Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2016-12-14
A2016/02391/A
A2016/02217/A
Arbetsförmedlingen
Hälsingegatan 38
11399 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 13, bet. 2015/16:AU1, rskr. 2015/16:57, prop. 2015/16:1 utg.omr. 14, bet. 2015/16:AU2, rskr. 2015/16:97, prop. 2015/16:99 utg.omr. 14, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310, prop. 2016/17:2 utg.omr. 14, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:59).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

MÅL

  • Matchningen på arbetsmarknaden ska förbättras bland annat genom att rekryteringsproblemen på arbetsmarknaden ska motverkas.
  • Andelen nyanlända som lämnar etableringsuppdraget för arbete eller studier ska öka.
  • Långtidsarbetslöshet ska förebyggas och motverkas. Andelen av de långtidsarbetslösa och de som riskerar långtidsarbetslöshet som går till arbete eller studier ska öka.
  • För att minska ungdomsarbetslösheten ska den tid som går innan unga personer övergår till arbete, studier eller en insats som leder till arbete minska. Särskilt viktiga är de som riskerar långtidsarbetslöshet.

3

Uppdrag

1. Åtgärder med anledning av flyktingssituationen

Arbetsförmedlingen ska vidta de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till det ökande antalet deltagare i etableringsuppdraget. Om myndigheten bedömer att regeringen behöver vidta åtgärder för att förbättra förutsättningarna så ska Arbetsförmedlingen skyndsamt lämna sådana förslag till regeringen.

2. Samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten

Arbetsförmedlingen ska, som ett led i sitt arbete för att minska ungdomsarbetslösheten och utveckla sitt samarbete med kommunerna, samverka med Delegationen för unga till arbete  (dir. 2014:157).

3. Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen ska initiera en undersökning av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning kopplad till AKU. Arbetsförmedlingen har beställaransvar och ska göra beställningen efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Resultatet av undersökningen ska redovisas senast den 31 mars 2016.

Arbetsförmedlingen ska vid årets slut ha anvisat minst 2 000 personer med långa tider utan arbete till utvecklingsanställning hos Samhall AB enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Unga vuxna under 30 år ska prioriteras.

Arbetsförmedlingen ska säkerställa att minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB och minst 40 procent av dem som får en trygghetsanställning ska komma från de prioriterade grupper som Samhall AB och Arbetsförmedlingen enats om.

4. Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska i samarbete vidta insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller uppbär aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Insatserna ska ske så tidigt som möjligt för de personer som bedöms ha behov av aktiva rehabiliteringsinsatser.

2. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska genom samordningsförbunden verka för att det vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i syfte att stärka individens förmåga till förvärvsarbete.

Myndigheterna ska gemensamt delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet) senast den 17 juni 2016. Uppdraget ska slutredovisas senast den 19 maj 2017.

5. Stödja samordningsförbundens verksamhet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska tillsammans stödja samordningsförbundens verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Arbetsförmedlingen ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet.

6. Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning

Arbetsförmedlingen ska i genomförandet av sitt uppdrag ta till vara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger och aktivt medverka i genomförandet av programmet för att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsförmedlingen ska i en särskild rapport i samband med årsredovisningen redovisa sin medverkan i socialfondsprogrammet. Av redovisningen ska även framgå på vilket sätt resultat och erfarenheter av socialfondsprogrammet tagits till vara i den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Arbetsförmedlingen ska bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020, i enlighet med vad som framgår av det berörda operativa programmet.

7. Arbetsmarknadspolitiska program och etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingen ska publicera en rapport kring de arbetsmarknadspolitiska programmen samt en rapport om etableringsuppdragets olika delar.  Båda rapporterna ska utgå från helårsuppgifter för 2015 och ska redovisas till Regeringskansliet(Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 4 maj 2016.

8. Jämställdhetsintegrering

Arbetsförmedlingen har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Arbetsförmedlingen ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016, och därefter i årsredovisningarna för åren 2017 och 2018. Arbetsförmedlingen ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete under åren 2015–2017.

9. Prognoser

Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2016–2020 den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare bör prognosen, där det är relevant, kommenteras i relation till myndighetens egna prioriteringar och resultat.

I prognosen som lämnas i januari 2016 ska Arbetsförmedlingen, förutom bilagor, endast lämna en redovisning av större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober föregående år.

I prognosen som lämnas i augusti 2016 ska beställningsbemyndigandet som bedöms avvika i större omfattning jämfört med budgetunderlaget redovisas.

Arbetsförmedlingen ska vid prognostillfällena redovisa:

- En prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag, anslagspost och insats under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen. Utgiftsprognosen för innevarande år ska vara månadsfördelad.

- En prognos för antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program och insatser inklusive etableringsuppdraget, uppdelad per program och insats.

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Sambandet mellan förvaltningsanslaget och sakanslagen ska redovisas tydligt.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket ska samverka i processen för framtagande av prognoser avseende anslag för etablering av vissa nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen ska samordna arbetet.

Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser:

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt

- inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från Europeiska socialfonden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

10. Tidig kompetenskartläggning för asylsökande

Arbetsförmedlingen ska utveckla möjligheten att erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande. Från och med den 1 januari 2017 ska uppgiften vara en del av den ordinarie verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 048 000
ap.1Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (ram)5 048 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser ersättningar enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av dels det nationella socialfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av etableringsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om etableringsersättning som Arbetsförmedlingen har fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2015 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12 januari 2016. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2015 och sker fram till och med den 12 januari 2016 ska redovisas mot 2015 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2016/2017.

1:4

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen2 657 914
ap.1Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (ram)2 647 914
ap.3Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår (ram)10 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

1. Anslagsposten avser kostnader för program och övriga insatser för personer som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Anslagsbeloppet får användas på motsvarande sätt som anges i det under utgiftsområde 14 uppförda anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagsposten 1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, villkoren 2, 3 a–f samt h-i, 6, 8 och 9.

3. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik och förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för
a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,
b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m., och
c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

4. Anslagsbeloppet får användas för rese- och flyttkostnader enligt 16 § 2 och 3 och 16 a § förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

5. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning för vissa nyanlända invandrare får lämnas med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för vissa nyanlända som deltar i arbetsträning med högst 150 kronor per anvisningsdag och deltagare.

6. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till arbetsgivare som anordnar arbetsträning inom praktiskt basår för vissa nyanlända invandrare enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Ekonomiskt stöd till anordnare av arbetsträning inom praktiskt basår får lämnas med högst 200 kronor per anvisningsdag och deltagare. Upphandlad utbildning inom praktiskt basår får uppgå till högst 25 procent av anvisningstiden per deltagare.

7. Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till särskilt anpassade sammanhållna utbildningar på folkhögskolor som anordnas för nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget. Utbildningarna ska omfatta flera insatser som kombineras med varandra, bl.a. svenska samt orienterande och arbetsförberedande insatser.

8. Anslagsbeloppet får användas för tidiga insatser för en snabbare etablering på arbetsmarknaden för personer som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden.

9. Anslagsbeloppet får användas för ersättning för etableringslotsar avseende beslut fattade under 2015.

ap.3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag till arbetsmarknadens parter i enlighet med förordning (2015:848) om statsbidrag för särskilda främjande- och utvecklingsinsatser i syfte att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden.

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen7 960 571
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)6 426 217
ap.2Nyanländas etablering (ram)1 519 354
ap.3Tidig kompetenskartläggning (ram)15 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Anslagsbeloppet får användas för Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader utom för verksamheten med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

ap.2 Nyanländas etablering

Anslagsbeloppet får användas för förvaltningskostnader med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

ap.3 Tidig kompetenskartläggning

Anslagsbeloppet får användas för att utveckla möjligheten att erbjuda kompetenskartläggning till asylsökande.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen30 442 994
ap.1Aktivitetsstöd (ram)13 563 624
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)14 138 786
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)2 740 584

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2–5 e §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. 

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 750 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2015 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2016. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som avser räkenskapsåret 2015 och sker fram till och med den 12 januari 2016 ska redovisas mot 2015 års anslag. Motsvarande ska gälla vid årsskiftet 2016/2017.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

4. Anslagsbeloppet får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

5. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:976) om statlig ålderspensionsavgift. Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten. Anslagsbeloppet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 2 651 094 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 89 490 kronor.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen11 331 840
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)11 201 840
ap.2Reserverade medel (ram)0
ap.3Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser (ram)90 000
ap.5Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)40 000
Disponeras av Kammarkollegiet36 700
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)36 700

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Högst 750 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

2. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Anslagsbeloppet får användas för följande inom ramen för förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program:
a) Upphandling av arbetsmarknadsutbildning. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas endast om utbildningen är yrkesinriktad. Arbetsförmedlingen svarar för att avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen från 2015 (A2015/01466/A) mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (11 §).
b) Särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet (18 §).
c) Validering (13 §).
d) Kartläggning, vägledning och rehabilitering (30 §).

e) Upphandling av utbildning av förberedande, orienterande karaktär (30 §).
f) Efter rekvisition från Folkbildningsrådet får bidrag lämnas till förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning. Utbildningen kan innehålla kurser av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning, se 7 § och 30 § förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Bidrag får även, efter rekvisation från Folkbildningsrådet, lämnas till yrkesinriktad utbildning på folkhögskola, se 11 § förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.
g) Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt (31-32 §§).
h) Yrkeskompetensbedömning (33 a §).
i) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsprövning inom Arbetslivsintroduktion (33 b §).

4. Anslagsbeloppet får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin:
a) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Under fördjupad bedömning, inom ramen för förstärkt arbetsträning, kan ytterligare 200 kronor utgå under maximalt tre månader. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin (18 §).
b) Ekonomiskt stöd till den som anordnar sysselsättning i sysselsättningsfasen (18 § i dess lydelse enligt SFS 2010:1464). Stödet ska uppgå till 210 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår.

5. Anslagsbeloppet får användas för följande inom ramen för förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar:
a) Kurskostnader för utbildningar (8 §).
b) Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och person för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar inom jobbgaranti för ungdomar, som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi (14 a §).
c) Ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning med 150 kronor per anvisningsdag eller förstärkt arbetsträning med 300 kronor per närvarodag. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobbgarantin för ungdomar (14 a §).

6. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

7. Anslagsbeloppet får användas för försäkringar och ersättningar för skada för deltagare i arbetsmarknadsutbildning, validering, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och arbetslivsintroduktion enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

8. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2015:500) om resebidrag.

9. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

10. Anslagsbeloppet får användas för särskilt anställningsstöd och ekonomiskt stöd för kostnader för handledning enligt förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd.

11. Anslagsbeloppet får användas för ekonomisk stöd för handledning i samband med yrkesintroduktionsanställning enligt förordningen (2013:1157)om stöd för yrkesintroduktionsanställningar.

12. Anslagsbeloppet får användas för utgifter inom ramen för riktade mobilitetsinsatser (Targeted mobility Scheme) som initierats av EU-kommissionen. När bidraget betalats ut av EU-kommissionen ska beloppet återföras till anslaget.

13. Anslagsbeloppet får användas för följande inom ramen för förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten:
a) Arbetsförmedlingen får efter rekvisition utbetala statsbidrag till en kommun för kostnader för att anordna ett arbete inom ramen för ett utbildningskontrakt. Statsbidraget får uppgå till högst 11 000 kronor per månad och person.
b) Arbetsförmedlingen får efter rekvisition utbetala statsbidrag till en kommun som anordnar praktik inom ramen för ett utbildningskontrakt. Statsbidraget får uppgå till högst 3 300 kronor per månad och person.

ap.2 Reserverade medel

ap.3 Statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser

Anslagsbeloppet får användas för att betala ut statsbidrag till kommuner för främjande av lokala överenskommelser enligt förordning (2015:502) om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.

Högst 3 200 000 kronor av anslagsbeloppet får användas efter beslut av Delegationen för unga till arbete (A 2014:06) för att finansiera forsknings- och utvecklingsinsatser avseende den samverkan som utvecklas till följd av lokala överenskommelser.

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2017 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2016 pågående och avslutade projekt.

ap.5 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas för insatser inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 009 Europeiska globaliseringsfonden.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen13 735 109
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)13 735 109

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan:
– bidrag till utvecklingsanställning,
– anordnarbidrag vid utvecklingsanställning,
– bidrag till trygghetsanställning,
– anordnarbidrag vid trygghetsanställning,
– stöd till anställning med lönebidrag,
– särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
– stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet,
– anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent.
Medel som används för SIUS får avse utgifter av förvaltningskaraktär.

2. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella socialfondsprogrammet för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen6 962 142
ap.1Nystartsjobb (ram)6 792 801
ap.2Stöd för yrkesintroduktionsanställningar (ram)169 341

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Nystartsjobb

1. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb.

2. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Skatteverket för utbetalningar av stöd i form av krediteringar av arbetsgivarnas skattekonto i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2016 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2017. Utbetalningar till eller återbetalningar från Skatteverket som avser räkenskapsåret 2016 och sker fram till och med den 12 januari 2017 ska redovisas mot 2016 års anslag. Skatteverket ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Skatteverket ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna är korrekta och överensstämmer med de beslut som Arbetsförmedlingen fattat.

ap.2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar

1. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar vad avser lönesubventioner.

2. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Skatteverket för utbetalningar av stöd i form av krediteringar av arbetsgivarnas skattekonto i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Ej förbrukade medel som avser räkenskapsåret 2016 ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen till handa senast den 12 januari 2017. Utbetalningar till eller återbetalningar från Skatteverket som avser räkenskapsåret 2016 och sker fram till och med den 12 januari 2017 ska redovisas mot 2016 års anslag. Skatteverket ska månadsvis redovisa utbetalt belopp i sådan tid att det är Arbetsförmedlingen tillhanda senast den 12:e respektive månad. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Skatteverket ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna är korrekta och överensstämmer med de beslut som Arbetsförmedlingen fattat.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
ap.1252 400Inget0
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.1132 896Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1134 0183 %0
ap.2110 0003 %0
ap.3450Inget0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1678 181Inget0
ap.2706 939Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1560 592Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1686 755Inget0
1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar
ap.1339 640Inget0
ap.28 467Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
1:4 ap.21:4 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagstyp
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.12 000 0001 000 000700 000300 0002026
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.16 877 0004 907 0001 470 000500 0002026
ap.525 00020 0005 00002026
ap.4108 00083 00025 00002018
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.113 400 00010 200 0002 100 0001 100 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Belopp avseende infriade åtaganden i tabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)700 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)300 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25651 298
2016-02-25651 298
2016-03-25651 298
2016-04-25651 298
2016-05-25651 298
2016-06-25651 298
2016-07-25653 798
2016-08-25653 798
2016-09-25653 798
2016-10-25653 798
2016-11-25653 798
2016-12-25783 793
Summa7 960 571
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF
1:1 ap.2Nyanländas etablering
1:1 ap.3Tidig kompetenskartläggning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport1 009-1 8433 2075 589-2 382-3 216
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader, om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

3. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000-2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från Europeiska socialfonden 2000-2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal.

4. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

5. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättningoch aktivitetsstöd  och anslaget 1:12 Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Kurt Olsson
Kopia till

Finansdepartementet/BA
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Kammarkollegiet