Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
16

2016-12-14
Ku2016/02713/LS (delvis)
Valmyndigheten
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:75).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion till Valmyndighteten och andra tillämpliga författningar. 

Prognoser

Skatteverket ska efter samråd med Valmyndigheten redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna lämnas senast:

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober. 

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Valmyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket19 588
ap.2Valmyndigheten - till skatteverket (ram)19 588
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Valmyndigheten - till Kammarkollegiet (ram)0

Villkor för anslag 6:5

ap.2 Valmyndigheten - till skatteverket

Anslagsposten får användas för utgifter för Valmyndighetens verksamhet.

ap.3 Valmyndigheten - till Kammarkollegiet

Anslagsposten får användas av Kammarkollegiet till kostnader för uppsagd personal i Valmyndigheten. 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.25993 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
6:5 Valmyndigheten
6:5 ap.16:5 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
6:5 Valmyndigheten
ap.1ram

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-251 632
2017-02-251 632
2017-03-251 632
2017-04-251 632
2017-05-251 632
2017-06-251 632
2017-07-251 632
2017-08-251 632
2017-09-251 632
2017-10-251 632
2017-11-251 632
2017-12-251 636
Summa19 588
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.2Valmyndigheten - till skatteverket

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Skatteverket får för Valmyndighetens räkning disponera inkomster från avgifter som Valmyndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan förordning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Skatteverket undantas undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av Valmyndighetens anslag enligt 16 § anslagsförordningen (2011:223) avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt. 

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Mårten Rinman Henning
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L6
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Skatteverket