Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 12

2016-12-14
N2016/07811/SUN
N2016/01678/SUN
N2016/07690/KLS (delvis)
Statens veterinärmedicinska anstalt
751 89 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens veterinärmedicinska anstalt inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens veterinärmedicinska anstalts verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MJU2, rskr. 2016/17:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens veterinärmedicinska anstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att natrurresurserna används hållbart.

Antibiotikaresistens

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens.

One health – en värld en hälsa

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa myndighetens verksamhet inom konceptet one health – en värld en hälsa.

Kompetenscentrum för 3R frågor

Statens veterinärmedicinska anstalt fick i regleringsbervet för 2016 i uppdrag att upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses, efter engelskans replace, reduce och refine, åtgärder som syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur. Statens veterinärmedicinska anstalt ska redogöra för hur arbetet med strategin fortlöper.

Tjänsteexport

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Stärkt krisberedskap

Statens veterinärmedicinska anstalt ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Redovisningen ska lämnas senast den 22 februari 2018 och vara en del av den redovisning som ska ske enligt regeringens beslut den 15 december 2015 om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Prognoser

Statens veterinärmedicinska anstalt ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari,

den 17 februari,

den 3 maj,

den 31 juli, och

den 25 oktober.

3

Uppdrag

1. Moderna beredskapsjobb

Statens veterinärmedicinska anstalt ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Statens veterinärmedicinska anstalt ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens veterinärmedicinska anstalt ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt (Ramanslag)

Disponeras av Statens veterinärmedicinska anstalt120 483
ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt (ram)120 483

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Statens veterinärmedicinska anstalt

1. Statens veterinärmedicinska anstalt ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Statens veterinärmedicinska anstalt ska betala totalt 133 800 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt
ap.13 6143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens veterinärmedicinska anstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2510 040
2017-02-2510 040
2017-03-2510 040
2017-04-2510 040
2017-05-2510 040
2017-06-2510 040
2017-07-2510 040
2017-08-2510 040
2017-09-2510 040
2017-10-2510 040
2017-11-2510 040
2017-12-2510 043
Summa120 483
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens veterinärmedicinska anstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Statens veterinärmedicinska anstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 2771 500161 000161 300-3003 477
Tjänsteexport6 170-5006 0006 700-7004 970
Summa8 4471 000167 000168 000-1 0008 447
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

För viltverksamhet får Statens veterinärmedicinska anstalt från Kammarkollegiet rekvirera högst 4 050 000 kronor ur viltvårdsfonden för lönekostnader jämte övriga kostnader. Beloppet får rekvireras med hälften tidigast den 1 januari 2017 och hälften tidigast den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Elisabeth Kristensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA
Miljö- och energidepartementet/S
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk