Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2016-11-24
U2016/05094/BS(delvis)
U2016/05110/UF
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 14:1, 14:2 och 14:3 inom utgiftsområde 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen, anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning och anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:83, prop. 2015/16:99 utg.omr. 17, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310, prop. 2016/17:2 utg.omr. 17, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:55).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

14:1

Bidrag till folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 810 776
ap.1Bidrag till folkbildningen (ram)3 453 712
ap.2Utvärdering av folkbildningen (ram)650
ap.3Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève (ram)411
ap.4Särskilt verksamhetsstöd till SISU (ram)166 003
ap.6Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs (ram)120 000
ap.7Bidrag till folkhögskolans allmänna och särskilda kurs (ram)67 000
ap.8Matchningsinsatser (ram)3 000
Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan1 152
ap.5Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning (ram)852
ap.9Insatser inom tolkområdet (ram)300

Villkor för anslag 14:1

ap.1 Bidrag till folkbildningen

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkbildningen till Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet beslutar om bidrag till folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Folkbildningsrådet får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

Kammarkollegiet ska senast den 2 december utbetala 3 050 000 kronor till Folkbildningsrådet. Medlen ska användas för att i folkbildningens kärnverksamheter, t.ex. de studerandes undervisning, genomföra förändringar eller insatser i syfte att på samhällsnivå uppnå mer bestående effekter för jämställdheten mellan kvinnor och män än som kan uppnås med insatser av rent tillfällig natur.

ap.2 Utvärdering av folkbildningen

Medlen ska användas för utvärdering av folkbildningen efter särskilt beslut av regeringen.

ap.3 Bidrag till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 411 000 kronor som engångsbelopp till Föreningen Nordiska folkhögskolan i Genève.

ap.4 Särskilt verksamhetsstöd till SISU

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala verksamhetsstödet till Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

SISU beslutar om bidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. SISU får även använda medel för egna förvaltningskostnader.

ap.5 Tillfällig förstärkning av bidrag till teckenspråkstolkutbildning

Bidraget ska fördelas av Myndigheten för yrkeshögskolan i enlighet med vad som anges i förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

ap.6 Bidrag till folkhögskolans allmänna kurs

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkhögskolans allmänna kurs till Folkbildningsrådet. Dessa medel ska användas för en ökad volym av utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna kurs. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag till folkhögskolorna enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

ap.7 Bidrag till folkhögskolans allmänna och särskilda kurs

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala en fjärdedel av det totala bidraget till folkhögskolans allmänna och särskilda kurser till Folkbildningsrådet. Dessa medel ska användas för en ökad volym av utbildningsplatser på folkhögskolans allmänna och särskilda kurser. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag till folkhögskolorna enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

ap.8 Matchningsinsatser

Kammarkollegiet ska senast den 8 januari 2016 utbetala medlen till Folkbildningsrådet. Medlen ska användas till kurser som är anpassade efter individens förutsättningar och kopplade till arbetsgivares behov av kompetens inom regioner där pilotverksamhet med matchningsinsatser bedrivs. Folkbildningsrådet ska för detta ändamål fördela bidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen till studieförbund och folkhögskolor.

ap.9 Insatser inom tolkområdet

Myndigheten för yrkeshögskolan får använda högst 300 000 kronor för en undersökning av hur behovet av kontakttolkar har utvecklats under 2015 och vilka behov av kontakttolkar som finns i samhället 2016 och om möjligt 2017.

 

14:2

Bidrag till kontakttolkutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för yrkeshögskolan37 733
ap.2Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan (ram)37 733

Villkor för anslag 14:2

ap.2 Bidrag till tolkutb - del till Myndigheten för yrkeshögskolan

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk.

Statsbidraget ska utbetalas till folkhögskolor och studieförbund efter särskilt beslut av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Av medlen ska högst 6 200 000 kronor användas för statsbidrag för preparandkurser inför auktorisationsprov, för statsbidrag för rättstolkningskurser för auktoriserade tolkar samt för kompetenshöjande kurser för övriga kontakttolkar. Av dessa medel får högst 300 000 kronor användas för rekryteringsfrämjande åtgärder för rättstolkningskurser.

Av medlen ska högst 3 000 000 kronor användas för att fler valideringstillfällen ska kunna erbjudas de kontakttolkar som önskar få sina kunskaper validerade vid folkhögskolor och studieförbund samt för att sänka den enskildes egenavgift i samband med validering.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter om högst 1 600 000 kronor för myndighetens utgifter för administration, utveckling och rekryteringsfrämjande insatser.

Myndigheten får också använda högst 400 000 kronor för att utreda hur en längre utbildning till kontakttolk bör utformas, vilka utbildningsanordnare som bör kunna få bidrag till kontakttolkutbildning och om en kortare, intensiv utbildning till kontakttolk bör införas.

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet212 000
ap.1Insatser folkbildn. - del till KAMK (ram)212 000

Villkor för anslag 14:3

ap.1 Insatser folkbildn. - del till KAMK

Kammarkollegiet ska senast den femte dagen varje kvartal utbetala 12 500 000 kronor till Folkbildningsrådet. Vidare ska Kammarkollegiet utbetala 97 000 000 kronor till Folkbildningsrådet senast den 1 juli 2016. Folkbildningsrådet beslutar om statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor i enlighet med förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylökande och vissa nyanlända invandrare. Av medlen får Folkbildningsrådet fördela 25 000 000 kronor till folkhögskolor för verksamhet enligt förordningen. Vidare ska 72 000 000 kronor fördelas till studieförbunden för verksamheter som syftar till att ge fördjupade kunskaper i svenska språket, s.k. Vardagssvenska. Av de totala medlen får Folkbildningsrådet använda högst 700 000 kronor för administrativa kostnader. Kammarkollegiet ska vidare utbetala 65 000 000 kronor till Folkbildningsrådet senast den 2 december 2016. Folkbildningsrådet ska fördela dessa medel till studieförbund och folkhögskolor enligt ovan nämnda förordning. 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
14:1 Bidrag till folkbildningen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.21 132Inget0
14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
ap.260 00030 00018 00012 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Gudrun Dahlberg
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, OFA SFÖ
Justitiedepartementet, EMA, SIM
Utbildningsdepartementet, gymnasie- och vuxenutbildningsenheten
Arbetsmarknadsdepartementet, integrationsenheten
Riksdagen, kulturutskottet
Migrationsverket
Myndigheten för yrkeshögskolan
Statskontoret
Folkbildningsrådet
Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation
Studieförbunden i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting