunikationsteknik,
– 15 miljoner kronor för forskning inom kärnteknik,
– 25 miljoner kronor för forskning inom psykiatri,
– 20 miljoner kronor för vårdforskning,
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket,
– 25 miljoner kronor för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, och
– 25 miljoner kronor för konstnärlig forskning.

13. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 520 miljoner kronor i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) och budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), varav minst 
– 230 miljoner kronor för internationell rekrytering av framstående forskare,
– 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare,
– 75 miljoner kronor för infektion och antibiotika,
– 50 miljoner kronor för åldrande och hälsa,
– 50 miljoner kronor för registerbaserad forskning,
– 50 miljoner kronor för MAX IV, 
– 15 miljoner kronor för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare,
– anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare finansiera ytterligare minst 50 miljoner kronor för detta ändamål, och
– anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 20 miljoner kronor för vårdforskning (under villkor 12), finansiera ytterligare 20 miljoner kronor för vårdforskning.

14. Vetenskapsrådet ska bidra med högst 3 miljoner kronor 2017 för uppbyggnaden av ett svenskt sekretariat för projektet Future Earth vid Kungl. Vetenskapsakademien.

15. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 20 miljoner kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1). Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlings- forskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlings- forskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete samt för finansiering av utvärderingar, beredningsarbeten, en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

5. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 25 miljoner kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1). Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet280 061
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)280 061

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, bl.a.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet160 919
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)160 919

3:10

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet48 755
ap.1Sunet (ram)48 755

Villkor för anslag 3:10

ap.1 Sunet

1. Anslaget ska användas för att bekosta anslutning av de konstnärliga högskolorna, centrala statliga museerna och Kungl. biblioteket samt för de specifika kostnader Sunet har för anslutning till internationella forskningsnät.

2. Anslaget får användas för finansiering av utveckling av gemensamma lösningar inom digital kommunikation och it-tjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.12 500Inget0
ap.5284 746Inget0
ap.65 000Inget0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.114 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.14 8283 %0
3:10 Sunet
ap.12 438Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Vetenskapsrådet får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.173 000
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.160 00040 00020 00002027
ap.517 694 8505 501 7794 344 4267 848 6452027
ap.6145 15073 00048 15024 0002027
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 700 000280 061280 0611 139 8782022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna. Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

Vetenskapsrådet får under 2017 besluta om medlemskap i nedan sju angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur, i enlighet med bemyndigande i budgetpropositionerna för 2014 och 2016.

 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology (EU-Openscreen-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor, och
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor.

Vetenskapsrådet får besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till nedan angivna Eric-konsortier enligt följande.

 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 7 750 000 kronor, och
 • Integrated Structural Biology Infrastructure (INSTRUCT-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 1 000 000 kronor per år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)304 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2517 473
2017-02-2517 473
2017-03-2517 473
2017-04-2517 473
2017-05-2517 473
2017-06-2517 473
2017-07-2517 473
2017-08-2517 473
2017-09-2517 473
2017-10-2517 473
2017-11-2517 473
2017-12-2517 471
Summa209 674
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:10 ap.1Sunet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret