Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2016-12-01
N2016/07456/SUBT
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Transportstyrelsens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Transportstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Transportstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognos ska lämnas

– den 20 januari,

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

Resultatredovisning

Transportstyrelsens resultatredovisning ska vara indelad i verksamhetskategorier baserat på myndighetens huvuduppgifter, dvs. regelgivning, tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning, och eventuellt andra delområden som myndigheten bedömer som relevanta ur ett uppföljningsperspektiv. För respektive verksamhetskategori ska de totala kostnaderna och verksamhetens finansiering framgå. Vidare ska det så långt möjligt framgå i vilken utsträckning myndighetens prestationer har bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen. Redovisningen av verksamhetskategorierna ska vara möjlig att aggregera till en helhetsbild av myndighetens verksamhet.

3

Uppdrag

Bemannings- och behörighetsregler för den nationella sjöfarten

Mot bakgrund av det pågående arbetet med en översyn av föreskrifter för den nationella sjöfarten, projektet nationella föreskrifter (PNF), ska Transportstyrelsen genomföra motsvarande översyn avseende bemannings- och behörighetsregler och reglernas tillämpning för de aktuella fartygen. Inom ramen för arbetet ska myndigheten, så långt möjligt, beakta behovet av en tidsmässig synkronisering vid införandet av de nya nationella föreskrifterna och eventuella ändringar avseende bemanning och behörigheter. Transportstyrelsen ska inom ramen för arbetet lämna förslag på nödvändiga författningsförändringar. I arbetet ska myndigheten särskilt beakta de målsättningar som anges i den maritima strategin (dnr N2015/6135/MRT). Transportstyrelsen ska redovisa en lägesrapport av genomförandet till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 2 oktober 2017.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Transportstyrelsens pågående uppdrag per den 1 januari 2016.

Trängselskatt i Göteborg – Backaundantaget

Den 19 oktober 2016 fattade riksdagen beslut i enlighet med regeringens förslag i propositionen Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg (prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16). Transportstyrelsen ska i samverkan med Trafikverket vidta de systemtekniska åtgärder som behövs för att särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg ska kunna införas. Undantaget ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:12

Transportstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Transportstyrelsen2 042 605
ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet (ram)1 500 699
ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet (ram)541 906

Villkor för anslag 1:12

ap.3 Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som täcks av avgifter som redovisas brutto på statens budget.

ap.4 Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet

Anslagsposten får användas för sådana förvaltningsutgifter hos Transportstyrelsen som inte finansieras med avgifter, andra anslag/anslagsposter eller övriga intäkter samt för att betala svenskt medlemskap i internationella organisationer inom transportområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:12 Transportstyrelsen
ap.345 0213 %0
ap.416 2573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)650 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)50 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25170 217
2016-02-25170 217
2016-03-25170 217
2016-04-25170 217
2016-05-25170 217
2016-06-25170 217
2016-07-25170 217
2016-08-25170 217
2016-09-25170 217
2016-10-25170 217
2016-11-25170 217
2016-12-25170 218
Summa2 042 605
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.3Transportstyrelsen - avgiftsbelagd verksamhet
1:12 ap.4Transportstyrelsen - skattefinansierad verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Informationsuttag50 744062 91471 508-8 59442 150
Adm. felparkeringsavgifter46 919-4 21913 82221 054-7 23235 468
Övriga uppdrag14 9259246 2088 500-2 29213 557
Summa112 588-3 29582 944101 062-18 11891 175
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Gemensamma avgiften säkerhetskontroll samt undervägsavgiften128 05431 582989 872962 60727 265186 901
Offentligrättsliga avgifter vägtrafik
Vägavgifter i Motala003 1503 15000
Infrastrukturavgifter Sundsvall007 9267 92600
Summa0011 07611 07600
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättsliga avgifter vägtrafik
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534743 955-92 5961 002 9671 109 895-106 928544 431
Offentligrättsliga avgifter sjöfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-56 0822 68572 15863 1149 044-44 353
Offentligrättsliga avgifter luftfart
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.253475 389-270219 859232 582-12 72362 396
Offentligrättsliga avgifter järnväg
Avgifter för registerhållning, tillsyn, tillstånd m.m.2534-33 171-16 95967 97559 4858 490-41 640
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  1. Transportstyrelsen får för att täcka sina utgifter för svenskregistrerade och utlandsregistrerade fordon avräkna 14 kronor respektive 140 kronor för varje redovisad felparkeringsavgift. Resterande del av statens inkomster ska kvartalsvis föras till inkomsttitel "2624–Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter".
  2. Inbetalningar avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska efter avdrag av Transportstyrelsens utgifter för verksamheten kvartalsvis betalas till Trafikverket.
  3. Inkomster från infrastrukturavgifter som tas ut för passage på bron över Motalaviken på riksväg 50 och bron över Sundsvallsfjärden på E4 får disponeras av Transportstyrelsen för system- och administrationsutgifter förknippade med avgiftsupptaget. Resterande inkomster ska föras till Trafikverket för kapitalkostnader förknippade med broarna.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Maria Ingelsson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/MRT och KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Trafikverket