Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2016-12-20
A2016/02466/A
A2016/00780/A
A2016/01487/A m.fl.
Se bilaga 1
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
64122 Katrineholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU2, rskr. 2016/17:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m. ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

1

Mål och återrapporteringskrav

Årsredovisning

Myndigheten ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa och analysera resultatet av sin verksamhet fördelat på kvinnor och män.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV). 

- 18 januari 2017

- 17 februari 2017

- 3 maj 2017

- 31 juli 2017

- 25 oktober 2017

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. IAF ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Underrättelser och sanktion

IAF ska för 2016 redovisa och analysera Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning samt arbetslöshetskassornas sanktioner med anledning av de underrättelser Arbetsförmedlingen lämnat. Redovisningen ska innefatta antalet och andelen underrättelser som har lett till åtgärd samt handläggningstiden för prövade underrättelser. Redovisningen ska ske senast den 2 juni 2017.

IAF ska för 2016 redovisa och analysera Arbetsförmedlingens underrättelser och åtgärder vid ifrågasatt rätt till aktivitetsstöd. Redovisningen ska innefatta antalet och andelen åtgärder som har lett till åtgärd. Redovisningen ska ske senast den 2 juni 2017.  

EESSI

Försäkringskassan har genom regeringsbeslut den 5 mars 2009 fått i uppdrag att i samverkan med IAF kvartalsvis redovisa myndighetens arbete med införandet av det nationella IT-stöd som ska möjliggöra anslutning till det kommande gemensamma elektroniska utbytet av socialförsäkringsinformation inom EU (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI). IAF ska, utöver vad som anges i regeringsbeslutet, även inom ramen för detta arbete kvartalsvis redogöra för arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens arbete med införandet av EESSI.

Bidrag till arbetslöshetskassor

IAF ska inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Underlaget ska innehålla förslag på vilka arbetslöshetskassor som enligt beräkningsprinciperna i regeringsbeslut (A2009/2009/AE) bör erhålla bidraget 2017 och förslag till bidragsnivå för respektive arbetslöshetskassa. Beräkningsprinciperna i regeringsbeslutet ska ligga till grund för IAF:s beräkning. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2017.

IAF ska se över konstruktionen och ändamålsenligheten för bidrag till arbetslöshetskassor som har höga administrativa kostnader. Principerna för beräkning av bidraget finns i regeringsbeslut (A2009/2009/AE). IAF ska även beskriva de eventuella konsekvenser som kan uppkomma för det fall utbetalning av bidrag inte längre sker. Uppdraget ska rapporteras senast den 26 april 2017.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen65 671
ap.1Förvaltningskostnader (ram)65 671

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen55 547
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)55 547

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF ska med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 9703 %0
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-255 473
2017-02-255 473
2017-03-255 473
2017-04-255 473
2017-05-255 473
2017-06-255 473
2017-07-255 473
2017-08-255 473
2017-09-255 473
2017-10-255 473
2017-11-255 473
2017-12-255 468
Summa65 671
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Finansieringsavgift och återbetalning av finansieringsavgift ska redovisas mot inkomsttitel 2525, Finansieringsavgift från arbetslöshetkassor undertitel 001 finansieringsavgift.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Parthena Hantzaridou
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen, huvudkontoret
Försäkringskassan, huvudkontoret
Statens tjänstepensionsverk
Arbetslöshetskassornas samorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 14, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

A2016/02466/A
A2016/00780/A
A2016/01487/A
A2016/02192/A
A2016/02422/SV (delvis)