Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
9

2016-12-20
Ku2016/00934/KO
Ku2016/02761/LS (delvis)
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
11331 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk, och
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Prognoser 2017–2021

Statens konstråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 18 januari
  • 3 maj
  • 25 oktober

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens konstråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Sveriges genomförande av Agenda 2030

I samband med årsredovisningen ska Statens konstråd redovisa en bedömning av i vilken mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga dimensionen).

2

Organisationsstyrning

Samarbete och samverkan med andra aktörer

Statens konstråd ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Jämställdhetsintegrering

Statens konstråd har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Statens konstråd ska arbeta med satsningen Äga Rum genom produktion av praktiska exempel, utveckling av metoder samt kunskapsspridning om hur vissa bostadsområden kan berikas konstnärligt. Satsningen ska genomföras i bred dialogprocess med lokala aktörer. Uppdraget ska genomföras enligt de riktlinjer som anges i det regeringsuppdrag som beslutades den 25 juni 2015 (Ku2015/01873/KI) och enligt det förslag som lämnats i delredovisningen till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 13 november 2015.

Rapport kring den offentliga konstens roll för gestaltningen av boendemiljöer

Sverige står de närmaste åren inför stora investeringar i ny- och ombyggnationer av främst bostadsområden. En genomtänkt gestaltning och hänsyn till estetiska och sociala värden är en förutsättning för goda gemensamma livsmiljöer i de områden som nu uppförs eller byggs om. Som underlag för framtida ställningstaganden kring dessa frågor ska Statens konstråd ta fram en särskild rapport kring den offentliga konstens roll för gestaltningen av boendemiljöer av hög kvalitet. Statens konstråd ska vid behov lämna förslag på ytterligare statliga insatser och på hur dessa kan finansieras. En särskild rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2017.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens konstråd ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd9 701
ap.3Kulturverksamhet i vissa bostadsområden (ram)9 701

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd8 614
ap.1Statens konstråd (ram)8 614

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd32 944
ap.1Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ram)32 944

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Anslagsposten får belastas med högst 9 500 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.30Inget0
4:1 Statens konstråd
ap.12583 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.19883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)827
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25718
2017-02-25718
2017-03-25718
2017-04-25718
2017-05-25718
2017-06-25718
2017-07-25718
2017-08-25718
2017-09-25718
2017-10-25718
2017-11-25718
2017-12-25716
Summa8 614
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Tanja von Brünken
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliet förvaltningsavdelning, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens centrum för arkitektur och design
Statens kulturråd