Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2017-01-12
U2017/00104/S
Statens skolverk
106 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113, prop. 2015/16:99 utg.omr. 16, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens skolverk ska utifrån sin instruktion redovisa

 • hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sina verksamhetsområden, och
 • en samlad bedömning av i vilken utsträckning myndigheten når sina målgrupper samt hur målgrupperna bedömer myndighetens insatser.

Mål för handläggning av legitimationer för lärare och förskollärare

Produktiviteten för legitimationsverksamheten ska öka med bibehållen kvalitet i handläggning.

Återrapporteringskrav för handläggning av legitimationer för lärare och förskollärare

Statens skolverk ska redovisa produktivitet, styckkostnader och åtgärder för att bibehålla kvaliteten i handläggningen. Av redovisningen ska även framgå antal ärenden i Lärarnas ansvarsnämnd, antal varningar och antal återkallade legitimationer.

Prognoser

Statens skolverk ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och förklaras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Statens skolverk ska under 2016 fortsätta arbetet med att utveckla kvalitet i analys och förklaringar särskilt i prognoserna på längre sikt än innevarande år. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober.

3

Uppdrag

Återkommande redovisningar

Statens skolverk ska lämna nedanstående redovisningar årligen i särskild ordning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om inget annat framgår.

 1. Statens skolverk ska redovisa sitt arbete med karriärstegsreformen, inklusive informationsarbete enligt förordningen (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare och förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare i förskoleklasser och grundskolor i utanförskapsområden.  Redovisningen ska innehålla en kostnadsanalys samt en bedömning av kostnaderna för kommande år. Redovisningen ska lämnas senast den 31 januari 2017.
 2. Statens skolverk ska i årsredovisningen redovisa åtgärder och resultat utifrån sin plan för jämställdhetsintegrering 2015–2018 (U2015/04713/S). Dessutom ska myndigheten lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.
 3. Statens skolverk ska i årsredovisningen redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål och dess tre delområden. Redovisningen av insatser ska innehålla en analys både av myndighetens eget interna arbete och externt riktade insatser inom det egna ansvarsområdet. I redovisningen ska också ingå vilka effekter som myndigheten avser att uppnå med insatserna samt, i den mån det är möjligt, vilken effekt insatserna har haft för de nationella minoriteterna.
 4. Statens skolverk ska redovisa en analys av den information som förmedlas i de lokala rekryteringsstrategier som lämnas i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars 2016.
 5. Statens skolverk ska i enlighet med tidigare givet uppdrag analysera resultaten av nationella prov. Vad det gäller grundskolan och motsvarande skolformer ska uppdraget redovisas senast den 1 april 2016. Vad det gäller gymnasieskolan ska uppdraget redovisas senast den 29 juni 2016.
 6. Statens skolverk ska redovisa en analys av utvecklingen i gymnasieskolan. Redovisningen ska ge en bred, aktuell och samlad bild av respektive program och av unga kvinnors och mäns etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier efter avslutad utbildning. Redovisningen ska lämnas senast den 15 april 2016.
 7. Statens skolverk ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares it-användning och it-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning samt skolornas administrativa it-användning. Uppdraget ska redovisas vart tredje år, nästa gång senast den 15 april 2016.
 8. Statens skolverk ska redovisa och analysera de totala kostnaderna och kostnaderna per barn/elev för föregående budgetår för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Redovisningen ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen och omfatta både offentliga och enskilda huvudmän. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner och ska lämnas senast den 1 augusti 2016.
 9. Statens skolverk ska senast den 15 oktober 2016 lämna en samlad redovisning och analys av myndighetens insatser och uppdrag inom yrkesutbildningsområdet. Myndighetens samverkan med de nationella programråden för gymnasial yrkesutbildning ska framgå. Det ska även framgå vilka åtgärder som myndigheten bedömer behövs för att främja den fortsatta utvecklingen av yrkesutbildningens kvalitet och den fortsatta utvecklingen av yrkesutbildningens attraktionskraft för unga kvinnor och män. I arbetet med uppdraget ska Skolverket beakta Statens skolinspektions granskningar.
 10. Statens skolverk ska följa upp och analysera kvinnors och mäns sysselsättning eller annan aktivitet efter avslutade studier inom kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare. Särskild vikt ska läggas på analys av etablering på arbetsmarknaden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2016.
 11. Statens skolverk ska i årsredovisningen redovisa en samlad och fördjupad analys av kostnaderna för administrationen (uppdelat på bl.a. löner, arvoden samt it-kostnader) av samtliga statliga stöd och bidrag som myndigheten ansvarar för.

Tillfälliga uppdrag

 1. Statens skolverk är fram till årsskiftet 2015/2016 Sveriges representant i det europeiska nätverket för livslång vägledning (ELGPN) som sedan upphör. Statens skolverk ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2016.
 2. Statens skolverk ska följa upp introduktionsprogrammet språkintroduktion. I uppdraget ska Skolverket bl.a. analysera genomströmning och övergång till nationellt program.  Skolverket ska vidare, med några kommuner som exempel, beskriva hur nyanlända ungdomar kan ges möjlighet att använda sitt modersmål i undervisningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2017.
 3. Uppdraget 2013–2015 i fråga om det nordiska projektet om kvalitet i arbetsplatsförlagt lärande som beslutats av Nordiska ämbetsmannakommittén för utbildning och forskning ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2016.
 4. Statens skolverk ska, i enlighet med tidigare givet uppdrag, följa upp och sammanställa erfarenheter från uppdraget om förstärkt elevhälsa. Uppdraget som helhet ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2016.
 5. Statens skolverk ska i enlighet med tidigare givet uppdrag föreslå hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna inom Naturbruksprogrammet ska omfatta samt examensmål för programmet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 29 april 2016.
 6. Statens skolverk ska utvärdera den nya betygsskalan och kunskapskravens utformning i enlighet med tidigare givet uppdrag. Skolverket ska också lämna förslag till åtgärder för att möta de eventuella problem som utvärderingen visar på. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2016.
 7. Statens skolverk ska utarbeta en ny kursplan för kursen svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå samt utveckla nationella delkurser för vissa kurser i enlighet med tidigare givet uppdrag. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2016. Statens skolverk ska även föreslå hur kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (sfi) kan förändras så att studievägarna i sfi målgruppsanpassas och blir sammanhållna. Skolverket ska även se över behovet av andra förändringar i kursplanen för sfi. Denna del ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 november 2016.
 8. Statens skolverk ska fortsätta sina informationsinsatser för att ge huvudmännen möjlighet att förbereda sina organisationer på de förändringar som de i propositionen Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning (prop. 2014/15:85) föreslagna lagändringarna medför. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 maj 2016.
 9. Statens skolverk ska utveckla och senast från våren 2016 tillhandahålla ytterligare kursprov i provbanken (bedömningsportalen), företrädesvis i kurserna engelska 7 och historia 1. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2016.
 10. Statens skolverk ska tillsammans med ett begränsat antal skolor förbereda ett svenskt anslutande till det europeiska nätverket CertiLingua, Label of Excellence for plurilingual, European and international competences. Skolverket ska redovisa hur förberedelserna genomförts och hur Sverige kan ansluta sig till nätverket.Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2016.
 11. Statens skolverk ska i samband med satsningen Yrkesutbildningens år genomföra insatser för att höja yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft. Uppdraget ska genomföras i dialog med WorldSkills Sweden och de nationella programråden. Myndighetens insatser ska redovisas i Skolverkets samlade redovisning inom yrkesutbildningsområdet senast den 15 oktober 2016.
 12. Statens skolverk ska ta fram ett material för att stödja en likvärdig bedömning och betygssättning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå i kurserna svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 12 januari 2017.
 13. Statens skolverk ska genomföra fortbildningsinsatser för främst studie- och yrkesvägledare för att förbättra kvaliteten inom vägledningen. Fortbildningsinsatserna ska inriktas mot att utveckla studie- och yrkesvägledningen med särskilt fokus på ökade kunskaper om arbetsmarknaden. Insatserna ska vidare fokusera på att stärka jämställdhetsperspektivet för att bidra till att elevernas studie- och yrkesval inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund. Fortbildningen ska främst gälla studie- och yrkesvägledningen inom grundskolan men kan också omfatta studie- och yrkesvägledningen inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Arbetet ska ske i samråd med Arbetsförmedlingen. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 15 mars och slutredovisas den 15 mars 2019.
 14. Statens skolverks utvärdering av försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2017.
 15. Statens skolverk ska kartlägga engelskspråkig undervisning i samtliga gymnasieskolor (dock inte IB). Uppdraget omfattar engelskspråkig undervisning i såväl offentliga som enskilda huvudmäns skolor, oavsett omfattning. Av redovisningen kan t.ex. framgå i vilka ämnen och i vilken omfattning sådan undervisning bedrivs. Antalet skolenheter som bedriver minst 50 procent av undervisningen på engelska ska särskilt redovisas. Skolverket ska även kartlägga eventuell förekomst av engelskspråkig undervisning inom gymnasiesärskolan. Skolverket ska utvärdera den engelskspråkiga undervisningen i gymnasieskolan. Utvärderingen ska göras utifrån skollagens definition av undervisning samt andra gällande styrdokument. Myndigheten ska även undersöka i vilket syfte undervisningen bedrivs på engelska, dvs. vilket ändamålet med den engelskspråkiga undervisningen är. Skolverket ska vidare undersöka vilken utbildning och behörighet de lärare som bedriver engelskspråkig undervisning har.  Skolverket ska även göra en jämförelse mellan engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan i Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna samt ytterligare ett europeiskt land om Skolverket finner det lämpligt. Skolverket ska också identifiera framgångsfaktorer samt lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2018. Skolverket ska vidare, med några kommuner som exempel, beskriva om nyanlända i gymnasieskolan eventuellt kan gynnas av att undervisning bedrivs på engelska. Skolverket ska också, om verket finner det lämpligt, ge förslag på insatser som kan stimulera tillkomst av ytterligare verksamheter inom ramen för befintligt regelverk som bedriver undervisning på engelska för nyanlända. Den del som rör nyanlända ska delredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2017.
 16. Statens skolverk ska vara Sveriges representant i arbetet med att implementera EU:s resolution om en agenda för vuxnas lärande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2018.
 17. Statens skolverk ska under 2016 och 2017 genomföra fortbildning om validering genom att upphandla en kurs på högskolenivå om hur kartläggning av individens kunskaper och kompetenser utförs som ett led i en valideringsprocess. Kursen ska i första hand rikta sig till studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen. Syftet med fortbildningsinsatsen är att öka kunskaper om valideringsprocessen och på så sätt bidra till att bedömningarna av enskildas förutsättningar görs på ett likvärdigt sätt, bl.a. utifrån kön, och med ett likvärdigt syfte. En delredovisning av hur uppdraget genomförts ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 1 mars 2017 och en slutredovisning den 1 mars 2018. Av redovisningarna ska också framgå antalet deltagare och hur de har fördelats över kommunerna.
 18. Statens skolverk ska anlita en eller flera externa aktörer för att utvärdera satsningen enligt förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2018.
 19. Statens skolverk ska fortsätta insatserna att genomföra utbildning för handledare och stärka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet. Information om utbildningen ska riktas till både huvudmän och direkt till arbetsplatser som tar emot lärlingar. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2018.
 20. Statens skolverk ska enligt tidigare givet uppdrag följa upp och utvärdera användningen av fjärrundervisning, inklusive fjärrundervisning enligt förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning, inom grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och utbildning vid de särskilda ungdomshemmen. Myndigheten ska lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2017 och en slutredovisning senast den 15 november 2018.
 21. Statens skolverk ska genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan, i enlighet med regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta medel för uppdraget även under 2017 och 2018. Statens skolverk ska senast den 1 april 2016 inkomma med en genomförandeplan till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Myndigheten ska senast den 1 mars 2017 lämna en delredovisning av sina insatser på området. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2019. För uppdragets genomförande får Skolverket disponera högst 3 000 000 kronor per år 2016–2018. Medlen ska rekvireras från utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet.
 22. Statens skolverk skulle enligt uppdrag i regleringsbrevet för 2014 och 2015 utveckla och senast den 1 juli 2015 driftsätta ett nytt informationssystem som möjliggör jämförelser mellan skolor, i enlighet med vad som anges i propositionen Villkor för fristående skolor m.m. (prop. 2013/14:112). Skolverket ska senast den 15 mars 2016 redovisa myndighetens arbete med att genomföra uppdraget, bl.a. vidtagna åtgärder för att säkerställa att informationen är lättillgänglig samt gjorda insatser för att göra systemet känt bland allmänheten.
 23. Statens skolverk ska följa upp och analysera den reformerade gymnasiesärskolan som har startat hösten 2013, t.ex. vad gäller allsidigt urval av nationella program och inriktningar, hur utbildningen organiseras så att eleverna kan nå så långt som möjligt, hur urval görs till de nationella programmen, hur bedömningen görs inför mottagandet till individuellt program samt tillgången till arbetsplatsförlagt lärande. Det bör särskilt belysas hur synnerliga skäl bedöms inför erbjudandet av introduktionsprogram. Myndighetens analys och uppföljning ska redovisas dels för respektive nationellt program och det individuella programmet, dels där så är lämpligt, i tematiskt form. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 10 mars 2016.
 24. Statens skolverk ska lämna en samlad redovisning och analys av verkets insatser inom området särskilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Av redovisningen ska framgå dels vilka insatser Skolverket gjort och resultatet av dessa, dels vilka åtgärder som verket bedömer behövs för att förbättra arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i gymnasie- och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 december 2016.
 25. Statens skolverk ska under 2016 utveckla riktlinjer till stöd för kommunernas arbete med validering. Riktlinjerna ska inkludera validering avseende nyanlända med avslutad eller delvis avslutad gymnasial utbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017.

 26. Statens skolverk ska kartlägga samtliga gymnasiesärskolor som bedriver undervisning integrerad med gymnasieskolan. Uppdraget omfattar integrerade verksamheter i såväl offentliga som enskilda huvudmäns skolor, oavsett omfattning. Av redovisningen kan t.ex. framgå på vilka program, i vilka ämnen och i förekommande fall ämnesområden, och i vilken omfattning sådan undervisning bedrivs. Skolverket ska utvärdera den integrerade verksamheten. Utvärderingen ska utgå från skollagens definition av undervisning samt andra gällande styrdokument och ett inkluderande perspektiv. Skolverket ska vidare identifiera framgångsfaktorer samt lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att förbättra verksamheten samt insatser som kan stimulera tillkomst av ytterligare integrerade verksamheter. Skolverket ska i sin redovisning lämna en samlad bedömning av hur förslagen påverkar jämställdheten mellan unga kvinnor och män. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 maj 2018.

 27. Statens skolverk ska genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017.
 28. Statens skolverk ska utbetala 100 000 000 kronor till kommuner som under innevarande år tagit emot ett stort antal eller andel asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar i åldern 1–19 år och där det, utifrån storleken på befolkningsökningen, kan finnas brist på skollokaler. Skolverket ska fördela medlen bland de kommuner där befolkningen har ökat med minst 4,5 procent mellan 2010 och 2014 samt som senast den 20 november 2015 tagit emot antingen minst 550 asylsökande/kommunplacerade barn och ungdomar eller en andel asylsökande/kommunplacerade barn som motsvarar minst 4 procent av antalet barn och ungdomar som var folkbokförda i kommunen den 31 december 2014. Medlen ska fördelas proportionellt mellan kommunerna i förhållande till antalet asylsökande och kommunplacerade barn.

 29. Statens skolverk ska ta fram ett stödmaterial som syftar till att ge skolorna vägledning i hur arbetet med säkerhet och krisberedskap kan bedrivas. Stödmaterialet ska bl.a. innehålla en redovisning av relevant lagstiftning samt skolans ansvar och befogenheter. Skolverket ska därefter sprida stödmaterialet till skolhuvudmän. Uppdraget bör genomföras i dialog med Myndigheten för samhällskydd och beredskap och Brottsförebyggande rådet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2017.

Uppdrag givna i särskild ordning som har reviderats i regleringsbrev

 1. Regeringsbeslut den 29 mars 2012 (U2012/02103/GV) med uppdrag att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer. Statens skolverk ska löpande hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Den 15 maj 2013 redovisade Skolverket hur många huvudmän, rektorer, matematikhandledare och matematiklärare som deltog i fortbildningssatsningen läsåret 2012/13 samt en sammanställning över kostnaderna för de olika delarna i uppdraget. Erfarenheterna av genomförandet av uppdraget under läsåret 2012/13 redovisades den 31 oktober 2013. En slutredovisning inklusive en utvärdering av satsningen för åren 2012–2016 ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildnings-departementet) senast den 15 december 2016. Uppdraget har ändrats på så sätt att Skolverket också ska genomföra särskilda insatser när det gäller fortbildning av lärare som undervisar i matematik inom yrkesutbildning på gymnasial nivå.

 2. Regeringsbeslut den 1 juli 2010 (U2010/04021/GV) med uppdrag att ansvara för nationella kursprov för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i ämnena svenska och svenska som andraspråk, matematik samt engelska. Uppdraget har ändrats på så sätt att fr.o.m. höstterminen 2014 ska prov i kurserna svenska 1, svenska 3, engelska 5, engelska 6 och matematik 1 tillhandahållas tre gånger per läsår i den gymnasiala vuxenutbildningen.

 3. Regeringsbeslut den 15 augusti 2013 (A2013/02958/Disk) och regeringsbeslut den 11 september 2014 (A2014/03289/Disk) med uppdrag att förstärka tillgången på lärare i nationella minoritetsspråk har ändrats på så sätt att Statens skolverk senast den 30 mars 2018 ska lämna en slutrapport som avser båda uppdragen. Medel som inte använts ska vid samma tidpunkt betalas tillbaka till Kammarkollegiet. Skolverket ska vidare lämna en statusrapport den 30 maj 2015, 2016 och 2017.

 4. Regeringsbeslut den 25 juni 2015 (U2015/03641/GV) med uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldern 20–24 år förlängs till och med 2016. Kostnaderna för 2016 ska belasta det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2016 uppförda anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagsposten 1 Statligt stöd till vuxenutbildning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2017.

 5. Regeringsbeslut den 18 oktober 2012 (U2012/05580/GV) med uppdrag att genomföra Tekniksprånget. Uppdraget ändras på så sätt att återrapportering av utvecklingen av Tekniksprånget ska ske den 31 mars 2016. För 2017 ska återrapportering ske den 1 mars. Skolverket ska följa upp resultatet av satsningen, men behöver inte som tidigare beslutats lämna någon delredovisning av uppföljningen den 1 juni 2016 utan ska i stället lämna en slutredovisning den 1 mars 2018.
 6. Regeringsbeslut den 4 juni 2015 (U2015/03358/GV) med uppdrag om att genomföra en kampanj i syfte att attrahera fler att vilja bli lärare inom utbildning i svenska för invandrare förlängs. Uppdraget ändras på så sätt att det förlängs till och med den 31 december 2016. 

 7. Regeringsbeslut den 11 juni 2015 (U2015/03466/GV) med uppdrag om att ta fram ett stödmaterial i alfabetisering och läs- och skrivinlärning förlängs. Uppdraget ändras på så sätt att det förlängs till och med den 31 december 2016. Skolverket ska under 2016 även introducera och implementera det stödmaterial som tagits fram.

 8. Regeringsbeslut den 23 februari 2012 (U2012/01181/S) med tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II. Uppdraget ändras på så sätt att erbjudandet om speciallärarutbildning utvidgas med fler specialiseringar. Uppdraget ska förutom speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning även gälla speciallärarexamen  med specialisering mot grav språkstörning, språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling, synskada och dövhet eller hörselskada. Syftet är att öka antalet speciallärare, så att andelen med behörighet för undervisningen de ska bedriva ökar i fler skolformer. Lärarna eller förskollärarna ska ha avlagt en sådan lärar- eller förskollärarexamen som krävs för att avlägga en speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Om utbildningen ska leda till speciallärarexamen med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska den tidigare avlagda examen omfatta ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. För specialisering mot matematikutveckling krävs att den tidigare avlagda examen omfattar ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Om den tidigare examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs istället att läraren eller förskolläraren har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Målgruppen för specialiseringen mot utvecklingsstörning utvidgas till att även gälla lärare som har en sådan examen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) som tillsammans med speciallärarexamen ger behörighet att bedriva undervisning som avser särskilt stöd i gymnasieskolan. Lärarna och förskollärarna ska vara anställda inom skolväsendet, dock inte i förskolan eller fritidshemmet, samt ha en sådan utbildning som anges ovan. Några särskilda villkor utöver detta får inte ställas upp för att lärare eller förskollärare ska få möjlighet att delta i utbildningen.

 9. Regeringsbeslut den 24 september 2015 (U2015/04666/S) med uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2016 i de delar som rör en it-strategi för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer och senast den 29 april 2016 i de delar som rör en strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna. Uppdraget ändras på så sätt att redovisning av den del av uppdraget som avser att lämna fullständiga förslag på förändrade lydelser i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner flyttas fram till den 30 juni 2016.

 10. Regeringsbeslut den 17 juni 2015 (U2015/03529/S) med uppdrag att ta fram förslag till kunskapskrav i läsförståelse inom ramen för ämnet svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Uppdraget ändras på så sätt att obligatoriska bedömningsstöd för specialskolan redovisas den 15 augusti 2016 och för grundsärskolan den 21 november 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk626 443
ap.1Statens skolverk (ram)626 443

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 460 525
ap.1Medel för Tekniksprånget (ram)14 200
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)2 729 500
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)43 000
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)673 825
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet6 000
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)6 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Medel för Tekniksprånget

Medel under anslagsposten ska användas för en satsning på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget.

För utgifter avseende uppdraget (U2012/05580/GV) om genomförande av Tekniksprånget får 14 200 000 kronor utbetalas till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i enlighet med avtal med IVA. Statens skolverk får använda högst 700 000 kronor för myndighetsinterna förvaltningskostnader och uppföljning av insatsen.

 

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medel under anslagsposten ska användas för utvecklingsarbete, kompetensutveckling och internationella studier. Medel ska användas för:

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. För utgifter i samband med Statens skolverks uppdrag att träffa avtal med en extern organiation eller ett institut om att under fem år (2016–2020) svara för det fortsatta arbetet med kvalitetsutmärkelsen Bättre skola (U2015/05665/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 2 000 000 kronor.

 2. För utgifter i enlighet med Statens skolverks uppdrag om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem (U2008/02648/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 98 500 000 kronor. Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration av befattningsutbildning. Dessa utgifter ska särredovisas.

 3. För utgifter med anledning av uppdraget att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet får Statens skolverk belasta anslagsposten med 11 000 000 kronor (U2013/01101/S).

 4. För utgifter med anledning av fortbildningssatsningen för lärare i läs- och skrivutveckling (U2013/07215/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 118 000 000 kronor. Av medlen får högst 12 500 000 kronor användas för administration. 
 5. För utgifter med anledning av uppdraget att svara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik och utbildning av matematikhandledare och rektorer (U2012/02103/GV) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 93 000 000 kronor. I detta ingår att fördela medel enligt förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare. Av medlen får högst 11 000 000 kronor användas för administration, uppföljning och utvärdering av uppdraget och högst 6 000 000 kronor får användas för att finansiera anläggningstillgångar i form av en särskild webbplattform. 
 6. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik (U2012/04111/GV) får myndigheten belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av medlen får högst 4 000 000 kronor användas för insatser som syftar till att stärka arbetet med naturvetenskap och teknik i förskolan.

 7. I enlighet med regeringsbeslut den 27 februari 2014 (U2014/01602/S m.fl.) ska Skolverket betala ut 3 300 000 kronor till Linköpings universitet för uppdraget att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik samt svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik.

 8. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att genomföra en kampanj i syfte dels att attrahera fler att vilja bli lärare inom utbildning i svenska för invandrare (sfi), dels motivera lärare som redan i dag arbetar inom sfi och svenska som andraspråk inom den kommunala vuxenutbildningen att fördjupa sin kompetens inom ämnet svenska som andraspråk får myndigheten belasta anslagsposten med 4 500 000 kronor (U2015/03358/GV).
 9. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att ta fram ett stödmaterial i alfabetisering och läs- och skrivinlärning som kan vara till stöd och hjälp för de lärare som ska undervisa elever i alfabetisering och läs- och skrivinlärning inom utbildning i svenska för invandrare (sfi) och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning samt introducera och implementera detta stödmaterial får myndigheten belasta anslagsposten med 12 000 000 kronor (U2015/03466/GV).

 10. Högst 490 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov elever med annat modersmål än svenska (U2015/03356/S) och uppdrag om samverkan för bästa skola (U2015/03357/S). Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration. Av dessa medel ska även 355 000 kr utbetalas till Kungliga Vetenskapsakademien för att anordna en forskningskonferensen om nyanlända elevers lärande. 

 11. Högst 1 000 000 kronor för användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet (U2015/04666/S).
 12. Högst 2 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 (U2015/03529/S).

 13. Högst 500 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6 (U2015/03990/S).

 14. För utgifter med anledning av uppdrag att svara för genomförandet av fortbildning i specialpedagogik för lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och sameskolan (U2015/05783/S) samt förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik får Statens skolverk belasta anslaget med högst 100 000 000 kronor. Av medlen får högst 20 000 000 kronor användas för utveckling av webbplats och stödmaterial och högst 35 000 000 kronor för administration, uppföljning och utvärdering av uppdraget. Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får anläggningskostnader finansieras från dessa medel.
 15. Högst 132 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram (U2015/03844/S).

 16. Högst 7 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om en fortsatt informationskampanj om lärar- och förskolläraryrkena (U2016/02129/S).

 

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om genomförande av en nationell handledarutbildning får myndigheten belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för administrativa kostnader.

 2. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag om fortbildning av främst studie- och yrkesvägledare får myndigheten belasta anslagsposten med 20 000 000 kronor. Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration.

 3. För utgifter med anledning av satsningen Yrkesutbildningens år får Statens skolverk belasta anslagsposten med 7 000 000 kronor.

 4. För utgifter med anledning av uppdraget att följa upp introduktionsprogrammet språkintroduktion får Statens skolverk belasta anslagsposten med 500 000 kronor.
 5. För utgifter med anledning av uppdraget om engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 1 000 000 kronor.

 

Förordningar

  1. För utgifter som följer av förordningen (2014:145) om extra statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare och förskoleklasser i grundskolor och utanförskapsområden får Statens skolverk belasta anslagsposten med 16 000 000 kronor.
  2. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 486 500 000 kronor. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  3. För utgifter i enlighet med förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 86 500 000  kronor. Av dessa medel får 2 750 000 kronor användas för myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten.

  4. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  5. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 12 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 600 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  6. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:60) om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen får Statens skolverk belasta anslagsposten med 60 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  7. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:69) om försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 120 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för information, administration, uppföljning och utvärdering av bidraget.

  8. För utgifter i enlighet med förordningen (2013:444) om statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 9 000 000 kronor användas i enlighet med uppdraget om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion varav högst 2 000 000 kronor får användas för myndighetsinterna förvaltningskostnader för administration av statsbidraget (U2013/03681/GV).

  9. Statens skolverk ska utbetala 25 500 000 till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

  10. För utgifter i enlighet med förordningen (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare får Statens skolverk belasta anslagsposten med 21 500 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten. 
  11. För utgifter med anledning av förordningen (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp får myndigheten belasta anslagsposten med 353 000 000 kronor. Av dessa medel får 339 000 000 kronor fördelas till huvudmän. Vidare får 14 000 000 kronor fördelas till ideella läxhjälpsorganisationer samt även användas för att främja skolhuvudmännens utveckling av läxhjälp till elever. För kostnader för information och administration av verksamheten får myndigheten använda 1 500 000 kronor.
  12. För utgifter i enlighet med anledning av förordningen (2014:47) om statsbidrag för sommarskola eller undervisning under andra skollov får myndigheten belasta anslagsposten med 150 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 250 000 kronor användas för myndighetens kostnader för information och administration av verksamheten.
  13. För utgifter i enlighet med 3 a § förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 9 700 000 kronor användas för Skolverkets insatser för att främja gymnasial lärlingsutbildning. 
  14. För utgifter i enlighet med 3 § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 25 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  15. För utgifter i enlighet med 4 § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med 30 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader.

  16. För utgifter i enlighet med 3 a § förordningen (2014:375) om statsbidrag för utveckling av lärande på arbetsplatser och regionala stödfunktioner för yrkesutbildning får Statens skolverk belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

 

 Övrigt

  1. Högst 3 400 000 kronor får användas för elevers deltagande i och för anordnande av internationella vetenskapstävlingar. 
  2. Medel under anslagsposten ska användas för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.
  3. För utgifter i samband med European Language Label, Europeisk språkutmärkelse, får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 kronor.
  4. Statens skolverk ska utbetala 500 000 kronor kronor till vardera Stockholms universitet och Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi respektive fysik.
  5. Statens skolverk ska utbetala 1 700 000 kronor till Göteborgs universitet för verksamheten Nationellt centrum för matematikutbildning i syfte att stimulera den ämnesdidaktiska forskningen inom matematik och sprida dess resultat.
  6. Under förutsättning att samtliga medel på anslagsposten för de specificerade satsningarna enligt ovan inte kan utnyttjas, får högst 10 000 000 kronor användas för andra prioriterade utvecklingsinsatser och kvalitetshöjande åtgärder.

 

 

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Medel under anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas för:

 • bidrag till elevorganisationer i form av verksamhetsstöd,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete när det gäller uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 69, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 18 000 000 kronor ska betalas ut till WorldSkills Sweden, varav 5 000 000 kronor till yrkeslandslaget och 13 000 000 kronor till arbetet med yrkesutbildningens år.

För utgifter i enlighet med förordningen (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan och för upphandling av tjänster för att stödja entreprenörskap inom skolväsendet får Statens skolverk belasta anslagsposten med 13 500 000 kronor. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för administrativa kostnader. Myndigheten ska redovisa hur medlen har använts.

 

 

ap.5 Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition

Medlen får användas för att finansiera en nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar (dir. 2014:51). Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

 1. Statens skolverk ska efter rekvisition betala 3 500 000 kronor till NTA Skolutveckling ekonomisk förening för arbetet med skolutvecklingsprogrammet Naturvetenskap och teknik för alla. Skolverket ska redovisa användningen av medlen. Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 mars 2017.
 2. För utgifter som följer av förordningen (2016:329) om statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända får Statens skolverk belasta anslagsposten med 34 000 000 kronor.
 3. För utgifter som följer av förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek får Statens skolverk belasta anslagsposten med 15 000 000 kronor. Av dessa medel får högst 500 000 kronor användas för administrativa kostnader.
 4. Statens skolverk ska efter rekvisition betala 1 480 000 kronor till Stiftelsen Allmänna Barnhuset för nationell samordning av Skolfam och arbete för barns delaktighet (U2016/00237/S). Skolverket ska redovisa användningen av medlen. Ej använda medel ska återbetalas till Skolverket senast den 31 januari 2017.

 5. För utgifter i enlighet med förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser får myndigheten belasta anslagsposten med högst 408 000 000 kronor. Av dessa medel ska 150 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och 258 000 000 kronor i första hand användas för statsbidrag för personalförstärkning och fortbildning när det gäller specialpedagogiska insatser. Högst 7 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader.

 6. För utgifter med anledning av uppdraget om att förbättra det förebyggande och främjande arbetet inom elevhälsan får Statens skolverk belasta anslagsposten med 44 520 000 kronor.
 7. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utbetala medel till kommuner där det kan finnas brist på skollokaler får myndigheten belasta anslagsposten med 100 000 000 kronor.

 8. För utgifter med anledning av uppdraget att under 2016 utveckla riktlinjerna till stöd för kommunernas arbete med validering inkluderande nyanlända med avslutad eller delvis avslutad gymnasial utbildning får Statens skolverkt belasta anslagsposten med 2 000 000 kronor.
 9. För utgifter med anledning av uppdraget att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4 (U2016/04865/S) får Statens skolverk belasta anslagsposten med 2 500 000 kronor.

1:6

Särskilda insatser inom skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk224 435
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)224 435

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Antalet elevplatser och tilläggsbidraget för respektive kommun 2016 anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2016 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser 2015Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun3512 541 000
Kristianstads kommun4014 332 000
Stockholms kommun2910 391 000
Umeå kommun166 246 000

 

Medlen ska vidare användas för ersättning till Örebro kommun enligt

 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet, där elevantalet uppgår till 339 elever och totalt verksamhetsstöd till 101 147 000 kronor för 2016, 
 • 8 § nämnda avtal, där medel för särskilda stödinsatser för 2016 ska uppgå till 2 868 000 kronor,
 • 9 § nämnda avtal, och
 • 6 § avtalet mellan staten och Örebro kommun om utbildning inom Örebro gymnasiesärskola för döva eller hörselskadade utvecklingsstörda elever från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Södermanlands läns landsting enligt avtal mellan staten och Södermanlands läns landsting om utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning från hela landet. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalet.

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk4 612 000
ap.1Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m (ram)3 702 000
ap.2Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (ram)80 000
ap.3Mindre barngrupper i förskolan (ram)830 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m

För utgifter som följer av förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa, får Skolverket belasta anslagsposten med högst 3 452 000 000 kronor.

För utgifter som följer av förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning får Statens skolverk, avseende fritidshemmet, belasta anslagsposten med högst 250 000 000 kronor.

Av dessa medel får högst 1 100 000 kronor  användas för kostnader för administration av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

ap.2 Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter i enlighet med förordningen om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Högst 1 000 000 kronor får användas för att täcka Statens skolverks kostnader för administration, information och uppföljning av bidraget.

ap.3 Mindre barngrupper i förskolan

Medel under anslagsposten ska användas för utgifter som följer av förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor användas för information och administration av verksamheten.

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk177 355
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)31 381
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)95 974
ap.3Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd (ram)50 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Statens skolverk ska göra nedanstående utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning:  

 • 202 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik,
 • 600 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning,
 • 1 058 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst, och
 • 1 565 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Utbetalningarna ska efter rekvisition ske under månaderna februari och september 2016 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Göteborgs och Stockholms kommuner om anordnande av förberedande dansarutbildning och yrkesdansarutbildning med följande belopp:

 • 5 133 000 kronor till Göteborgs kommun för förberedande dansarutbildning,
 • 5 133 000 kronor till Stockolms kommun för förberedande dansarutbildning, och 
 • 12 108 000 kronor till Stockholms kommun för yrkesdansarutbildning.

Utbetalning ska ske i februari 2016.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Stockholms kommun för internatboende för elever på dansarutbildning med högst 3 271 000 kronor. Utbetalning ska ske i februari 2016 efter rekvisition.

Statsbidrag enligt förordningen om dansarutbildning samt avtal mellan staten och Piteå kommun, ska lämnas till Piteå kommun med 2 311 000 kronor för anordnade av förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurser 4–9. Utbetalning ska ske i februari 2016.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Anslagsposten får belastas med kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Anslagsposten får belastas med kostnader för statsbidrag enligt 16 och 18 §§ förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna för bidragsåret 2016. Belopp som avses i 18 § ska utgöra 58 500 kronor per årselevplats.

För statsbidrag till kommun, landsting eller enskild huvudman för elever från nordiska länder gäller följande.

 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan före den 1 juli 2011 eller kurser, delkurser eller projektarbeten i kommunal vuxenutbildning före den 1 juli 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 5 kap. 2–4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2016 utgöra det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i senast nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits med stöd av senast nämnda bestämmelse reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 51 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.
 • För statsbidrag som avser elever som har påbörjat sin utbildning i gymnasieskolan efter den 1 juli 2011 och i kommunal vuxenutbildning efter den 30 juni 2012 gäller följande. Statsbidrag lämnas enligt 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) och 7 kap. 6–8 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2016 utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Ersättning får dock lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som har föreskrivits i riksprislistan reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För yrkesdansarutbildning enligt förordningen (2011:7) om dansarutbildning ska det belopp som avses i 12 kap. 8–10 §§ gymnasieförordningen motsvara anordnarens självkostnad. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen eller landstinget med 51 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.  

När det gäller ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning utbetalas medlen av Statens skolverk till Kammarkollegiet efter faktura.

När det gäller statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och förordningen (2011:525) om statsbidrag till riksinternatskolor  ska belopp som avses i 33 § punkten 1 respektive 7 § första stycket första strecksatsen i nämnda förordningar för bidragsåret 2016 utgöra 81 700 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2012 gäller det belopp per elev och program som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan). För utbildning som leder fram till International Baccalaurate ska det belopp som avses i 33 § punkten 2 förordningen om riksinternatskolor respektive 7 § första stycket första strecksatsen förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (riksprislistan) för naturvetenskapsprogrammet. För elev som har påbörjat sin utbildning efter den 1 juli 2012 ska statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor utgöra det belopp per elev, program och i förekommande fall inriktning som myndigheten har föreskrivit med stöd av 13 kap. 9 § gymnasieförordningen, riksprislistan. För särskilda varianter gäller dock det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 11 § gymnasieförordningen och för riksrekryterande utbildningar, utom riksrekryterande idrottsutbildningar, det belopp som har föreskrivits enligt 5 kap. 18 § samma förordning. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate ska det belopp som avses i 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039) utgöra det belopp per elev som myndigheten har föreskrivit för naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 33 § punkterna 3a och 3b förordningen om riksinternatskolor respektive 7 § första stycket andra och tredje strecksatserna förordningen om statsbidrag till riksinternatskolor ska för bidragsåret 2016 utgöra 58 500 kronor samt 16 000 kronor per elev i gymnasieutbildning och 12 600 kronor per elev i grundskoleutbildning.

För statsbidrag enligt förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska belopp som avses i 7 § nämnda förordning för bidragsåret 2016 utgöra 40 500 kronor per termin och elev. Anslagsposten får även belastas med kostnader för statsbidrag enligt 8 § i nämnda förordning.

Statsbidrag ska lämnas enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

ap.3 Skolgång för barn som vistas i landet utan tillstånd

För utgifter i enlighet med förordning (2013:361) om statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd får Statens skolverk belasta anslagsposten med 50 000 000 kronor.

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk93 900
ap.1Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet (ram)92 300
ap.2Utvecklingsarbete (ram)1 600

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Elev- och lokalkostnadsbidrag vid svensk undervisning i utlandet

Bidrag betalas ut enligt förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid Lycée International i Saint Germain-en-Laye, Frankrike enligt regeringsbeslut den 8 juni 1995 (U1995/2060/Gru). Belopp som avses under punkten 2 i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2016 utgöra 13 720 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid United Nations International School of Hanoi, Vietnam enligt regeringsbeslut den 4 december 2003 (U2003/1402/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2016 utgöra 13 720 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid Dubai International Academy i Förenade Arabemiraten enligt regeringsbeslut den 17 november 2011 (U2011/3012/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2016 utgöra 13 720 kronor per elev.

Bidrag lämnas för undervisning i svenska och om Sverige vid den svenska sektionen vid QSI International School of Papa i Ungern enligt regeringsbeslut den 28 juni 2012 (U2012/1746/S). Belopp som avses i regeringsbeslutet ska för bidragsåret 2016 utgöra 13 720 kronor per elev.

Bidrag lämnas enligt förordningen (SKOLFS 1998:30) om statsbidrag till svensk undervisning vid American School of Warszaw. Belopp som avses i 7 § förordningen ska för bidragsåret 2016 utgöra 13 720 kronor per elev.

Enligt överenskommelsen den 27 juni 1996 mellan Norge och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område ska en ekonomisk avräkning mellan länderna ske efter varje läsårs slut. Denna ersättning ska tillföras respektive betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Statsbidraget för svenska elever i finländska utlandsskolor enligt överenskommelsen den 19 februari 2014 mellan Sverige och Finland om samarbete på utlandsundervisningens område ska betalas ut från denna anslagspost av Statens skolverk.

Medel ska efter rekvisition betalas till Sveriges ambassad i Reykjavik för att stödja svenskundervisning på Island. 

Ersättning till distansinstitut

Bidrag ska utbetalas till distansinstitut för undervisning enligt avtal mellan Statens skolverk och berörda parter.

Europaskolorna

Anslagsposten ska användas för lönekostnader m.m. till  personal som är anställd av Statens skolverk vid Europaskolorna.

ap.2 Utvecklingsarbete

Medel under anslagsposten får användas inom ramen för Statens skolverks utvecklingsinsatser för svensk undervisning i utlandet.

Myndigheten ska redovisa de insatser som har genomförts.

 

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk422 226
ap.1Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal (ram)422 226
ap.2Fördelas efter beslut av regeringen (ram)0
ap.3Fortbildning av förskolepersonal (ram)0

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare, rektorer och viss annan personal

Statens skolverk får som bidrag lämna 175 000 000 kronor i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av myndigheten (U2011/05531/S). Av medlen får högst 7 800 000 kronor användas för administration och uppföljning av insatserna för lärarfortbildning.

Anslagsposten får belastas med högst 122 026 000 kronor för förstärkning av medel för utbildning som avser svenska som andraspråk enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Dessa medel får även användas för utgifter i enlighet med förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Av medlen ska 102 000 000 kronor i första hand användas enligt 10 § förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen och 20 026 000 kronor i första hand användas enligt 11 § samma förordning och för utgifter för sådan utbildning som statsbidrag fördelas för enligt den paragrafen. Statens skolverk ska genom överenskommelser med universitet och högskolor erbjuda utbildning som avser svenska som andraspråk.

För utgifter med anledning av tilläggsuppdrag om speciallärarutbildning inom Lärarlyftet II (U2012/01181/S) får myndigheten belasta anslagsposten med 97 000 000 kronor. 

För utgifter med anledning av kompetensutvecklingsinsatser i enlighet med skolverkets uppdrag (U2013/01101/S) får myndigheten belasta anslagsposen med 8 200 000 kronor.

Högst 20 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att utveckla rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap enligt uppdrag (U2015/03528/S) och enligt förordningen (2011:183) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt fortbildning för rektorer och förskolechefer.

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § första stycket 2 anslagsförordningen får Statens skolverk i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

ap.2 Fördelas efter beslut av regeringen

Medel under anslagsposten fördelas efter beslut av regeringen.

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 414 050
ap.1Statligt stöd till vuxenutbildning (ram)1 414 050

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Statligt stöd till vuxenutbildning

Anslagsposten ska belastas med utgifter i enlighet med uppdraget till Statens skolverk att betala ut statsbidrag till kommunerna för ökade kostnader för utbildningskontrakt och till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år, varav  119 975 000 kronor avser utgifter för utbildningskontrakt och 57 625 000  kronor avser utgifter till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år.

Anslagsposten får belastas med högst 910 750 000 kronor för utgifter för bidrag enligt förordningen (2009:43)   om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå samt förordningen (2015:403) om statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, varav 100 000 000 kronor avser utgifter för yrkesvux för elever inom sfi och svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Anslagsposten får belastas med högst 157 000 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.

Anslagsposten får belastas med högst 168 700 000 kronor för bidrag enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb.

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk77 012
ap.2Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar (ram)10 309
ap.3Regeringens disposition (ram)45
ap.6Statsbidrag för förarutbildningar (ram)66 658

Villkor för anslag 1:14

ap.2 Särskilt verksamhetsstöd för vissa utbildningar

Skolverket ska, utan rekvisition, göra följande utbetalningar för utbildningar med särskild inriktning.

Totalt 552 000 kronor ska betalas ut till Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund för dess riksomfattande kursverksamhet. Bidraget betalas ut under mars och oktober 2016 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Totalt 9 757 000 kronor ska betalas ut till Samernas Utbildningscentrum i Jokkmokk som bidrag för utbildningsverksamheten. Bidraget betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.3 Regeringens disposition

Fördelas efter beslut av regeringen.

ap.6 Statsbidrag för förarutbildningar

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag för förarutbildningar enligt förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning på gymnasial nivå. 

1:16

Fler anställda i lågstadiet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 316 000
ap.1Fler anställda i lågstadiet (ram)1 316 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Fler anställda i lågstadiet

För utgifter i enlighet med förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning får Statens skolverk, exklusive det som avser fritidshemmet, belasta anslagsposten med högst 1 316 000 000 kronor, varav högst 329 000 000 kronor får användas för bidragsramen enligt 8 § tredje stycket. Skolverket får för uppdraget och för sin administration av statsbidraget använda högst 2 500 000 kronor per år. Övriga medel under anslagposten fördelas efter beslut av regeringen.

1:18

Lågstadielyftet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk0
ap.1Lågstadielyftet (ram)0

1:19

Bidrag till lärarlöner (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk2 884 000
ap.1Bidrag till lärarlöner (ram)2 884 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Bidrag till lärarlöner

För statsbidrag enligt förordning (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier får myndigheten belasta anslagsposten med 1 500 000 000 kronor. För utgifter med anledning av Statens skolverks uppdrag att dels sköta de uppgifter som följer av förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare, dels informera om möjligheten för skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag enligt förordningen får myndigheten belasta anslagsposten med 1 341 900 000 kronor. Högst 27 000 000 kronor får användas för administrativa kostnader under denna anslagspost. Övriga medel under anslagsposten disponeras först efter beslut av regeringen.

Anslagsposten får belastas med högst 7 600 000 kronor för medel till utbildningsbidrag enligt förordningen (2016:706) om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå. Statens skolverk ska efter rekvisition från Umeå universitet betala ut medel till de anordnande lärosätena. Rekvisition av medel för de studenter som inleder utbildningen under hösten 2016 ska lämnas senast den 1 december 2016. Statens skolverks beslut ska omfatta hela läsåret. Utbetalning av medel ska göras senast i december 2016 respektive mars 2017. Outnyttjade medel ska återbetalas till Statens skolverk senast den 1 september 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.118 7933 %0
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.10Inget0
ap.3104 531Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.90Inget0
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ap.26 733Inget0
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.
ap.10Inget0
ap.25 883Inget0
ap.30Inget0
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet
ap.12 817Inget0
ap.20Inget0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.111 467Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.10Inget0
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.63 315Inget0
1:16 Fler anställda i lågstadiet
ap.10Inget0
1:18 Lågstadielyftet
ap.10Inget0
1:19 Bidrag till lärarlöner
ap.189 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:16 Fler anställda i lågstadiet
1:161:16 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.1ram
ap.8ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ap.111 00011 000002023
ap.31 300 000458 650282 500558 8502023
ap.91 390 900721 000431 000238 9002023
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.
ap.1250 000250 000

2017
ap.3415 000415 000

2017
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.1453 200300 000100 00053 2002020
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning
ap.158 90058 900002018
1:16 Fler anställda i lågstadiet
ap.11 974 0001 974 000002017
1:19 Bidrag till lärarlöner
ap.12 256 0002 256 000002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndigandet för anslaget 1:13 avser det belopp som får användas enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb.

Beloppen avseende infrianden i tabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)46 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2552 204
2016-02-2552 204
2016-03-2552 204
2016-04-2552 204
2016-05-2552 204
2016-06-2552 204
2016-07-2552 204
2016-08-2552 204
2016-09-2552 204
2016-10-2552 204
2016-11-2552 204
2016-12-2552 199
Summa626 443
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras
Legitimationer2552-33 926-7 90019 00045 800-26 800-68 626
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Maria Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, socialförsäkringsenheten, jämställdhetsenheten
Finansdepartementet, budgetavdelningen, kommunenheten
Utbildningsdepartementet, enheten för ungdomspolitik och folkbildning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Statens skolinspektion
Sveriges Kommuner och Landsting