Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:11

2016-12-14
UD2016/21716/PLAN (delvis)
UD2016/21885/NIS
Totalförsvarets forskningsinstitut
Gullfossgatan 12, Kista
16490 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning för budgetåret 2017 (prop. 2016/17/:1 utg.omr. 5, bet 2016/17:UU1, rskr. 2016/17:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut34 800
ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut (ram)34 800
Disponeras av Kammarkollegiet10 558
ap.8Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning (ram)2 196
ap.9Säkerhetspolitisk forskning (ram)8 362

Villkor för anslag 1:6

ap.4 Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslagsposten får användas för finansiering av Totalförsvarets forskningsinstituts vidmakthållande av grundkompetens och infrastruktur hänförlig till CBRN-verksamheten avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor med högst 17 350 000 kronor. Medel på anslagsposten får i övrigt användas för finansiering av följande program: kärnvapen (ca 12 400 000 kr), biologiska vapen (ca 2 400 000 kr), kemiska vapen (ca 1 900 000 kr) samt rymd- och missilfrågor
(ca 750 000 kr), i enlighet med regleringsbrev ställt till Totalförsvarets forskningsinstitut (Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor).

ap.8 Utredningar och andra insatser på området nedrustning och icke-spridning

Anslagsposten får användas till stöd för utredningar, seminarier, utgivande av publikationer m.m. på området nedrustning och icke-spridning. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet.

ap.9 Säkerhetspolitisk forskning

1. Anslagsposten får användas för forskning, studier och seminarieverksamhet av relevans för säkerhet och säkerhetspolitik i samarbete med svenska och internationella forskningsinstitut. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. 

2. Av anslagsposten får högst 3 700 000 kronor användas inom ramen för det särskilda forskningsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet enligt överenskommelse mellan Utrikespolitiska institutet och Regeringskansliet/Utrikesdepartementet. Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet kvartalsvis med en fjärdedel i början av januari, april, juli och oktober.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning
ap.41 044Inget0
ap.866Inget0
ap.9251Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 900
2017-02-252 900
2017-03-252 900
2017-04-252 900
2017-05-252 900
2017-06-252 900
2017-07-252 900
2017-08-252 900
2017-09-252 900
2017-10-252 900
2017-11-252 900
2017-12-252 900
Summa34 800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.4Totalförsvarets forskningsinstitut
På regeringens vägnar
Margot Wallström
Carl Magnus Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet, RS, PLAN, EKO, ES, GA
Försvarsdepartementet, ESL, SSP, MFU
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenska institutet
Utrikespolitiska institutet