Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2017-02-02
Ku2016/02887/D
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksdagen har beslutat om Nämnden för statligt stöd till trossamfunds verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17: KrU1 , rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Nämnden för statligt stöd till trossamfund och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2017-2021

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska redovisa utgiftsprognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 18 januari
  • 3 maj
  • 25 oktober

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Myndigheten ska i sin årsredovisning tydliggöra hur myndighetens arbete i stort har bidragit till att främja religionsfriheten i Sverige.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Nämnden för statligt stöd till trossamfund ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Värna demokratin

Regeringen förlänger uppdraget till Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) att utvidga och fördjupa dialogen med trossamfunden i syfte att stimulera arbetet med demokrati och demokratisk medvetenhet inklusive jämställdhet. Nämnden ska fortsatt utveckla dialogen till att inkludera ett brett spektrum av samfund och grupperingar inom samfunden, särskilt med fokus på kvinnor och ungdomar. SST ska vidare i dialog med de trossamfund som vill utveckla sitt arbete för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism stimulera dessa samfunds stöd till ungdomar, föräldrar och anhöriga.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 800 000 kronor under 2017 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 28 Värna demokratin-SST. SST ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2018. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

 

Stärka det interreligiösa arbetet samt genomföra en kompetensinsats för trossamfundsledare

Regeringen förlänger SSTs uppdrag att stärka det interreligiösa arbetet samt genomföra en kompetensinsats för trossamfundsledare (Ku2016/00712/D) till att gälla även för år 2017.

För genomförandet av uppdraget får SST disponera 800 000 kronor under 2017 från utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagspost 28 Värna demokratin-SST. SST ska under genomförandet av uppdraget fortlöpande hålla Regeringskansliet (Kulturdepartementet) informerat om hur arbetet fortskrider. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 maj 2018. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. SST ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund10 093
ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund (ram)10 093

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund88 542
ap.1Stöd till trossamfund (ram)88 542
Disponeras av Skatteverket3 371
ap.2Stöd till trossamfund (ram)3 371

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2017.
  • Av anslaget ska minst 10 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag. 
  • Av anslaget ska minst 23 000 000 kronor användas för projektbidrag.
  • Av projektbidraget får 10 000 000 kronor gå till säkerhetshöjande åtgärder. Av dessa får SST använda högst 700 000 kronor till utbildningsinsatser för trossamfunden i syfte att höja den generella säkerhetsnivån bland trossamfunden. SST ska senast den 4 april 2017 inkomma med en redovisning och en analys av satsningen på säkerhetshöjande åtgärder.
  • I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges för vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
ap.13033 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.12 7573 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
9:2 Stöd till trossamfund
ap.146 00023 00023 000
2019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)26
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25841
2017-02-25841
2017-03-25841
2017-04-25841
2017-05-25841
2017-06-25841
2017-07-25841
2017-08-25841
2017-09-25841
2017-10-25841
2017-11-25841
2017-12-25842
Summa10 093
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nämnden för statligt stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Nämnden för statligt stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, S3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksgäldskontoret