Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2016-12-20
M2016/03007/Kl
M2016/03030/Kl
Statens energimyndighet
Box 310
63104 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar för budgetåret 2016 (prop. 2015/2016:01 utg.omr. 20, bet. 2015/16:MJU1, rskr. 2015/16:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:13

Insatser för internationella klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet204 000
ap.1Ins. int. klimat. - del till STEM (ram)202 500
ap.3Handel med utsläppsrätter (ram)1 500
Disponeras av Regeringskansliet/Miljö- och energidepartementet1 000
ap.2del till Regeringskansliet (ram)1 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Ins. int. klimat. - del till STEM

1. Avtal om internationella klimatinsatser

Statens energimyndighet ska fullgöra tidigare beslut om stöd till internationella klimatinsatser som genomförs inom ramen för CDM och JI under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändringar samt liknande mekanismer som åstadkommer kvantifierade utsläppsminskningar. Insatserna ska bidra till att utveckla internationella samarbetsmekanismer och utsläppshandel och bidra till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

Myndigheten ska aktivt följa upp utvecklingen i pågående projekt, fonder och andra initiativ och får vid behov omplacera tidigare investeringar i andra avtal för att bidra till klimatinvesteringarnas ändamål. Myndigheten ska också särskilt följa upp hur de bidrar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i värdlandet och därmed stärker lokala samhällen och deras utveckling.

Myndigheten får ingå överenskommelser om administration av befintliga finansieringsåtaganden med internationella finansieringsinstitut.

2. Bidrag till utvecklingen av internationellt klimatsamarbete

Myndigheten ska verka för att de befintliga samarbetsmekanismerna under Kyotoprotokollet kontinuerligt förbättras. Myndigheten ska vidare bidra till utvecklingen av nya internationella samarbetsmekanismer, resultatbaserad klimatfinansiering eller andra effektiva styrmedel för att minska klimatutsläpp inom ramen för FN:s klimatkonvention eller andra internationella initiativ i syfte att öka förutsättningarna att nå tvågradersmålet. Särskilt fokus ska läggas på mätning, rapportering och verifiering av klimatnytta samt bidraget till hållbar utveckling.

3. Återrapportering

Myndigheten ska för varje verksamhetsår, senast den 31 mars påföljande år, lämna en särskild redovisning av programmet till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Redovisningen ska inkludera en prognos för leverans av utsläppsenheter och hur syftena med programmet uppfylls. Myndigheten ska, efter att ha inhämtat synpunkter från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), i redovisningen även särskilt redogöra för projektens bidrag till hållbar utveckling i värdländerna.

4. Programanknutna kostnader

Högst 10 000 000 kronor får användas för kostnader knutna till stöd till internationella klimatinsatser och uppföljning och stöd av förvärv av utsläppsenheter.

Högst 2 000 000 kronor får användas för kostnader förknippade med deltagande i Transformative Carbon Asset Facility, Partnership for Market Readiness, Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change Mitigation, Carbon Initiative for Development, Carbon Partnership Facility och Prototype Carbon Fund vid Världsbanken.

Högst 6 000 000 kronor får användas för ytterligare insatser som syftar till att utveckla befintliga och nya internationella samarbetsformer med relevans för klimatkonventionen samt för insatser som underlättar för svenska företag som önskar engagera sig i dessa samarbeten.

Högst 500 000 kronor får användas till arbete som utgör stöd till FN:s klimatkonvention.

ap.2 del till Regeringskansliet

Disponeras av Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) för utveckling av marknadsbaserade styrmedel och utsläppshandel inom klimatområdet. Anslaget får även användas för förvärv av utsläppsutrymme för klimatkompensation av Regeringskansliets flygresor utanför EU.

ap.3 Handel med utsläppsrätter

Anslagsposten får användas för utgifter för drift och utveckling av systemet för internationell handel med utsläppsrätter, EU:s system för handel med utsläppsrätter och EU:s ansvarsfördelningsbeslut (406/2009/EG). Anslagsposten får även användas till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL).

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
ap.110 080Inget0
ap.20Inget0
ap.345Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Emi Hijino
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, Enheten global agenda
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete