Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2016-12-01
S2016/06738/SF
S2016/07332/RS (delvis)
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försäkringskassan
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102, prop. 2015/16:1 utg.omr. 10, bet. 2015/16:SfU1, rskr. 2015/16:87, prop. 2015/16:1 utg.omr. 12, bet. 2015/16:SfU3, rskr. 2015/16:88, prop. 2015/16:99 utg.omr. 10, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310, prop. 2016/17:2 utg.omr. 9, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:54, prop. 2016/17:2 utg.omr. 10, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:54).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt präglas av en god service och hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska tillämpas korrekt och med hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning i tid.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Här ska särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits i syfte att öka möjligheten att följa utvecklingen av förmånen, bland annat genom utveckling och förändring av it-stödet.

Mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukförsäkring. Rätt ersättning ska ges till rätt person. Rätt åtgärder ska ges i rätt tid så att kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig genom förvärvsarbete. Därigenom ska Försäkringskassan, i samverkan med berörda aktörer, bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.

Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska också minska.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målen. 

Mål för föräldraförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om föräldraförsäkringens regelverk.

Återrapportering

Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att uppnå målet. Här ska särskilt framgå vilka informations- och kampanjinsatser som Försäkringskassan har genomfört i syfte att uppmuntra föräldrar till ett mer jämställt nyttjande av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.

3

Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och Försäkringskassan, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Uppföljning av assistansersättningens utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera utvecklingen av assistansersättningen. Försäkringskassan ska särskilt följa och analysera utvecklingen av antalet personer och antalet beviljade timmar, uppdelat på grundläggande och övriga personliga behov. Analyserna ska även belysa regionala skillnader, skillnader mellan kvinnor och män samt skillnader mellan åldersgrupper. Analyserna ska vidare ge information om i vilken utsträckning två eller fler assistenter förekommer samt skälen till detta. Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2016 och slutredovisning ska ske senast den 1 februari 2017.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling för kvinnor respektive män. Dessa analyser ska även göras med beaktande av diagnosutvecklingen. Försäkringskassan ska också särskilt analysera inflödet till sjukpenning och sjukfallens varaktighet, samt följa upp situationen för de försäkrade vid de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen. Dessutom ska utvecklingen av nybeviljandet av sjukersättning och aktivitetsersättning analyseras, även detta med beaktande av skillnad mellan kvinnor och män samt diagnosutvecklingen. Utöver detta ska även en uppföljning av målet för sjukpenningtalet redovisas.

Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik i uppföljningen av de personer som omfattas av samarbetet mellan myndigheterna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 juni 2016.

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

1. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samarbete vidta insatser som förkortar tiden i sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller uppbär aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed kan återgå i, eller få, arbete. Insatserna ska ske så tidigt som möjligt för de kvinnor och män som bedöms ha behov av aktiva rehabiliteringsinsatser. 

2. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska genom samordningsförbunden verka för att det vidtas förstärkta och samordnade rehabiliteringsinsatser för långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnor och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Myndigheterna ska gemensamt delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 17 juni 2016. Uppdraget för 2016 ska slutredovisas senast den 19 maj 2017.

Uppföljning av samordningsförbundens insatser

Försäkringskassan ska samlat redovisa de insatser som vidtas av samordningsförbunden. Försäkringskassan ska redovisa målgrupper, insatser och resultat. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2017.

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Försäkringskassan ska följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt följande överenskommelser som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

 • En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016
 • Fördjupade medicinska utredningar 2016
 • Pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016

Försäkringskassan ska, tillsammans med SKL och i tillämpliga delar Socialstyrelsen, fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 5 (Utökat elektroniskt informationsutbyte) samt redovisa arbetet enligt villkor 7 (Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning) i överenskommelsen mellan staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocess 2016. Försäkringskassan ska sammanställa landstingens underlag och resultat avseende villkor 1, 2, 3 och 4 i överenskommelsen om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 och lämna en samlad redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 februari 2017.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken

Försäkringskassan ska presentera indikatorer för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet för familjer och barn. Försäkringskassan ska i samband med redovisningen lämna en analys av utvecklingen av de mest centrala indikatorerna. Försäkringskassan ska även ta fram indikatorer för att följa upp hur den ekonomiska familjepolitiken bidrar till ett jämställt föräldraskap. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 13 juni 2016.

Underhållsstöd och efterlevandestöd för nyanlända barn

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska tillsammans kartlägga hur nyanlända flickor och pojkar, vars ena eller båda föräldrar är avlidna eller saknas, söker och får underhållstöd respektive efterlevandestöd. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska kartlägga och analysera vilka överväganden som görs av respektive myndighet om huruvida barnet ska beviljas efterlevandestöd (barnpension) eller underhållsstöd. Myndigheterna ska utifrån analysen av den nuvarande tillämpningen samråda kring vilka åtgärder som kan behöva vidtas och vid behov lämna förslag till sådana åtgärder. Myndigheterna ska gemensamt redovisa kartläggningen och förslag på eventuella åtgärder till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 maj 2016.

Övriga uppdrag

Fastställande av tillämplig lagstiftning

Försäkringskassan ska redovisa vilka kriterier som har använts i ärenden där förordningarna (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 har tillämpats för att fastställa om en kvinna eller man som kommit till Sverige och ansökt om en förmån och inte bedöms vara stadigvarande bosatt i Sverige respektive arbetar eller inte arbetar i Sverige enligt artikel 11,12 eller 13 förordning (EG) nr 883/2004. Det ska även framgå i hur många ärenden myndigheten har haft kontakt med ett annat land för att kunna bedöma att den enskilde är omfattad av svensk lagstiftning på grund av arbete i Sverige enligt ovannämnda artiklar. Redovisningen ska omfatta ett urval av enskilda ärenden och avse perioden 1 februari – 30 april 2016. Försäkringskassan ska därutöver redovisa vilka kontroller myndigheten gör i handläggningen av tillämplig lagstiftning för att motverka fusk och fel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 5 oktober 2016.

Statistik inom det internationella området

Försäkringskassan ska se över sina it-stöd i syfte att förbättra statistikfångst inom det internationella området. Detta avser bl.a. hur många kvinnor respektive män som varje år försäkras respektive upphör att vara försäkrade i Sverige, hur många som arbetar i flera länder, vilka förmåner som betalas ut till kvinnor och män bosatta i ett annat land samt vilka förmåner som betalas ut till personer som arbetar, men inte bor i Sverige. Försäkringskassan ska därför kartlägga vilken information som idag finns i it-stöden, se över olika aktörers behov och utifrån detta redovisa en tidplan för hur it-stöden kan utvecklas för att göra det möjligt att hämta statistik. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2016.

Försäkringskassan ska därutöver redovisa uppgifter om antalet personer som bedömts vara försäkrade i Sverige under 2014 och 2015. Uppgifterna ska avse antalet kvinnor och män som har rört sig från ett annat EU/EES-land eller från ett land utanför EU/EES och som Försäkringskassan bedömt ska vara försäkrade i Sverige genom arbete eller bosättning alternativt både och. Uppgifterna ska redovisas i årsredovisningen för 2016.

Kostnader för hälso- och sjukvård

Försäkringskassan ska föra statistik över utfärdade intyg om bosättning samt redovisa kostnader för svensk hälso- och sjukvård vad gäller yrkesaktiva respektive icke-yrkesaktiva kvinnor och män som anses vara stadigvarande bosatta i Sverige enligt förordning (EG) nr 883/2004, utan att vara folkbokförda i Sverige. Redovisningen ska avse hela 2016 och vara uppdelad på respektive grupp och på olika åldersgrupper. Uppgifterna ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2017.

Nationella minoriteter

Försäkringskassan ska fortsätta att utveckla dialogen med de fem nationella minoriteterna för att stärka inflytande i enlighet med 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Försäkringskassan ska redovisa uppdraget inklusive genomförda och planerade åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas inflytande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Kulturdepartementet) senast den 10 februari 2017.

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014–2020

Försäkringskassan ska delta i genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning för programperioden 2014–2020 i syfte att ge stöd till kvinnor och män som har behov av stöd för att återgå i arbete eller etablera sig på arbetsmarknaden. Deltagande kan även röra insatser för att förhindra att kvinnor och män ställs utanför arbetsmarknaden.

Försäkringskassan ska under programperioden även bistå Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska redovisa sitt deltagande i, samt samverkan med andra myndigheter och aktörer inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska även redovisa erfarenheter och lärdomar av detta program som myndigheten bedömer vara av betydelse för dess verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med årsredovisningen för respektive år med slutredovisning senast den 28 februari 2022.

Stärkt allmänt ombud

Under anslag 2:1 Försäkringskassan avsätts medel för att stärka det allmänna ombudet och ombudets kansli. Resursförstärkningen syftar framförallt till att utifrån behovet av prejudikat driva fram fler vägledande domar inom områden där bedömningsutrymmet i de enskilda fallen är stort liksom där besluten har påtagliga ekonomiska konsekvenser för enskilda och det allmänna. Rätt person ska få rätt ersättning. Överutnyttjande ska motverkas. Det allmänna ombudet ska senast den 22 februari 2017 lämna en särskild redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i vilken en samlad redogörelse för ombudets verksamhet under 2016 inklusive ombudets viktigaste iakttagelser redovisas. Av redovisningen ska det framgå hur många beslut som ombudet har överklagat.

Övriga återrapporteringskrav

Rapporteringen ska ske i årsredovisningen om inte annat anges.

Prognoser

Försäkringskassan ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid följande tidpunkter under 2016:

 • 20 januari
 • 19 februari
 • 3 maj
 • 1 augusti
 • 26 oktober

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Vid prognostillfällena ska, om inte annat anges, följande redovisas: 

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 20 januari),
 • prognostiserat utfall för 2016 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • förklaring och analys till förändringar i prognos och utfall med hjälp av makro- och volymförändringar,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, och
 • en fördjupad analys med särskilt fokus på förklaringsfaktorer som bidragit till utvecklingen av assistansersättningen. Indikatorer relaterade till detta ska utvecklas och inkorporeras löpande.

Utveckling av kvaliteten

Försäkringskassan ska redovisa utvecklingen av kvaliteten i handläggningen samt genomförda åtgärder i syfte att förbättra kvaliteten. I redovisningen ska ingå en beskrivning av hur myndigheten säkrar rättssäker handläggning, rätt beslut och rätt utbetalning samt hur myndigheten arbetar för att minska de oavsiktliga felen.

Utveckling av effektiviteten

Försäkringskassan ska analysera och redovisa utvecklingen av myndighetens samlade effektivitet för 2016. Försäkringskassan ska även rapportera genomförda åtgärder i syfte att förbättra effektiviteten.

Utveckling av förtroendet

Försäkringskassan ska analysera och redovisa utvecklingen av förtroendet för myndigheten respektive socialförsäkringen. Resultaten ska redovisas utifrån kön. I redovisningen ska även vidtagna och planerade insatser för att öka förtroendet ingå, liksom uppgifter om hur myndigheten i detta avseende har tagit hänsyn till eventuella skillnader mellan kvinnor och män.

Etableringsersättning

Försäkringskassan ska redovisa uppgifter om utbetalning av etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning avseende åren 2014, 2015 och 2016. Uppgifterna ska avse antal mottagare och genomsnittligt utbetalt belopp per mottagare, uppdelat på kön och ålder. Andelen mottagare av etableringsersättning som också har något av tilläggen ska redovisas.

Stödja samordningsförbundens verksamhet

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen ska tillsammans stödja samordningsförbundens verksamhet. Arbetet ska ske i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Försäkringskassan ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att stödja samordningsförbundens verksamhet.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Försäkringskassan ska återrapportera de sjuklönekostnader som olika grupper arbetsgivare har inrapporterat till Skatteverket för kalenderåret 2015. Försäkringskassan ska redovisa till vilket belopp ersättning för höga sjuklönekostnader har krediterats arbetsgivarnas skattekonton och vilka grupper arbetsgivare som har mottagit den nya ersättningen. Återrapporteringen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 19 augusti 2016.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring om införandet av ett IT-system för utbyte av socialförsäkringsinformation på EU-nivå

2009/2024/SF samt regleringsbrev för 2010

Kvartalsvis

Nationella minoriteter

Regleringsbrev för 2015

1 februari 2016

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Regleringsbrev för 2015

16 februari 2016

Jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev för 2015

22 februari 2016-2018

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Regleringsbrev för 2015

29 februari 2016

Uppföljning av särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning och aktivitetsersättning.

Regleringsbrev för 2015

29 februari 2016

Uppföljning av finansiell samordning

Regleringsbrev för 2015

29 februari 2016

Kvalitet i handläggningen

Regleringsbrev för 201529 februari 2016

Felaktiga utbetalningar

Regleringsbrev för 2015

29 februari 2016

Det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020

Regleringsbrev för 2015

29 februari 2016

Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för "En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016"

S2011/8810/FST, S2012/2288/SF, S2012/5883/FST

15 mars 2016

Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa

S2013/7759/FS

31 mars 2016

Uppdrag angående projektverksamhet och utvärdering av nya former av arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser

S2013/6630/SF

2 april 2016 och 31 mars 2017

Uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en välfungerande sjukförsäkringsprocess

S2015/07316/SF

29 april 2016 samt årligen 2017-2021 i samband med årsredovisningen

Ersättning för höga sjuklönekostnader

Regleringsbrev för 2015

31 maj 2016

Uppdrag att utvärdera och utveckla stödet till arbetsgivare

S2015/07796/SF

15 augusti 2016 och 30 januari 2017

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:4

Tandvårdsförmåner (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen8 500
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)8 500
Disponeras av Försäkringskassan5 608 503
ap.1Statligt tandvårdsstöd (ram)5 608 503

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statligt tandvårdsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för tandvårdsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken och lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 8 000 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum.

Av medlen ska Socialstyrelsen utbetala 500 000 kronor, engångsvis efter rekvisition, till Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) för finansiering av Dentala Material Norden (nordisk produktdatabas för dentala biomaterial).

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan503 094
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)503 094

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten får användas för vårdförmåner enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder samt för sådan övrig vård som Sverige vid tillämpning av EU-rätten är skyldig att erbjuda.

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan327 995
ap.1Bilstöd till personer med funktionsnedsättning (ram)327 995

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten får användas för utgifter för bilstöd till personer med funktionsnedsättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan26 344 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)26 344 000

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt socialförsäkringsbalken, lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning.

Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan43 503 000
ap.5Boendetillägg (ram)99 000
ap.8Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall (ram)75 000
ap.15Närståendepenning (ram)171 000
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)19 000
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)168 000
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)4 000 000
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 654 000
ap.20Arbetshjälpmedel m.m. (ram)175 000
ap.21Sjukpenning (ram)37 142 000

Villkor för anslag 1:1

ap.5 Boendetillägg

Anslagsposten får användas för utgifter för boendetillägg enligt socialförsäkringsbalken.

ap.8 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall enligt socialförsäkringsbalken.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för närståendepenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 17 162 054 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 1 837 946 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 163 548 441 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 4 451 559 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 3 681 111 545 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 318 888 455 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för utgifter för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Arbetshjälpmedel m.m.

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten får användas för utgifter för sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högriskskydd), samt för utgifter för avskrivning av studielån avseende sjukperioder enligt studiestödslagen (1999:1395).

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan50 334 250
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)37 928 695
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)4 985 000
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)35 000
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)7 385 555

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadstillägg enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättning för särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 6 835 053 760 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 550 501 240 kronor.

1:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 370 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 370 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten får användas för utgifter för handikappersättningar enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 121 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)230 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)2 891 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 240 489 554 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om -10 489 554 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten får användas för utgifter för arbetsskadeersättning enligt 40, 41, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

Försäkringskassan får från och med den 1 januari 2016 räkna om livräntor från den frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2015 och 2016.

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 658
ap.3Ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)34 700
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet (ram)958

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för ersättningar inom det statliga personskadeskyddet enligt 7, 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning. Anslagsposten får också användas för utgifter för krigsskadeersättning till sjömän enligt 7, 44, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken samt motsvarande äldre lagstiftning.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning inom det statliga personskadeskyddet

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 979 089 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om -21 089 kronor.

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 903 000
ap.1Rehabiliteringsgarantin (ram)698 000
ap.3Finansiell samordning genom samordningsförbund (ram)339 000
ap.5Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (ram)709 000
ap.7Effektiv sjukskrivningsprocess (ram)5 000
ap.8Arbetsplatsnära stöd (ram)100 000
ap.9Försäkringsmedicinska utredningar (ram)250 000
ap.10Bidrag till hälso- och sjukvården (ram)802 000
Disponeras av Kammarkollegiet4 000
ap.2Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen (ram)4 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Rehabiliteringsgarantin

Anslagsposten för användas för utbetalning av bidrag till landstingen i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016, villkor 4 Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och smärta (dnr S2015/08163/SF) samt i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om rehabiliteringsgarantin 2015 (dnr S2014/8820/SF).

ap.2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen

Anslagsposten får användas för utgifter för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.3 Finansiell samordning genom samordningsförbund

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan och finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Av dessa medel får Försäkringskassan använda högst 3 000 000 kronor för administrativa kostnader till följd av arbetet med samordningsförbundens verksamhet.

ap.5 Rehabiliteringsinsatser i samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Anslagsposten får användas för utgifter för samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

ap.7 Effektiv sjukskrivningsprocess

Anslagsposten får användas för utgifter för projekt- och utvärderingsinsatser av arbetsmetoden Supported Employment.

ap.8 Arbetsplatsnära stöd

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till arbetsgivare för köp av s.k. koordinerande insatser i syfte att underlätta för arbetsgivarna att ta sitt rehabiliteringsansvar.

ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för utgifter för försäkringsmedicinska utredningar i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar i form av TMU och SLU 2016 (dnr S2015/08166/SF) och pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar 2016 (dnr S2015/08165/SF)

Försäkringskassan får köpa försäkringsmedicinska utredningar i de fall den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan med sådana utredningar.

ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till landstingen i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2014-2015 (dnr 2013/8823/SF).

Högst 20 000 000 kronor av anslagsposten får användas för villkor 7 Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning.

2 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen för uppdrag 5 under övriga uppdrag i Socialstyrelsens regleringsbrev för budgetåret 2016.

Högst 3 000 000 kronor av anslagsposten får, efter beslut av regeringen, användas för utvärderingsinsatser i arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården.

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan810 000
ap.1Ersättning för höga sjuklönekostnader (ram)810 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Ersättning för höga sjuklönekostnader

Anslagsposten får användas för utgifter för sjuklönekostnader enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.

Beslutad ersättning för höga sjuklönekostnader ska krediteras stödmottagarnas skattekonton. Skatteverket får rekvirera medel från Försäkringskassan. Rekvisitionen ska ske i nära anslutning till krediteringstillfället. Försäkringskassan får efter inkommen rekvisition avseende genomförd kreditering av stödmottagarnas skattekonto för ersättning för höga sjuklönekostnader lämna bidrag till Skatteverket.

 

2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan8 201 906
ap.1Förvaltningsmedel (ram)8 201 906

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 8 900 000 kronor användas för forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten ska högst 7 500 000 kronor användas för att stärka det allmänna ombudet och ombudets kansli.  

Försäkringskassan ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Försäkringskassan ska betala totalt 90 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1:1

Barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan26 425 291
ap.1Barnbidrag (ram)26 425 291

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Barnbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för allmänna barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:110) om införande av socialförsäkringsbalken. Anslaget får även användas för tilläggsbelopp vid familjeförmåner enligt rådets förordning nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU.

 

1:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan41 066 513
ap.1Jämställdhetsbonus (ram)404 320
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 965 508
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)704 535
ap.9Föräldrapenning (ram)29 740 542
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning (ram)63 475
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)6 563 912
ap.12Graviditetspenning (ram)624 221

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Jämställdhetsbonus

Anslagsposten får användas för utgifter för jämställdhetsbonus enligt lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 2 951 701 479 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 13 806 521 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 649 826 968 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 54 708 032 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 61 798 134 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om 1 676 866 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten får användas för utgifter för tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

ap.12 Graviditetspenning

Anslagsposten får användas för utgifter för graviditetspenning enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 630 000
ap.1Underhållsstöd (ram)2 630 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten får användas för utgifter för underhållsstöd enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Betalningar från bidragsskyldiga föräldrar ska återföras och särredovisas till anslaget.

1:4

Adoptionsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan29 784
ap.1Adoptionsbidrag (ram)29 784

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Adoptionsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. Bidrag lämnas för adoptioner som förmedlas enligt en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 688 800
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)331 800
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)3 357 000

Villkor för anslag 1:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2016 om 332 295 506 kronor och ett regleringsbelopp för 2013 om -495 506 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten får användas för utgifter för vårdbidrag enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

1:8

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan5 037 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)5 037 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten får användas för utgifter för bostadsbidrag till barnfamiljer samt till unga som fyllt 18 år men inte 29 år enligt socialförsäkringsbalken och lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tandvårdsförmåner
ap.1280 425Inget0
ap.4255Inget0
1:7 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.125 155Inget0
4:3 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning
ap.113 350Inget0
4:4 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.11 317 200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.54 600Inget0
ap.82 550Inget0
ap.158 550Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1982 700Inget0
ap.208 750Inget0
ap.211 858 650Inget0
1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.51 896 760Inget0
ap.6249 250Inget0
ap.71 425Inget0
ap.80Inget0
1:3 Handikappersättningar
ap.168 500Inget0
1:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5144 550Inget0
1:5 Ersättning inom det statliga personskadeskyddet
ap.31 735Inget0
ap.40Inget0
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.70Allt0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Allt0
1:7 Ersättning för höga sjuklönekostnader
ap.170 000Inget0
2:1 Försäkringskassan
ap.1245 1573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Barnbidrag
ap.11 321 265Inget0
1:2 Föräldraförsäkring
ap.116 566Inget0
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 490 677Inget0
ap.100Inget0
ap.11328 196Inget0
ap.1231 211Inget0
1:3 Underhållsstöd
ap.1184 100Inget0
1:4 Adoptionsbidrag
ap.1894Inget0
1:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4167 850Inget0
1:8 Bostadsbidrag
ap.2251 850Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
1:6 ap.41:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.7ram
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.4ram
2:1 Försäkringskassan
ap.2ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
ap.1000
2019
ap.9312 500250 00062 50002018
ap.103 944 0001 500 0001 125 0001 319 0002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ap. 1 Rehabiliteringsgarantin och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

Bemyndiganderamarna avseende anslag1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen ap. 9 Försäkringsmedicinska utredningar och som avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppet under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativt.

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:6 Bidrag för hälso- och sjukvården ap. 10 Bidrag till hälso- och sjukvården och som avser åtaganden som medför utgifter under följande budgetår får ingås av regeringen (Socialdepartementet). De ekonomiska åtaganden som regeringen (Socialdepartementet) ingår ska rapporteras till Försäkringskassan för införande och redovisning i Försäkringskassans årsredovisning. Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknatsför respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 922 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)822 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)140 000
- varav ÖVRIGT140 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

Krediten ska användas till att finansiera Försäkringskassans betalningar till enskilda personer för sådan vård som de erhållit i ett annat EU/EES-land eller Schweiz samt myndighetens betalningar av utländska leverantörsfakturor som avser vård inom EU/EES och Schweiz där landstinget har kostnadsansvar enligt lag (2013:514) om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25680 992
2016-02-25680 992
2016-03-25680 992
2016-04-25680 992
2016-05-25680 992
2016-06-25680 992
2016-07-25680 992
2016-08-25680 992
2016-09-25680 992
2016-10-25680 992
2016-11-25680 992
2016-12-25695 994
2017-01-2515 000
Summa8 201 906
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Administration av statlig fordran0011 00011 00000
Ersättning från försvaret-26263 0003 00000
Ersättning från affärsdrivande verk0070070000
Intäkter från pensionsmyndigheten00295 000295 00000
Tjänsteexport1 326-8633003000463
Summa1 300-837310 000310 0000463
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försäkringskassan får med undantag av 3 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare samt pensioner och pensionsrelaterade förmåner som Försäkringskassan ombesörjer åt Pensionsmyndigheten enligt förordningen (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner och 9 kap. 3 a § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken under tiden tills medel för utbetalningarna lämnats från Arbetsförmedlingen respektive Pensionsmyndigheten.

På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Maria Söderberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Finansdepartementet/OFA/SFÖ
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksrevisionen
Riksgälden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skolverket
Socialstyrelsen
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Näringsliv