Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 9

2016-12-14
N2016/06966/SUN
Sametinget
Box 90
981 22 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:23 Främjande av rennäringen m.m. inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:23 Främjande av rennäringen m.m. för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 23, bet. 2015/16:MJU2, rskr. 2015/16:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget107 915
ap.2Främjande av rennäringen (ram)107 915

Villkor för anslag 1:23

ap.2 Främjande av rennäringen

Undantag från ekonomiadministrativa regelverket

Bestämmelser i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) gällande finansiering av anläggningstillgångar med lån i Riksgäldskontoret, ska inte tillämpas vid finansiering av anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:23 Främjande av rennäringen m.m. Sådana investeringar ska finansieras från anslaget.

1. Anslagsposten får användas för ersättning till renskötselföretag enligt 3 § 2 förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan, för bidrag enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött och bidrag för främjande av rennäringen enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384).

Sametinget ska

a) efter rekvisition från Statens jordbruksverk eller länsstyrelserna betala ut medel enligt 3 § 1 och 3 förordningen om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

b) betala kostnader för underhåll och inköp av bl.a. stängsel och materiel, rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Sametinget ska vidare fortsätta rivning av de stängsel, som enligt 47 § andra stycket bilaga 1 till den konvention mellan Sverige och Norge om gränsöverskridande renskötsel som undertecknades den 7 oktober 2009, ska rivas,

c) stå för kostnader vilka omfattar redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

d) lämna ersättning för kostnader enligt 35 c § rennäringsförordningen för medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbete på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

e) lämna katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen. Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. resultat från betesundersökningar,

f) stå för kostnader för hållande av renmärkesregister,

g) lämna bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen för främjande av rennäringen,

h) stå för kostnader för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen samt för utveckling av metod för betesundersökningar.

2. Sametinget får besluta om närmare villkor för användningen av medlen. 

3. Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen (2001:724) till sameby med högst följande belopp:


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 4 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

4. Sametinget ska använda högst 4 000 000 kronor för studie av förebyggande åtgärder till skydd för renar i enlighet med regeringsbeslut L2012/02817/JFS. Medlen ska betalas till Sveriges lantbruksuniversitet efter rekvisition.

5. Sametinget får använda högst 2 000 000 kronor för arbetet med förvaltningsverktyg för toleransnivåer inom rennäringen.

6. Sametinget får använda högst 3 210 000 kronor för kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur.

7. Anslaget får inte användas till förvaltningsändamål utöver vad som anges under punkt 1. ovan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:23 Främjande av rennäringen m.m.
ap.210 791Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:23 Främjande av rennäringen m.m.
ap.3ram
På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Niclas Damm
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Miljö- och energidepartementet, NM
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket