Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2016-12-01
N2016/07455/SUBT
N2016/07334/KLS
(delvis)
Trafikverket
78189 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Trafikverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 22, bet. 15/16:TU1, rskr. 2015/16:98).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2015, den 2 juni 2016, den juni 2016, den 25 augusti 2016 och den 3 november 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Trafikverket och nedan angivna anslag. Ändringarna är bland annat en följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Höständringsbudget för 2016

(prop. 2016/17:2 utg.omr. 22, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:57).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Trafikverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

  1. Trafikverket ska redovisa ackumulerad betalningsutfästelse för Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab).

  2. Trafikverket ska redovisa utfall och utgiftsprognoser för åren 2016–2020 för samtliga anslag, anslagsposter och delposter som myndigheten disponerar, inklusive äldre anslag och från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk. Prognoserna ska kommenteras med avseende på avvikelser jämfört med tilldelat anslag, föregående prognos och föregående års utfall. Prognoskommentarerna ska vid varje tillfälle inkludera en prognos av brutto- och nettoupplåningen för respektive år. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska tydligt redovisas. Prognosen ska också fördelas månadsvis för anslagen under innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Osäkerheter i prognosen ska redovisas och kommenteras utförligt. Prognoserna ska, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, lämnas i informationssystemet Hermes senast
   – den 20 januari 2016,
   – den 19 februari 2016,
   – dem 3 maj 2016,
   – den 1 augusti 2016, och
   – den 26 oktober 2016.

  3. Trafikverket ska vid samma tidpunkter som anges ovan redovisa intäktsprognoser för åren 2016–2020 för trängselskattesystemen i Stockholm och Göteborg. Trafikverket ska även för aktuella år fram till 2020 redovisa intäktsprognoser relaterade till budgeterade intäkter för uttag av avgifter på bro över Motalaviken på riksväg 50 och bro över Sundsvallsfjärden på väg E4. Transportstyrelsen ska bistå Trafikverket med nödvändiga underlag. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

  4. Av Trafikverkets resultatredovisning ska det så långt möjligt framgå vad myndighetens prestationer bidragit till i form av leveranskvaliteter för drift och underhåll samt uppfyllelse av de transportpolitiska målen.

  5. Trafikverket ska, inom ramen för Sveriges exportstrategi, bidra internationellt med kunskap om sitt verksamhetsområde.

2

Organisationsstyrning

Trafikverket ansvarar för förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.

3

Uppdrag

 1. Trafikverket ska i sitt fibernät erbjuda tjänster på grossistnivå på konkurrensneutrala villkor till aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer, i den mån kapaciteten inte behövs för Trafikverkets egna behov. Vidare ska Trafikverket, i syfte att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad, samverka med aktörer som efterfrågar elektroniska kommunikationer och som vill etablera infrastruktur i samband med nyanläggning eller ombyggnad av vägnätet eller i anslutning till det befintliga vägnätet. Trafikverket ska i sin verksamhet även verka för att befintlig kanalisation i vägnätet görs tillgänglig för dessa aktörer på marknadsmässiga och konkurrensneutrala villkor. Detta ska utgå från Trafikverkets egna behov och krav på säkerhet m.m. Trafikverket ska i sin årsredovisning redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit med anledning av uppdraget.
 2. Trafikverket ska, utgående från tecknade avtal, för 2016 redovisa från avtalsparterna erhållen medfinansiering och, för åren 2017 till 2019, från avtalsparterna förväntad medfinansiering av statlig infrastruktur uppdelat på enskilda kommuner, landsting och företag. Redovisningen av medfinansiering från landstingen ska även innefatta förvaltningar och bolag som landstingen ansvarar för.
  Redovisningen ska innefatta medfinansiering av såväl namngivna åtgärder med en total projektkostnad över 50 miljoner kronor som medfinansiering av åtgärder med en total projektkostnad under 50 miljoner kronor. Redovisningen ska avse åtgärder som ingår i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och åtgärder som ingår i de trafikslagsövergripande länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. Redovisningen ska även omfatta erhållen eller förväntad medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, för åtgärder som omnämns ovan. Redovisningen ska vidare i denna del också omfatta under 2016 genomförda återbetalningar av förskotteringar och för åren 2017 till 2019 planerade återbetalningar av förskotteringar. Här avses även återbetalning av förskotteringar som erhölls före 2016. I fall där medfinansiering sker i form av marköverlåtelser eller motsvarande ska Trafikverket redovisa i vilka kommuner detta sker. Redovisningen av uppdraget ska ske i samband med årsredovisningen för 2016.
 3. Trafikverket ska vidareutveckla verkets pågående arbete för att anpassa anläggning och skötsel av transportinfrastrukturen till en fungerande grön infrastruktur så att verksamheten bidrar till att Sveriges miljökvalitetsmål nås. Trafikverket ska samverka med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i sitt utvecklingsarbete och implementera resultatet vid planering och utförande av nya infrastrukturprojekt och ombyggnadsarbeten. Trafikverket ska senast den 1 oktober 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en redogörelse för hur utvecklingsarbetet fortlöper och när det kommer att införas i myndighetens planeringsprocesser.
 4. Trafikverket ska bidra till att skapa förutsättningar för att kollektivtrafikbranschen ska nå sitt övergripande mål om att kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt och att antalet resor med kollektivtrafik ska fördubblas till 2020 jämfört med 2006. Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppfylla de transportpolitiska målen och därigenom åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela landet. En väl anpassad kollektivtrafik ger människor en geografisk tillgänglighet på ett energieffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Trafikverket ska senast den 31 oktober 2016 redovisa hur dess verksamhet förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafikbranschen att nå sitt fördubblingsmål.
 5. Den 19 oktober 2016 fattade riksdagen beslut i enlighet med regeringens förslag i propositionen Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg (prop. 2015/16:191, bet.2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16). Trafikverket ska i samverkan med Transportstyrelsen vidta de tekniska åtgärder som behövs för att särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg ska kunna införas. Undantaget ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket23 504 951
ap.6Investeringar i regional plan (ram)3 219 534
ap.7Räntor och återbetalning av lån (ram)2 470 591
ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar (ram)434 128
ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar (ram)2 036 463
ap.10Större investeringar i nationell plan (ram)12 367 779
ap.10.1Väginvesteringar (ram)3 808 005
ap.10.2Järnvägsinvesteringar (ram)8 265 189
ap.10.3Sjöfartsinvesteringar (ram)243 617
ap.10.4Luftfartsinvesteringar (ram)50 968
ap.11Övriga investeringar (ram)3 614 395
ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar (ram)3 113 794
ap.11.2Stadsmiljöavtal (ram)500 601
ap.12Övrig verksamhet (ram)1 832 652
ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning (ram)1 000 872
ap.12.2Forskning och innovation (ram)349 780
ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet (ram)482 000
Disponeras av Kammarkollegiet2 194
ap.1Kammarkollegiet (ram)2 194

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten 1 får betalas ut till följande myndigheter: Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Arbetsdomstolen, Diskrimineringsombudsmannen, Nämnden mot diskriminering samt Konsumentverket. Medel betalas ut för:

a) ersättning till parter, vittnen, tolkar m.fl. som föranleds av föreskrift i lag eller förordning,

b) kostnad, som föranleds av föreskrift i lag eller förordning, för syn, kungörelse och delgivning samt för bevisupptagning i utlandet,

c) kostnad med anledning av tillämpning av den europeiska konventionen av den 7 juni 1968 angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt, enligt förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt,

d) kostnad med anledning av mål vid domstolen där Diskrimineringsombudsmannen eller Konsumentombudsmannen för talan,

e) ersättning som ska utges av staten enligt lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.,

f) rättegångskostnad, för vilken staten är skyldig att svara, i trafikmål även då staten inte är part, och

g) ersättning av det slag som anges i 5 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten.

ap.6 Investeringar i regional plan

Trafikverket får disponera medel från anslagsposten 6 för investeringar i regional transportinfrastruktur som planeras i enlighet med förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Medel från anslagsposten får även användas till förbättringsåtgärder på det statliga stamvägnätet.

Från anslagsposten 6 utbetalas även statlig medfinansiering till investeringar i enlighet med de prioriteringar som finns i de fastställda länsplanerna för regional transportinfrastruktur enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator samt till utökad handikappanpassning av kollektivtrafiken utöver fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur.

ap.7.1 Räntor och återbetalning av lån för vägar

Trafikverket får använda medel från delposten 7.1 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 1 och 2 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

ap.7.2 Räntor och återbetalning av lån för järnvägar

Trafikverket får använda medel från delposten 7.2 för att betala ränta och amorteringar på lån enligt villkor 3–5 under rubriken Övriga kreditramar i avsnitt 5 samt på lån för anläggningstillgångar.

Trafikverket ska från delposten 7.2 betala den administrativa avgiften till Riksgäldskontoret för Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB samt garantiavgiften för statens garantiåtaganden rörande bolaget.

Trafikverket ska från delposten 7.2 betala ränta och administrativ avgift till Riksgäldskontoret avseende Riksgäldskontorets villkorslån till A-Train AB.

Delposten 7.2 får användas för kostnader för eventuella kreditförluster avseende den obligationsportfölj som härrör från de numera avslutade amerikanska leasingtransaktioner som ingicks av affärsverket Statens järnvägar.

ap.10.1 Väginvesteringar

Från delposten 10.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en totalkostnad över 50 000 000 kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

ap.10.2 Järnvägsinvesteringar

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det statliga järnvägsnätet där investeringen har en totalkostnad över 50 miljoner kronor. Medel från delposten får även användas till statlig medfinansiering enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m., bidrag till rullande materiel på järnväg som beslutats i Fastställelse av nationell banhållningsplan för åren 2004–2014 (dnr N2003/05566/IR) samt till statlig medfinansiering till projektering av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm.

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel för att betala statens kostnader för sådana förrättningar som begärts enligt 2 kap. 20 § lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Från delposten 10.2 får Trafikverket disponera medel till utgifter för ersättning till fordonsinnehavare avseende utrustning inklusive installation som säkerställer funktionen hos tågfordonens befintliga telekommunikationssystem för talkommunikation och som säkerställer funktionen hos befintlig ombordutrustning för signalsäkerhetssystemet ERTMS. Utgifter för detta ändamål får totalt uppgå till högst 120 miljoner kronor.

 

ap.10.3 Sjöfartsinvesteringar

Från delposten 10.3 får Trafikverket disponera medel för investeringar i stora och strategiska farleder och slussar.

ap.10.4 Luftfartsinvesteringar

Från delposten 10.4 får Trafikverket disponera medel för ett statligt investeringsbidrag för ombyggnad av Sälens flygplats. Ett statligt investeringsbidrag förutsätter ett godkännande av EU-kommissionen.

ap.11.1 Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella stamvägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar där investeringen har en totalkostnad under 50 000 000 kronor.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar i det nationella statliga järnvägsnätet där investeringen har en totalkostnad under 50 000 000 kronor.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar och förbättringar av sjöfartsinvesteringar där investeringen har en totalkostnad under 50 000 000 kronor och åtgärderna utförs i stora och strategiska farleder och slussar.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för miljöinvesteringar i befintlig statlig transportinfrastruktur där investeringen har en totalkostnad under 50 000 000 kronor.

Från delposten 11.1 får medel användas för åtgärder inom fyrstegsprincipens alla steg.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader för åtgärder förknippade med statens miljöansvar inom transportområdet.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för statlig medfinansiering till lokala och regionala investeringar i kollektivtrafik i tätort enligt förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket avräkna eventuellt infriande av betalningsutfästelse som Trafikverket ställt ut till Svedab.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för åtgärder i Nationalstadsparken. Sammanlagt får totalt högst 75 000 000 kronor användas för detta ändamål.

Från delposten 11.1 får Kommerskollegium rekvirera högst 450 000 kronor för uppgiften att vara förlikningsorgan enligt lagen (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket avräkna statens kostnader till Riksgäldskontoret vid ett eventuellt infriande av Trafikverkets kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för investeringar på andra infrastrukturförvaltares järnvägsnät i anslutning till statens järnvägsnät i samverkan med externa intressenter till ett belopp om högst en procent av anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur.

Från delposten 11.1 får Trafikverket disponera medel för inbetalning av aktiekapital till det schweiziska bolaget Eurofima (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock).

Från delposten 11.1 ska Trafikverket disponera medel om minst 199 000 000 kronor för infrastrukturåtgärder för främjande av kollektivtrafik i landsbygd.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket disponera medel om minst 23 500 000 kronor för cykelfrämjande åtgärder.

Från delposten 11.1 ska Trafikverket avsätta 139 000 000 kronor till utgifter för att ersätta transportörer för kostnader som uppstår under 2016 för identitetskontroller med stöd av lagen (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. Detta får inte innebära att planerade miljöåtgärder inom delposten 11.1 nedprioriteras.

ap.11.2 Stadsmiljöavtal

Från delposten 11.2 får Trafikverket disponera medel för utbetalning av stöd enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer. Från delposten 11.2 får Trafikverket även disponera medel för att utvärdera stödet. För detta ändamål får Trafikverket disponera högst 1 000 000 kronor.

ap.12.1 Planering, stöd och myndighetsutövning

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för arbete med kort- och långsiktig planering av transportsystemet.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för att stödja och delta i samhällsplanering, att utveckla och förvalta metoder och tekniker för projektering och byggande samt ge övrigt internt stöd som inte hanteras inom projekterings- och byggprojekt.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för den myndighetsutövning som följer av författningar samt verksamhet enligt 2 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket och som inte täcks av anslag 1:3 Trafikverket eller som avses täckas med avgifter i enlighet med avsnitt 6 Avgifter och bidrag i detta regleringsbrev. Från anslagsposten finansieras även handläggning av statlig medfinansiering till regionala spårfordon.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för åtgärder enligt 2 § 3, 6 och 11 samt 3 § förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för bidrag till ideella organisationer som utför uppgifter som bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader för förvaltning av vissa av statens kulturhistoriska samlingar inom väg, järnväg och luftfart.

Från delposten 12.1 får Trafikverket disponera medel för kostnader i samband med ansvaret för Europeiska trafikantveckan.

Från delposten 12.1 får Transportstyrelsen rekvirera medel som motsvarar den avgift som Transportstyrelsen annars skulle ha tagit ut för verksamhet som avser ärenden om körkort med villkor om alkolås enligt körkortslagen (1998:488), eller deltagande i försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse enligt övergångsbestämmelser i körkortslagen, i enlighet med de nu upphävda bestämmelserna i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse. Högst 15 000 000 kronor får användas till detta ändamål.

Från delposten 12.1 ska Trafikverket avsätta medel om 1 500 000 kronor för kostnader som följer av regeringsuppdrag till såväl Trafikverket som till andra myndigheter som främjar ökad och säker cykling. Medel får betalas ut till andra myndigheter efter rekvisition i de fall där finansiering enligt regeringsuppdraget uttryckligen ska ske från anslaget 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och upp till det belopp som där specificeras.

ap.12.2 Forskning och innovation

Från delposten 12.2 får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Sammantaget ska minst 55 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet och minst 50 000 000 kronor till forskning och innovation inom luftfartsområdet. Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket och beslut om finansiering av forskning och innovation inom luftfartsområdet ska ske i samverkan med Luftfartsverket. 

ap.12.3 Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet

Från anslagsposten 12.3 finansieras bidrag till Inlandsbanan med 170 000 000 kronor och avgift till Öresundsbrokonsortiet med 312 000 000 kronor för utnyttjandet av järnvägsförbindelsen över Öresund.

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket20 473 147
ap.1Vidmakthållande Väg (ram)12 255 814
ap.1.1Drift och underhåll av vägar (ram)9 750 699
ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar (ram)1 300 650
ap.1.3Bidrag för drift av enskild väg (ram)1 204 465
ap.2Vidmakthållande järnväg (ram)8 040 445
ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg (ram)8 040 445
ap.4Forskning och innovation (ram)176 888

Villkor för anslag 1:2

ap.1.1 Drift och underhåll av vägar

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för ersättning enligt särskilda bestämmelser för vissa person- och sakskador som inträffar i samband med den statliga väghållningen samt statens kostnader för sådana förrättningar som påkallats med stöd av 20 a och 25 §§ väglagen (1971:948). Anslagsposten får även användas för att vidta riskreducerande åtgärder med avseende på den fysiska väginfrastrukturen.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala totalt 11 225 200 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med motorfordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Kammarkollegiet ska årligen rekvirera medlen från Trafikverket för den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt vid olyckor med motorfordon. Medlen ska återföras till Viltvårdsfonden. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191, 2008/09:MJU3, rskr. 2009/10:25).

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för räntor och amorteringar av lån som upptagits för byggande av broar som ersätter färjor i statens vägnät.

Från delposten 1.1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för kommunikationer till Holmön.

ap.1.2 Bärighet och tjälsäkring av vägar

Från delposten 1.2 får Trafikverket disponera medel till åtgärder som leder till framkomlighet året runt för lätt trafik, full bärighet på broar och för näringslivet viktiga vägar, anpassning till upplåten last på för näringslivet viktiga vägar samt beläggning av grusvägar.

Från delposten 1.2 ska Trafikverket disponera medel om minst 100 000 000 kronor för åtgärder för förbättrat vägunderhåll i landsbygd.

ap.1.3 Bidrag för drift av enskild väg

Från delposten 1.3 får Trafikverket disponera medel för utbetalningar i enlighet med förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning.

ap.2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för trafikledning, drift, underhåll och reinvesteringar på det statliga järnvägsnätet.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för att kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Trafikverket ska betala totalt 2 806 300 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för betalning av kvalitetsavgifter till följd av avvikelser från, i tågplan och trafikeringsavtal, fastställt nyttjande av infrastrukturen som orsakats av Trafikverket.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för att betala kostnader för eftersök av vilt som varit inblandat i sammanstötning med spårbundna fordon, liksom polisens administrations- och fakturahanteringskostnader för detta. Kammarkollegiet ska årligen rekvirera medlen från Trafikverket för den ersättning som betalats ut ur Viltvårdsfonden till polismyndigheten för eftersök av vilt vid olyckor med spårbunden trafik. Medlen ska återföras till Viltvårdsfonden. Utbetalningar ska ske i enlighet med riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag i propositionen Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon (prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146).

Från delposten 2.1 ska Trafikverket disponera medel om minst 100 000 000 kronor för åtgärder för förbättrat järnvägsunderhåll i landsbygd.

Från delposten 2.1 får Trafikverket disponera medel för ersättning som betalas ut av Trafikverket i egenskap av infrastrukturförvaltare med stöd av lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik.

Från delposten 2.1 ska Trafikverket reservera medel om 75 000 000  kronor. Regeringen har för avsikt att återkomma avseende hur medlen får användas.

ap.4 Forskning och innovation

Från anslagsposten 4 får Trafikverket disponera medel för kostnader för forskning och innovation som följer av 2 § 7 förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

1:3

Trafikverket (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 297 029
ap.2Trafikverkets administration (ram)1 297 029

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Trafikverkets administration

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för kostnader avseende administration av statens miljöansvar inom det transportpolitiska området.

Anslagsposten får även användas för modellutveckling och analys inom transportområdet samt administrationen av trafikavtal.

Anslagsposten får användas till att betala medlemsavgift till följande europeiska intressegrupperingar (EEIG): GEIE des Utilisateurs d'ERTMS och European Railway Telecommunications EWIV (EURATEL) samt en förening placerad i Österrike vars verksamhet ska röra förvaltning av vissa uppgifter vad gäller godskorridoren på järnväg Skandinavien-Medelhavet. De kostnader som Trafikverkets medlemskap i de tre organisationerna medför får inte överskrida 6 000 000 kronor per år.

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket82 513
ap.1Icke statliga flygplatser (ram)63 013
ap.2Flygtrafiktjänster (ram)10 000
ap.3Beredskapsflygplatser (ram)9 500

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Icke statliga flygplatser

Från anslagsposten 1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för att finansiera delar av driftunderskott vid kommunala och privata flygplatser som trafikeras av flyglinjer som upphandlas av staten. Utöver vad som följer av förordningen (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser ska Trafikverket lämna ersättning till icke statliga flygplatser och i enlighet med de principer som följer av riksdagens beslut med anledning av propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308).

Högst 150 000 kronor av stödet får avsättas för ekonomisk uppföljning av driften på flygplatserna.

ap.2 Flygtrafiktjänster

Från anslagsposten 2 får Trafikverket disponera medel för att täcka kostnader för sådana flygningar som är undantagna från avgift för flygtrafiktjänster inom ramen för tillämpningen av kommissionens förordning (EG) 1794/2006 av den 6 december 2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster eller kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 av den 3 maj 2013 om inrättande av ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster. Medlen ska i första hand användas för kostnader avseende 2016.

ap.3 Beredskapsflygplatser

Från anslagsposten 3 får Trafikverket disponera medel för att täcka kostnader för överenskommelser syftande till att säkerställa att det finns ett nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.

1:7

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket831 000
ap.1Trafikavtal (ram)831 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Trafikavtal

Från anslagsposten 1 får Trafikverket disponera medel för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik. Vidare får anslagsposten användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket348 500
ap.5EU-stöd, TEN (ram)348 500

Villkor för anslag 1:10

ap.5 EU-stöd, TEN

Från anslagsposten 5 får Trafikverket disponera medel från de bidrag som beviljats av Europeiska unionen till projekt inom ramen för Transeuropeiska nätverk. Från anslagsposten utbetalas stöd motsvarande Europeiska unionens finansiering av svenska projekt inom området Transeuropeiska nätverk.

Från anslagsposten 5 får Trafikverket disponera medel för högst ett belopp som motsvarar uppburet finansiellt stöd från Europeiska unionen som av myndigheten redovisats mot inkomsttitel "6511 - Bidrag till transeuropeiska nätverk". Beloppet som disponeras kan dock inte överstiga tillgängliga medel på anslagsposten.

1:15

Sjöfartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Trafikverket1 604 000
ap.1Sjöfartsstöd (ram)1 604 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Sjöfartsstöd

Från anslagsposten 1 får Trafikverket disponera medel för utgifter för sjöfartsstöd som lämnas till fysiska och juridiska personer samt till partrederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svenskregistrerade fartyg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.166Inget0
ap.696 586Allt0
ap.7.113 024Allt0
ap.7.261 094Allt0
ap.10.1114 240Allt0
ap.10.2247 956Allt0
ap.10.37 309Allt0
ap.10.41 529Allt0
ap.11.191 884Allt0
ap.11.215 018Allt0
ap.12.129 9813 %0
ap.12.210 4933 %0
ap.12.314 460Allt0
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.1292 521Allt0
ap.1.239 020Allt0
ap.1.336 133Allt0
ap.2.1241 213Allt0
ap.45 3073 %0
1:3 Trafikverket
ap.238 9113 %0
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser
ap.10Inget0
ap.21 000Inget0
ap.3285Inget0
1:7 Trafikavtal
ap.124 930Inget0
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.510 455Allt0
1:15 Sjöfartsstöd
ap.180 200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.64 516 0001 225 0001 253 0002 038 000
ap.7.16 002 000388 000390 0005 224 000
ap.7.253 511 0002 535 0002 487 00048 489 000
ap.10.110 637 0001 921 0002 256 0006 164 000
ap.10.215 036 0004 732 0001 995 0008 309 000
ap.11.11 879 0001 139 000740 0000
ap.12.119 0009 0007 0003 000
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
ap.1.18 969 5001 718 2001 718 2005 155 6002021
ap.1.2669 000133 800133 800401 4002021
ap.1.3828 000828 000002021
ap.2.114 328 5002 790 2002 790 2008 370 6002020
ap.4205 000112 00046 70046 3002021
1:7 Trafikavtal
ap.17 500 000851 000851 0005 698 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Trafikverket bemyndigas att ingå ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare ingångna ekonomiska åtaganden, medför ett behov av framtida anslag på högst 124 100 000 000 kronor efter 2016. Bemyndigandet innefattar anslagen 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur, 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur och 1:7 Trafikavtal och avser all upphandlad verksamhet och bidrag där fleråriga avtal sluts, som inte faller under 6 kap. 2 § budgetlagen (2011:203). 480 000 000 kronor av beställningsbemyndigandet för 2016 avseende anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur, anslagsposten 2.1 Drift, underhåll och trafikledning på järnväg får användas först efter beslut av regeringen.

Fördelningen i tabellen på anslagspost- och delpostnivå är endast indikativ.

För det fall Trafikverket ingår ett avtal om medfinansiering från kommuner, landsting eller företag och detta, utöver grundutförande, medför ett tilläggsutförande, vilket Trafikverket finansierar del av, ska det betraktas som ett åtagande och redovisas mot bemyndigandet det år som Trafikverket ingår avtalet. Även statlig medfinansiering till infrastruktur, för vilken staten inte är huvudman, ska redovisas mot bemyndigandet det år som staten ingår ett sådant avtal.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 200 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 302 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)44 000 000
- varav INVESTERING44 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar under budgetåret 2016 en låneram om 3 200 000 000 kronor i Riksgälden för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår till 2 302 000 000 kronor.

Från räntekontot verkställs samtliga betalningar för de ändamål som de aktuella anslagen/anslagsposterna anvisats för. I efterhand ska inbetalningar av anslagsmedel till Trafikverkets räntekonto justeras så att årets inbetalningar uppgår till vad som faktiskt anslagsavräknats och så att ränteeffekten av tidsdifferensen mellan verkligt utbetalningsdatum och ränteneutralt utbetalningsdatum korrigeras. Årets ränta ska justeras med anledning av justeringen av inbetalda anslagsmedel. Justerad utgående balans på Trafikverkets räntekonto disponeras av Trafikverket. Resultatet av Trafikverkets kassahållning ska särredovisas i Trafikverkets årsredovisning.

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Trafikverket disponerar övriga krediter om 44 000 000 000 kronor under budgetåret 2016.

1. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för delen Svinesundsförbindelsen (inklusive Hogdal–Nordby) samt för de prioriterade vägprojekten E6 delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tollered-Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga-Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen, Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–Varnhem.

2. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för byggande av vägbroar som ersätter färjor. Varje sådant objekt ska underställas regeringens prövning. Eventuell samfinansieringslösning och avgiftsfinansiering ska övervägas om ordinarie driftmedel inte täcker kostnaderna för en bro.


3. Trafikverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret för järnvägsinvesteringar i eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning samt för statens andel av lån avseende vissa investeringar i Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983 mellan Statens järnvägar, staten och Stockholms läns landsting.

4. Trafikverket får ta upp lån för de prioriterade järnvägsprojekten Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt under 25 år med start vid den tidpunkt när respektive banprojekt färdigställts.

5. Högst 14 180 000 000 kronor av den totala låneramen får användas för lån avseende Botniabanan.

6. Trafikverket får ta upp lån för nya investeringar i vissa väg- och järnvägsprojekt för vilka trängselskatt eller vägavgifter planeras att tas ut. Låneramen inkluderar räntekostnader för dessa lån. Lån får endast tas upp för den del av investeringen vars kapitalkostnader ska finansieras med inkomster från trängselskatt eller vägavgifter.

Övrigt

1. Trafikverket får finansiera vissa av regeringen utpekade investeringar och åtgärder där kostnaden överstiger 50 000 000 kronor i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025, för vilka regeringen beslutat om byggstart genom bidrag från kommuner, landsting eller företag. Intäkterna från medfinansiering genom bidrag till dessa utpekade investeringar och åtgärder får uppgå till högst 3 250 000 000 kronor.

Trafikverket får finansiera utbyggnad av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för genom bidrag från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och byggkostnaden för respektive åtgärd understiger 50 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. Intäkterna från medfinansiering genom bidrag till åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 med byggkostnad understigande 50 000 000 kronor får uppgå till högst 2 000 000 000 kronor fram till 2025. De intäkter från medfinansiering av åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025 får uppgå till högst 3 500 000 000 kronor fram till 2025.

2. Trafikverket får finansiera vissa av regeringen utpekade investeringar och åtgärder där kostnaden överstiger 50 000 000 kronor i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för 2014–2025, för vilka regeringen beslutat om byggstart genom förskottering (räntefria lån) från kommuner, landsting eller företag. De medel som räntefritt lånas in till staten för dessa utpekade investeringar och åtgärder får uppgå till högst 875 000 000 kronor.

Trafikverket får finansiera utbyggnad av väg och järnväg samt anläggande av allmän farled som staten ansvarar för genom förskottering från kommuner, landsting eller företag om åtgärderna genomförs enligt den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 och byggkostnaden för respektive åtgärder understiger 50 000 000 kronor eller avser åtgärder enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. De medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder i den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av transportsystemet för perioden 2014–2025 med byggkostnad understigande 50 000 000 kronor får uppgå till högst 3 200 000 000 kronor fram till 2025. De medel som räntefritt lånas in till staten för åtgärder som genomförs enligt länsplanerna för regional transportinfrastruktur får uppgå till högst 5 300 000 000 kronor fram till 2025.

3. Trafikverket ska tillämpa följande riktlinjer i all hantering av förskotteringar:

 • Den samlade skulden för Trafikverkets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 procent av tilldelade medel som får användas till aktuella åtgärder innevarande år.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla villkor som innebär indexuppräkning av eller räntor på förskotterade belopp.
 • Förskotteringar ska alltid till övervägande del omfatta byggkostnader.
 • Ett objekt som förskotteras får maximalt tidigareläggas med fem år i förhållande till plan.
 • Skälen för behovet av förskottering ska anges i den förskotterade aktörens ansökan till Trafikverket.
 • För att sluta avtal om förskottering från en kommun ska fullmäktigebeslut kunna uppvisas i ärendet.
 • Konsekvenserna för fullgörandet av den långsiktiga planen ska utredas innan avtal ingås och eventuell påverkan på andra objekt ska klargöras.
 • Avtal om förskottering får inte innehålla uppgifter om tidpunkt för återbetalning av förskottering, annat än att förskottering återbetalas när medel finns tillgängliga i Trafikverkets budget. I sin årsredovisning ska Trafikverket redovisa den sammanlagda förskotteringsskulden vid utgången av 2016.

4. Trafikverket har för statens räkning oåterkalleligen förbundit sig att när så erfordras lämna villkorat aktieägartillskott till Svedab för att bolagets eget kapital vid varje tillfälle ska uppgå till det registrerade aktiekapitalet. Trafikverket ska uppfylla denna förpliktelse genom att när så erfordras utställa en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande erforderligt aktieägartillskott. Vidare ska Trafikverket årligen ställa ut en betalningsutfästelse till Svedab motsvarande upplupen ränta på utställda betalningsutfästelser.

5. Trafikverket har rätt att använda derivatkontrakt för säkring av finansiella risker avseende valutaexponering och exponering av elpriser.

6. Trafikverket ska förskottsvis löpande tillföra erforderligt kapital till Arlandabanan Infrastructure AB för bolagets drift.

7. Trafikverket har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti till Arlandabanan Infrastructure AB. Ett infriande av kapitaltäckningsgarantin belastar i ett första led Riksgäldskontorets garantireserv och i ett andra led tilldelade medel på Trafikverkets anslag. Riksgäldskontoret får debitera Trafikverket en administrativ avgift för kapitaltäckningsgarantin.

8. Trafikverket disponerar angiven kredit beträffande anslagsposterna Större investeringar i nationell plan, Övriga investeringar, Investeringar i regional plan, Övrig verksamhet och Räntor och återbetalning av lån under anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt, utan att summan av anslagskrediten för aktuella anslagsposter/delposter under anslaget överskrids.

9. Trafikverket disponerar vidare angiven kredit beträffande anslagsposterna Vidmakthållande av väg och Vidmakthållande av järnväg under anslag 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt utan att summan av anslagskrediten för aktuella delposter under anslaget överskrids. Kredit motsvarande 200 000 000 kronor på ap 1.1 Drift och underhåll av vägar får användas för planerat vägunderhåll. Kredit som används för planerat underhåll får inte disponeras med den fördelning på anslagsposter/delposter som Trafikverket finner lämpligt.

5.2

Utbetalningsplan

Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 709 848
2016-02-253 709 848
2016-03-253 709 848
2016-04-253 709 848
2016-05-253 709 848
2016-06-253 709 848
2016-07-253 626 515
2016-08-253 626 515
2016-09-253 626 515
2016-10-253 626 515
2016-11-253 626 515
2016-12-253 652 749
2017-01-2526 250
Summa44 070 662
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.6Investeringar i regional plan
1:1 ap.7.1Räntor och återbetalning av lån för vägar
1:1 ap.7.2Räntor och återbetalning av lån för järnvägar
1:1 ap.10.1Väginvesteringar
1:1 ap.10.2Järnvägsinvesteringar
1:1 ap.10.3Sjöfartsinvesteringar
1:1 ap.10.4Luftfartsinvesteringar
1:1 ap.11.1Trimning och effektivisering samt miljöinvesteringar
1:1 ap.11.2Stadsmiljöavtal
1:1 ap.12.1Planering, stöd och myndighetsutövning
1:1 ap.12.2Forskning och innovation
1:1 ap.12.3Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet
1:2 ap.1.1Drift och underhåll av vägar
1:2 ap.1.2Bärighet och tjälsäkring av vägar
1:2 ap.2.1Drift, underhåll och trafikledning på järnväg
1:2 ap.4Forskning och innovation
1:3 ap.2Trafikverkets administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Förare116 38937 000457 000408 00049 000202 389
Banavgifter001 539 0001 539 00000
Avgifter för ansökan om sjöfartsstöd001 0001 00000
Summa116 38937 0001 997 0001 948 00049 000202 389
Uppdragsverksamhet
Färjeleder-8 9651 85088 30085 8002 500-4 615
Utbildning-5 518-2 60056 00055 400600-7 518
Teletjänster och IT232 15420 00093 00085 0008 000260 154
Materialservice102 76814 500938 000935 0003 000120 268
Elförsäljning001 208 0001 208 00000
Fastighetsförvaltning0075 00075 00000
Övriga uppdrag108 96513 50062 00047 00015 000137 465
Uthyrning av reservbroar9 43202 0002 00009 432
Förvaltning av järnvägsfordon77 44330 00075 00048 75026 250133 693
Summa516 27977 2502 597 3002 541 95055 350648 879
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättsliga avgifter
Ansökningsavgifter för transportdispenser25110022 00022 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för uppdragsverksamhet

1. Trafikverket ska årligen i budgetunderlaget och årsredovisningen lämna en särskild redogörelse för omfattningen och det ekonomiska resultatet av uppdragsverksamheten där varje resultatområde särredovisas.

2. För försäljning av data ur den nationella vägdatabasen har regeringen den 27 juni 1996 beslutat om särskilda utgångspunkter för prissättningen. Ingående data bör tillhandahållas på sådana villkor att en vidsträckt användning främjas. De kostnader för vägdatabasen som inte täcks av avgifter ska finansieras inom ramen för Trafikverkets ordinarie anslag.

Villkor för offentligrättslig verksamhet

1. Trafikverkets offentligrättsliga verksamhet ska finansieras med avgifter som bestäms av regeringen enligt förordningen (2010:1578) om provavgifter för körkort och yrkesmässig trafik, m.m. Inkomsterna får disponeras av Trafikverket, utom de från ansökningsavgifter för transportdispenser.

2. Avgiftsintäkter avseende ansökningsavgifter för transportdispenser m.m. ska redovisas mot inkomsttitel Övriga offentligrättsliga avgifter.

3. Avgifter för trafik på statens spåranläggningar ska tas ut enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519).  

4. Trafikverket får för administrationskostnader i ärendehanteringen av ansökningar om sjöfartsstöd disponera de avgifter som myndigheten ska ta ut.

Återrapportering

För den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisning för 2016 ske i förhållande till ovanstående tabeller. Väsentliga avvikelser mot budgeten ska analyseras och kommenteras, liksom väsentliga över- och underskott för året. Resultatet av avgiftsbelagd verksamhet ska jämföras med beräknat resultat.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras151 846
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras22 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Inkomster från de avgifter som tas ut för passage över den nya Svinesundsförbindelsen beräknas uppgå till 81 000 000 kronor. Dessa får disponeras för att betala räntor och amorteringar på de lån som finansierat byggandet av Svinesundsförbindelsen samt för drift och underhåll av avgiftsstationen.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende intäkter från avgifter som tas ut för passage över den nya bron över Motalaviken på riksväg 50 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2016 beräknas uppgå till 14 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende intäkter från avgifter som tas ut för passage över den nya bron över Sundsvallsfjärden på väg E4 ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för räntor och amorteringar för de lån som tagits upp för byggandet av bron samt kostnader för vägavgiftssystemet. Inkomsterna för 2016 beräknas uppgå till 45 000 000 kronor.

Inbetalningar från Transportstyrelsen avseende skyltavgifter för personliga skyltar ska föras till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret. Medlen disponeras av Trafikverket för främst trafiksäkerhetsändamål. Intäkterna och deras användning ska särredovisas i årsredovisningen. Inkomsterna för 2016 beräknas uppgå till 11 846 000 kronor.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

a) Trafikverket medges undantag från 2 kap. 6 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) enligt de villkor som anges under 5 Övriga villkor i detta regleringsbrev avseende rätt att finansiera infrastrukturella anläggningstillgångar med lån.

b) Trafikverket får utan hinder av vad som anges i 6 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ta emot och disponera ickestatliga medel som inte är av tillfällig natur eller mindre omfattning.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Magnus Axelsson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet/KLS, KSR och ITP
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Transportstyrelsen