Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2016-12-22
Länsstyrelsen i Blekinge län
371 86 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Länsstyrelsen i Blekinge län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Blekinge läns verksamhet för budgetåret 2017.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Länsstyrelsen i Blekinge län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 900
Belopp angivna i tkr