Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
43

2016-12-14
Ku2016/02761/LS (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
11894 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 13:3 Bidrag för kvinnors organisering
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:3 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1 , rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor28 163
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 163

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2017 ska redovisas mot anslag. 

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

  • 18 januari
  • 3 maj
  • 25 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.129 00029 000

2018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret