Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2016-12-14
U2016/05502/GV
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 Västerås
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113, prop. 2016/17:2 utg.omr. 16, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:55).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för yrkeshögskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samtliga återrapporteringskrav som avser individbaserad statistik ska redovisas uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. 

Övergripande mål

Mål

Myndigheten för yrkeshögskolans verksamhet och de utbildningar som myndigheten lämnar statligt stöd för ska åtnjuta högt förtroende hos myndighetens intressenter.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultat samt planerade och genomförda insatser för att uppfylla målet.

Yrkeshögskolan

Mål

Andelen examinerade av antalet antagna kvinnor och män i yrkeshögskolans utbildningar ska öka.

Andelen examinerade kvinnor och män i yrkeshögskolan som arbetar inom det område som deras yrkeshögskoleutbildning avser ska öka.

Återrapportering 

Myndigheten ska redovisa

 • vidtagna åtgärder för att ovanstående mål för yrkeshögskolan ska uppnås och en bedömning av i vilken grad de har uppnåtts,  
 • hur många av samtliga sökande som ansetts behöriga enligt 3 kap. 1 § första stycket 4 eller 4 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och hur många av dessa som antagits till den sökta utbildningen samt en bedömning och analys av resultatet, och
 • vilka insatser myndigheten har genomfört för att informera utbildningsanordnare om möjligheten att samverka när det gäller utbildningar och för att underlätta för berörda parter i det arbetet.

Kompletterande utbildningar samt konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Myndigheten ska redovisa beslut om statligt stöd enligt

 • förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, och
 • förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Redovisningen ska omfatta beslut som gäller för tiden 2016–2018 och besluten ska fördelas på högskoleförberedande utbildningar och övriga utbildningar. Av redovisningen ska även framgå utbetalat statsbidrag 2016 fördelat på högskoleförberedande utbildningar och övriga utbildningar. 

Kontakttolk- och teckenspråkstolkutbildningar

Myndigheten ska redovisa beslut om statligt stöd för kontakttolk- respektive teckenspråkstolkutbildningar som avser 2016 och 2017. Av redogörelsen ska framgå hur statsbidrag har fördelats till folkhögskolor och studieförbund samt för vilka utbildningar statsbidrag har lämnats och med vilka belopp. Myndigheten ska även redovisa genomströmningen av studerande i de nämnda utbildningsformerna och vidtagna åtgärder för att öka genomströmningen.

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Mål

Utbildningarna inom myndighetens ansvarsområde ska hålla en hög och jämn kvalitet. 

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa

 • andelen utbildningar som blir föremål för tillsyn och kvalitetsgranskning och vad som framkommit i samband med dessa insatser,
 • antalet inkomna anmälningsärenden och antalet respektive andelen ärenden som resulterat i beslut om kritik, och
 • antalet respektive andelen beslut i tillsynsärenden med respektive utan kritik.

Myndigheten ska vidare redovisa hur den arbetat för att främja utvecklingen av och kvaliteten i utbildningarna i syfte att nå målet om en hög och jämn kvalitet. 

Nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

Myndigheten ska redovisa beslut om nivå för kvalifikationer enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Av redovisningen ska framgå antalet ansökningar och andelen beviljade ansökningar om nivåplacering fördelade på utbildningsinriktning och nivå i referensramen. Myndigheten ska även redovisa erfarenheter från arbetet med ansökningsprocessen och med databasen för kvalifikationer samt vilka informationsinsatser myndigheten har genomfört i samband med införandet av referensramen.

Prognoser

Myndigheten ska särskilt redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Myndigheten ska för varje prognos redovisa förändringarna jämfört med senast lämnade prognos och i förhållande till budgeten. Skillnaderna ska förklaras och analyseras. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 

 • 20 januari,
 • 19 februari,
 • 3 maj,
 • 1 augusti, och
 • 26 oktober.

Om möjligt ska varje prognos också redovisas per månad så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Myndigheten ska vidare särskilt redovisa volymer uttryckta i årsplatser uppdelade på yrkeshögskoleplatser och platser i övriga utbildningar som myndigheten ansvarar för.

2

Organisationsstyrning

Myndighetssamverkan

Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter när det gäller uppdrag som syftar till att effektivisera statens samlade åtgärder för kompetensförsörjning på arbetsmarknaden. Myndigheten ska samverka i den utsträckning som myndighetens ansvars- och kompetensområde berörs.

Myndigheten ska i fråga om tillämpningen av olika EU-verktyg för bl.a. utveckling av yrkesutbildning och mobilitet samråda med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt Universitets- och högskolerådet.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten redovisade den 22 oktober 2015 en plan för hur myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering ska utvecklas i syfte att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska redovisas i årsredovisningarna för 2016–2018. Myndigheten ska även redovisa en beskrivning och analys av resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

 1. Myndigheten ska till statistikansvariga myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av statistik om utbildningar inom yrkeshögskolan, kompletterande utbildningar, konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt utbildningar som bedrivs med stöd enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Uppgifterna ska lämnas årligen vid den tidpunkt och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.
 2. Myndigheten ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) årligen senast den 2 maj lämna en samlad redovisning med tidsserier av statistik för utbildningar som myndigheten ansvarar för. 

Statistiken ska avse följande.

Utbildningsform

Uppgifter

Yrkeshögskola

Sökande, antagna, studerande, examinerade, andel examinerade av antagna och examinerades sysselsättning året efter examen fördelade på utbildningsområde och inrikes och utrikes födda samt utbildningsanordnare, utbildningsomgångar och utbildningsplatser fördelade på riks- och länsnivå. Av statistiken ska även framgå de studerandes utbildningsbakgrund fördelat på åldersintervall. Antalet till myndigheten anmälda uppdragsutbildningar och antalet studerande i dessa utbildningar fördelade på utbildningsområde och län.

Konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Studerande och studerande som fullföljt utbildningen samt utbildningar fördelade på stödformer, utbildningskategorier och anordnare. Utbetalat statsbidrag fördelat på utbildningsanordnare och utbildningar samt antal årsplatser och deltagare i respektive utbildning.

Kompletterande utbildningar

Utbetalat statsbidrag fördelat på utbildningsanordnare och utbildningar samt antal årselevplatser och deltagare i respektive utbildning.

Kontakttolk- och teckenspråkstolkutbildningar

Sökande, studerande och personer som fullföljt utbildning med godkänt resultat samt utbildningar och anordnare fördelade på utbildningar till teckenspråks-, dövblind-, skriv- och kontakttolk.

 

All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Vidare ska statistiken kommenteras och redovisningen ska även innehålla en analys och bedömning av utvecklingen. Individbaserad statistik för undersökningar om sökandefrekvensen ska samlas in och redovisas för yrkeshögskolans utbildningar.  

Nya uppdrag

 1. Myndigheten ska, i samarbete med branscher som har kunskap om och erfarenhet av att konstruera valideringsmodeller, utarbeta en standard för branschvalidering av yrkeskompetens som kan vara ett stöd vid branschernas utveckling och vidareutveckling av kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller. Standarden ska kunna anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar. Myndigheten ska förankra standarden i myndighetens branschnätverk för validering. Genomförandet och resultatet av uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017.
 2. Myndigheten ska undersöka hur fristående kurser kan ingå i yrkeshögskolans ordinarie utbud. Myndighetens ska även beskriva konsekvenserna för myndighetens hantering av statsbidrag och särskilda medel om fristående kurser erbjuds inom yrkeshögskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 augusti 2016.
 3. Myndigheten ska i samråd med branscherna utreda och föreslå hur enhetligare förkunskapskrav för yrkeshögskoleutbildning kan se ut och införas. Myndighetens redovisning ska kunna utgöra ett underlag för att eventuellt bemyndiga Myndigheten för yrkeshögskolan att meddela föreskrifter om mer enhetliga förkunskapskrav när det gäller olika utbildningsområden i yrkeshögskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2016.
 4. Myndigheten ska se över kvaliteten i, kostnaderna för och resultaten av distansutbildningar inom yrkeshögskolan i syfte att säkerställa en god måluppfyllelse och hög kvalitet i utbildningarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 17 oktober 2016. 
 5. Myndigheten ska redovisa en plan för hur antalet utbildningsplatser inom teckenspråkstolkutbildningen ska minskas och anpassas till det minskade statsbidraget för teckenspråkstolkutbildning. Myndigheten ska även föreslå hur många utbildningsplatser som den framtida skrivtolkutbildningen ska omfatta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2016.
 6. Myndigheten ska kartlägga insatsen svenska med yrkesinriktning inom yrkeshögskolan och föreslå åtgärder inom ramen för insatsen som kan bidra till att examensgraden för utrikes födda kvinnor och män kan öka. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 20 mars 2017.
 7. Myndigheten ska under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med förslagen om behörighetsgivande förutbildning i propositionen En stärkt yrkeshögskola — ett lyft för kunskap (prop. 2015/16:198) redovisa en plan för införandet av en möjlighet att bedriva behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan. Av planen ska framgå vilka förberedelser som myndigheten behöver göra, exempelvis informationsinsatser riktade till presumtiva studerande och utbildningsanordnare. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 januari 2017.     

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan106 629
ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)106 629

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter för Myndigheten för yrkeshögskolans förvaltningsuppgifter.

Högst 2 000 000 kronor får användas för utgifter med anledning av uppdraget att utarbeta en standard för branschvalidering av yrkeskompetens i samarbete med branscher.

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan1 955 448
ap.11Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m. (ram)1 955 448

Villkor för anslag 1:14

ap.11 Statligt stöd för yrkeshögskoleutbildning m.m.

1. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

2. Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

3. Anslagsposten får belastas med utgifter för personskadeförsäkring och ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan.

4. Högst 356 650 kronor får användas för att främja studerandes inflytande när det gäller utbildningar inom myndighetens ansvarsområde.

5. Högst 157 945 000 kronor får användas för utgifter för statligt stöd enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

6. Med ändringar av tidigare uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2012 får kostnaden för en årsplats i en pilotutbildning på heltid uppgå till högst 407 600 kronor och kostnaden för en utbildningsplats i sådan utbildning uppgå till högst 815 200 kronor. Antalet årsplatser får uppgå till högst 40.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan24 570
ap.26Tolkutbildning (ram)24 570

Villkor för anslag 2:64

ap.26 Tolkutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statligt stöd enligt 2 § tredje stycket förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk. Vid fördelning av statsbidraget ska myndigheten samråda med Folkbildningsrådet och berörda handikapporganisationer.

Högst 3 000 000 kronor får användas för myndighetens administration, utvärdering och utveckling av utbildningar som bedrivs med stöd enligt 2 § tredje stycket förordningen om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk samt för rekryteringsfrämjande åtgärder när det gäller utbildningarna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan
ap.13 1693 %0
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.1197 822Inget0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.260Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning
ap.114 400 0002 125 0001 525 000750 0002023
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.2650 00022 00015 00013 0002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för yrkeshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 802
2016-02-258 802
2016-03-258 802
2016-04-258 802
2016-05-258 802
2016-06-258 802
2016-06-30143
2016-07-258 802
2016-07-30143
2016-08-258 802
2016-08-30143
2016-09-258 802
2016-09-30143
2016-10-258 802
2016-10-30143
2016-11-258 802
2016-11-30143
2016-12-258 807
2016-12-30142
Summa106 629
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för yrkeshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Myndigheten för yrkeshögskolan

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsfinansierad verksamhet
Ansökningsavgift för Referensram för kvalifikationer (SeQF)001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgift för Referensram för kvalifikationer (SeQF)

Myndigheten får disponera ansökningsavgiften från den verksamhet som anges i 2 § i förordningen (2011:62) med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan om att pröva frågor enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Helena Asp
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Socialdepartementet, FST ÄFG, JÄM
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UF
Näringsdepartementet, HT RTS
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, EKOL
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Stockholms universitet
Universitets- och högskolerådet
Folkbildningsrådet
Sveriges Kommuner och Landsting