Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
11

2016-12-20
Ku2015/02965/LS(delvis)
Statens konstråd
Box 45134
10430 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr 2015/16:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk, och
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Prognoser 2016–2020

Statens konstråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 19 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens konstråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska Statens konstråd definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

3

Uppdrag

Organisationsstyrning

Statens konstråd har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

Kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Statens konstråd ska arbeta med satsningen Äga Rum genom produktion av praktiska exempel, utveckling av metoder samt kunskapsspridning om hur vissa bostadsområden kan berikas konstnärligt. Satsningen ska genomföras i bred dialogprocess med de lokala aktörerna. Uppdraget ska genomföras enligt de riktlinjer som anges i det regeringsuppdrag som beslutades den 2015-06-25 (Ku2015/01873/KI) och enligt de förslag som lämnats i delredovisningen till Kulturdepartementet den 13 november 2015. Medel för satsningen kommer från anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd8 301
ap.3Kulturverksamhet i vissa bostadsområden (ram)8 301

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd8 253
ap.1Statens konstråd (ram)8 253

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd32 942
ap.1Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ram)32 942

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Anslagsposten får belastas med högst 9 500 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.30Inget0
4:1 Statens konstråd
ap.12483 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.19883 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)827
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25688
2016-02-25688
2016-03-25688
2016-04-25688
2016-05-25688
2016-06-25688
2016-07-25688
2016-08-25688
2016-09-25688
2016-10-25688
2016-11-25688
2016-12-25685
Summa8 253
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Tanja von Brünken
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliet förvaltningsavdelning, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Dansalliansen AB
Musikalliansen AB
Teateralliansen AB
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens centrum för arkitektur och design
Statens kulturråd