Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
13

2016-11-24
Ku2016/02626/LS (delvis)
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
11894 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85, prop. 2016/17:2 utg.omr. 17, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:58).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet15 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)15 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån1 500
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)1 500
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.2Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet (ram)0
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor40 608
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)4 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)4 058
ap.7Arbetet med flyktingfrågan (ram)32 350
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund2 650
ap.3Arbetet med flyktingfrågan (ram)2 650

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Vetenskapsrådet.

ap.2 Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet

 

ap.3 Arbetet med flyktingfrågan

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ska i enlighet med beslutet från den 11 december 2015 inkomma med ett samlat underlag av trossamfundens ekonomiska redovisningar av genomförda och planerade insatser till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2016. Vidare ska trossamfunden inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning samt verksamhetsrapport till SST senast den 15 februari 2017. SST ska inkomma med en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 2 maj 2017. Rapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en analys av resultatet av utförda insatser.

SST får använda högst 250 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget. Bidrag som inte använts för avsett ändamål som anges ovan ska återbetalas till SST senast den 2 maj 2017.

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ska utan rekvisition och senast den 15 december 2016 betala ut 2,5 miljoner kronor till ett urval av statsbidragsberättigade trossamfund. Medlen syftar till att möjliggöra en snabb förstärkning av organisationernas pågående verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas etablering. Medlen får användas till mötesplatser och sociala aktiviteter som involverar asylsökande och nyanlända och till stödjande insatser, till exempel verksamheter som syftar till att öka asylsökandes och nyanländas kunskaper i svenska eller annan etableringsfrämjande verksamhet. En del av medlen kan användas till samverkan med andra organisationer eller till interreligiöst samarbete. De trossamfund som tilldelas medel ska verka för att medlen så effektivt som möjligt når verksamhet i alla berörda delar av landet. Medlen får endast användas för verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Trossamfunden ska så snart som möjligt, dock senast den 24 november 2017, inkomma till SST med en slutlig ekonomisk redovisning samt en rapport om medlens användning. Rapporten ska bland annat innehålla information om vilken typ och på vilka orter verksamhet har bedrivits för dessa medel samt, i den mån det är möjligt, hur många asylsökande och nyanlända kvinnor och män som har deltagit i verksamheterna.

Medel som inte använts för det ändamål som anges ovan ska återbetalas till SST. SST ska inkomma med en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2018. Rapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en analys av resultatet av trossamfundens arbete. SST får använda högst 150 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.

 

 

 

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för

- uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 3 300 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2016.

- uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2016.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 4 058 000 kronor för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Av dessa medel får MUCF använda högst 500 000 för en kompletterande analys vad gäller uppföljningen av villkoren för det civila samhället kopplat till mottagande av nyanlända. Den fördjupade analysen ska syfta till att förbättra möjligheterna till mottagande av nyanlända i den akut uppkomna situationen över tid och ska redovisas senast den 1 oktober 2016.

ap.7 Arbetet med flyktingfrågan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska i enlighet med beslutet från den 11 december 2015 inkomma med en sammanställning av organisationernas ekonomiska redovisningar av genomförda och planerade insatser till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2016. Vidare ska organisationerna inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning samt en redovisning av vilka resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet och ändamålet med bidraget till MUCF senast den 15 februari 2017. MUCF ska inkomma med en samlad slutrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 2 maj 2017. Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en analys av resultaten av utförda insatser.

MUCF får disponera högst 750 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget. Bidrag som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till MUCF senast den 2 maj 2017.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska utan rekvisition och senast den 15 december 2016 betala ut:

15 000 000 kronor till Svenska Röda Korset

8 000 000 kronor till Svenska Kyrkan

6 000 000 kronor till Rädda Barnen

2 000 000 kronor till Individuell Människohjälp

Medlen syftar till att möjliggöra en snabb förstärkning av organisationernas pågående verksamheter riktade till asylsökande och för nyanländas etablering. Medlen får användas till mötesplatser och sociala aktiviteter som involverar asylsökande och nyanlända och till stödjande insatser, till exempel verksamheter som syftar till att öka asylsökandes och nyanländas kunskaper i svenska eller annan etableringsfrämjande verksamhet. En del av medlen kan användas till samverkan mellan organisationer. De organisationer som tilldelas medel ska verka för att medlen så effektivt som möjligt når verksamhet i alla berörda delar av landet. Medlen får endast användas för verksamhet som respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Förutom vad som anges ovan ska MUCF fördela 1 000 000 kronor till FORUM – idéburna organisationer med social inriktning, för att stärka organisationens pågående arbete inom ramen för Forums asylnätverk.

Organisationerna ska inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning samt en rapport om användningen av medlen så snart som möjligt, dock senast den 24 november 2017. Rapporten ska bland annat innehålla information om vilken typ av och på vilka orter verksamhet har bedrivits för dessa medel samt, i den mån det är möjligt, hur många asylsökande och nyanlända kvinnor och män som har deltagit i verksamheterna.

FORUM – idéburna organisationer med social inriktning ska inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning samt en rapport som visar hur medlen använts till att stärka organisationens arbete inom ramen för Forums asylnätverk, samt vilka resultat organisationen anser har uppnåtts.

Medel som inte använts för det ändamål som anges ovan ska återbetalas till MUCF. MUCF ska inkomma med en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2018. Rapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en samlad analys av resultaten av utförda insatser. MUCF får disponera högst 350 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.302500
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.707500
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Villkor

Beloppen för infriade åtaganden är endast indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive år.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, Enheten för ungdomspolitik och folkbildning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Riksgäldskontoret
FORUM – idéburna organisationer med social inriktning,
Individuell Människohjälp
Rädda Barnen
Svenska Kyrkan
Svenska Röda Korset