Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2017-01-26
S2017/00500/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:1 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1, utg.omr. 13, bet. 2016/17:AU1, rskr. 2016/17:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet26 239
ap.12Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut (ram)26 239
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län60 000
ap.4Särskilda jämställdhetsåtgärder - till Länsstyrelsen i Örebro län (ram)60 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor18 000
ap.9Jämställdhetsprojekt (ram)9 000
ap.11Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF (ram)9 000
Disponeras av Socialstyrelsen130 300
ap.8Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS (ram)130 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län6 500
ap.3Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)6 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län5 000
ap.1Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)5 000
Disponeras av Statens skolverk1 500
ap.23Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län får använda 5 000 000 kronor för fortsatt uppdrag att ansvara för ett nationellt kompetensteam med tillhörande stödtelefon för att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck. Under 2017 ska Länsstyrelsen arrangera en konferens med temat en nationell samling för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck. Konferensen ska arrangeras i samråd med Socialdepartementet. Uppdraget, inklusive konferensen, ska redovisas senast den 3 april 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

ap.3 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län får använda 6 500 000 kronor för sitt arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetår 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Insatser som syftar till att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster ska prioriteras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 april 2018.

ap.4 Särskilda jämställdhetsåtgärder - till Länsstyrelsen i Örebro län

Länsstyrelserna får använda 60 000 000 kronor för att inom sina ansvarsområden stödja och stärka samordningen i länen av insatser från till exempel socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skola, rättsväsendet och organisationer inom det civila samhället som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål i enlighet med det uppdrag som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende länsstyrelserna (Fi2010/5567 m.fl.). Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna, i enlighet med de uppgifter som anges i regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (S2016/00633/FST), stödja lokal och regional verksamhetsutveckling och i samverkan med andra myndigheter och organisationer bidra med kompetensstöd, metoder och implementeringsstöd till kommuner, landsting och organisationer inom det civila samhället, med särskild inriktning på verkningsfullt våldsförebyggande arbete. I arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska insatser som syftar till att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster prioriteras. Länsstyrelserna ska främja insatser på regional nivå som enskilda kommuner har svårt att genomföra i egen verksamhet såsom skydd och stöd för kvinnor med särskilda behov. Länsstyrelserna ska arbeta i enlighet med målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10, kap 5) och ta fram regionala strategier och handlingsplaner. Dessa kan utgöra en del av länsstyrelsernas strategier för arbetet med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Örebro län ska fömedla medlen till länsstyrelserna under 2017. Fördelningen mellan de olika länsstyrelserna framgår av bilaga 1.

Länsstyrelsen i Östergötlands län har därutöver ett nationellt uppdrag avseende hedersrelaterat våld och förtryck och ska inom ramen för det bidra med kompetensstöd till övriga länsstyrelser.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar i samverkan med övriga länsstyrelser för att samordna och redovisa uppdraget i sin helhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 april 2018.

ap.8 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till SOS

Socialstyrelsen får använda 23 300 000 kronor under 2017 för att fördela medel till organisationer inom det sociala området som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor enligt förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området m.m. Medlen kan även bidra till att främja bredden av organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor och flickor ur olika perspektiv och att stödja kvinnor och flickor som utsatts för sådant våld.

Socialstyrelsen får använda 100 000 000 kronor under 2017 för att fördela medel enligt förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer. Syftet med statsbidraget är att stödja lokala ideella organisationer vars verksamhet riktas till våldsutsatta kvinnor och deras barn samt våldsutsatta flickor. Av medlen får högst 1 500 000 kronor användas för administrativa kostnader.

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2017 för att fortsätta stödja de organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation. En redovisning ska lämnas senast den 30 juni 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2017 för fördelning av särskilda stimulansmedel till länsstyrelserna och Uppsala universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK) efter ansökan i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 28 januari 2016 (S2016/00633/FST). En redovisning ska lämnas senast den 30 september 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).  

ap.9 Jämställdhetsprojekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda 9 000 000 kronor för finansiering av bidrag till jämställdhetsprojekt enligt förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt. Av medlen ska 2 000 000 kronor i första hand beviljas till projekt som stödjer pojkars och mäns arbete för jämställdhet. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för nya åtaganden.

ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda högst 8 000 000 kronor, varav 3 500 000 kronor får användas för att i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO vid Stockholms läns landsting, Statens skolverk, Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Statens institutionsstyrelse (SiS), genomföra utbildningsinsatser med koppling till den digitala plattformen. Av medlen ska 4 500 000 kronor utbetalas till Stockholms läns landsting för vidareutveckling av en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 14 april 2016 (S2016/02759/JÄM). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 april 2018.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda högst 1 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 10 september 2015 (S2015/05768/JÄM) för fortsatt uppdrag att främja användning av effektiva våldsförebyggande program. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 3 april 2018.

ap.12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten till nedan angivna myndigheter och organisationer enligt regeringens beslut. Medlen ska betalas ut till icke räntebärande konton inom statsverkets checkräkning, det s.k. SCR-flödet, hos myndigheterna. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagsposten 12. 

Kammarkollegiet ska efter rekvisition engångsvis utbetala till nedanstående:

Ekonomistyrningsverket (ESV) får använda högst 500 000 kronor för att ta fram metoder för uppföljning av jämställdhetsbudgetering som möjliggör uppföljning av effekter på jämställdheten för ett urval av genomförda reformer på utgiftssidan i statens budget i enlighet med uppdrag i ESV:s regleringsbrev för 2017. Myndigheten ska också ge ett förslag på en samlad redovisning av resultaten. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet och Socialdepartementet) under arbetets gång. Rekvisition av medlen ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet och det diarienummer som detta beslut har. En delredovisning ska lämnas senast den 28 april 2017 med en samlad redovisning av effekter på jämställdheten för ett urval av genomförda reformer på utgiftssidan i statens budget från och med 2015. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2017.

Göteborgs universitet får använda högst 7 000 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut IV:2 från den 18 december 2014 (U2014/07490/JÄM) för uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter. Uppdraget omfattar totalt 59 statliga myndigheter och en organisation, bilaga 2. I uppdraget ingår fortsatt stöd till arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet och fortsatt utveckling av den nationella portalen för jämställdhetsintegrering Jämställ.nu. Rekvisition  av medlen ska lämnas till Kammarkollegiet senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 april 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet och det diarienummer som detta beslut har. En slutrapport ska, med ändring av tidigare beslut, lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 3 april 2018.

Regeringen beslutar avsätta 1 000 000 kronor för att driva och utveckla stopptelefonen PrevenTell mot sexuellt våld och att genomföra ett ubildningsprogram för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården som kommer i kontakt med personer som utövar eller riskerar att utöva sexuellt våld, detta i enlighet med regeringens beslut IV:1 från den 20 november 2014 (U2014/06482/JÄM). Totalt avsätter regeringen 3 000 000 kronor för uppdraget och kostnaderna fördelas från ytterligare två anslag, anslag 5:2 under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg och anslag 1:6 under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Karolinska universitetssjukhuset får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2017. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 april 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbreven för respektive anslag och de diarienummer som dessa beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 3.

Regeringen beslutar att avsätta 500 000 kronor för att stödja projektet om Kunskapsspridning genom modellkommuner för att ytterligare stärka arbetet med jämställdhetsintegrering hos deltagande kommuner i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 1 april 2015 (S2015/01255/JÄM). Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2017. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2019. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 3 april 2018. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag, se bilaga 3.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut II:3 från den 19 januari 2017 (S2017/00322/JÄM), som avser att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet och medlen ska användas under 2017. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt. Medlen utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut samt det diarienummer som detta beslut har. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel ska användas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.23 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till Skolverket

Statens skolverk får använda 1 500 000 kronor i enlighet med regeringsbeslut II:5 från den 1 april 2015 (S2015/02414/JÄM) för uppdraget att utvärdera det våldsförebyggande programmet Mentors in Violence Prevention (MVP). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2018.

 

Villkor för samtliga myndigheter angående utgiftsprognoser

Samtliga myndigheter ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

den 18 januari

den 17 februari

den 3 maj

den 31 juli

den 25 oktober

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.10Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.230Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.8100 000100 000

2018
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Henry Nyberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet/FST/FS/SAM
Finansdepartementet/BA/SFÖ/EA/K
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen/Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting