Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2016-12-20
A2016/02468/I
A2016/02403/SV (delvis)
Migrationsverket
60170 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:2 och 1:4 Kommunersättningar vid flyktingmottagande respektive Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande och anslaget 1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 13, bet. 2016/17:AU1, rskr. 2016/17:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket21 563 414
ap.2Ny schablonersättning (ram)9 027 000
ap.3Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd (ram)470 000
ap.5Prestationsbaserad ersättning till kommuner (ram)3 000
ap.6Hyreskostnader (ram)30 000
ap.10Grundersättning (ram)65 000
ap.12Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m. (ram)229 609
ap.13Ersättning för ensamkommande barn (ram)11 039 453
ap.14Ersättning för vissa särskilda kostnader (ram)140 000
ap.15Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård (ram)539 352
ap.17Sfi för anläggningsboende (ram)20 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län80 000
ap.11Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan (ram)80 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ny schablonersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 11-14 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Utöver anslagna medel ska i juni respektive december 2017, från anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, inom utgiftsområde 8 Migration ett schabloniserat belopp omföras till anslagsposten. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2017 multipliceras med 201 100 kronor.

ap.3 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd

Anslagsposten avser ersättningar enligt 15-17 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.5 Prestationsbaserad ersättning till kommuner

Anslagsposten avser ersättning enligt 14 a-d §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, i dess lydelse enligt SFS 2013:1085, och övergångsbestämmelser till förordningen (2015:883) om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.6 Hyreskostnader

Anslagsposten avser ersättningar enligt 32 a § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.10 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt 9 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.11 Beredskap, mottagningskapacitet och samverkan

Anslagsposten avser ersättning enligt 37 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Av anslagsposten beräknas 20 000 000 kronor användas för ersättning till kommuner för att underlätta uthyrning av privatbostäder till nyanlända.

ap.12 Ersättning för ekonomiskt bistånd m.m.

Anslagsposten avser ersättningar enligt 17-19 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 19-23 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn

Anslagsposten avser sådan ersättning som anges i 21 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 28-31 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.14 Ersättning för vissa särskilda kostnader

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt 26 och 38 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och för vissa särskilda kostnader enligt 32 § och för extraordinära kostnader enligt 36 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.15 Ersättning för stöd och service och hälso- och sjukvård

Anslagsposten avser ersättningar enligt 20 a-20 d och 34 och 35 §§ förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och 24-27 och 33-35 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

ap.17 Sfi för anläggningsboende

Anslagsposten avser ersättning enligt förordningen (2014:946) om statlig ersättning för utbildning i svenska för invandrare som ges till vissa utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

1:4

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket1 000
ap.4Reseersättning sfi för anläggningsboende (ram)1 000

Villkor för anslag 1:4

ap.4 Reseersättning sfi för anläggningsboende

Anslagsposten avser ersättning enligt 2 kap 16 § 1 förordningen (2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.2451 350Inget0
ap.323 500Inget0
ap.50Inget0
ap.61 500Inget0
ap.103 250Inget0
ap.110Inget0
ap.1211 480Inget0
ap.13551 973Inget0
ap.140Inget0
ap.1526 968Inget0
ap.170Inget0
1:4 Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Maria Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/K
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/GV
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Sveriges Kommuner och Landsting