Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2016-12-22
A2016/02507/ARM
A2016/02422/SV(delvis)
Arbetsmiljöverket
Lindhagensgatan 133
11279 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 2:5 Arbetslivspolitik gällande forskning om arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 Arbetslivspolitik för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU2, rskr. 2016/17:128).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Arbetslivspolitik (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket5 000
ap.2Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket (ram)5 000
Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd15 000
ap.3Forskning om arbetsliv: Forte (ram)15 000

Villkor för anslag 2:5

ap.2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera forskning om arbetsliv. Medlen får användas i enlighet med vad som närmare preciseras i regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsmiljöverket.

ap.3 Forskning om arbetsliv: Forte

Anslaget får användas för utgifter för att finansiera forskning om arbetsliv. Medlen får användas i enlighet med vad som närmare preciseras i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:5 Arbetslivspolitik
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Viktoria Bergström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialdepartementet/SAM
Utbildningsdepartementet/F
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen