Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV II

2016-12-14
N2016/07810/RTS
N2016/07334/KLS(delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:3 (2015) och 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 respektive Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 för budgetåret 2016 och anslaget 1:3 (2015) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2014/15:1 utg.omr. 19, bet. 2014/15:NU2, rskr. 2014/15:69, prop. 2015/16:1 utg.omr. 19, bet. 2015/16:NU2, rskr. 2015/16:70).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2015, den 25 februari 2016, den 7 juli 2016 och den 29 september 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag. Ändringen i detta beslut är en följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Höständringsbudget för 2016 (prop. 2016/17:2, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:4

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket1 362 220
ap.2ERUF 2014–2020 – del till Tillväxtverket (ram)1 362 220

Villkor för anslag 1:4

ap.2 ERUF 2014–2020 – del till Tillväxtverket

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet under målet investeringar för tillväxt och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland
02 Mellersta Norrland
03 Norra Mellansverige
04 Stockholm
05 Östra Mellansverige
06 Västsverige
07 Småland och Öarna
08 Skåne-Blekinge
10 Nationellt

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

Av tilldelade medel får 100 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

 

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2015

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län0
ap.2Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland (ram)0
Disponeras av Tillväxtverket0
ap.1Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket (ram)0

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Regionala strukturfondsprogram 2007-2013 - del till Tillväxtverket

Anslaget får användas för eventuella slutjusteringar av stöd som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden avseende beslutade projekt och tekniskt stöd inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013 enligt följande undertitlar:

01 Övre Norrland
02 Mellersta Norrland
03 Norra Mellansverige
04 Stockholm
05 Östra Mellansverige
06 Västsverige
07 Småland och Öarna
08 Skåne-Blekinge

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

 

ap.2 Territoriellt program Sverige-Norge 2007-2013 - del till Lst Jämtland

Anslaget får användas till utbetalningar av stöd finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden såvitt avser beslutade projekt och tekniskt stöd inom det territoriella programmet Sverige-Norge.

Med utgångspunkt i regelverket för strukturfondsprogrammen bör regionalfondsmedlen i så stor utsträckning som möjligt bidra till genomförandet av strategier för länens utveckling.

Från EU inbetalda medel ska redovisas mot inkomsttitel 6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013 enligt följande undertitel:

09 Sverige-Norge
Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS ska ske senast tre veckor efter fattat beslut.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.1 (2015)012 0000
ap.2 (2015)02 0000
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.268 111Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
ap.3 (2015)ram
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.3ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020
ap.24 300 0001 450 0001 280 0001 547 0002023
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtaganden är endast indikativ.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Martin Nyqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/KLS och FF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
länsstyrelserna
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Uppsala läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
samverkansorganen