Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
21

2016-12-14
Ku/2016/02761/LS (delvis)
Myndigheten för tillgängliga medier
Box 5113
121 17 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för tillgängliga medier
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillgängliga mediers verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för tillgängliga medier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Bidragsintäkter

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag i not till resultaträkningen.

Prognoser 2017-2021

Myndigheten för tillgängliga medier ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 18 januari
  • 3 maj 
  • 25 oktober

Agenda 2030

I samband med årsredovisningen ska Myndigheten för tillgängliga medier redovisa en bedömning av i vilken mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga).

3

Uppdrag

Lättläst litteratur och samhällsinformation

Myndigheten för tillgängliga medier ska utveckla arbetet med att tillgängliggöra lättläst litteratur och samhällsinformation för att nå lässvaga grupper som inte har svenska som modersmål. Uppdraget ska genomföras i samverkan med relevanta myndigheter och aktörer på området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i myndighetens årsredovisning.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för tillgängliga medier ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier120 192
ap.1Myndigheten för tillgängliga medier (ram)120 192

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Myndigheten för tillgängliga medier

1. Av anslagsposten ska minst 2 000 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

2. Av anslaget får 500 000 kronor användas för uppdraget att tillgängligöra lättläst litteratur och samhällsinformation för att nå lässvaga grupper som inte har svenska som modersmål

11:5

Stöd till taltidningar (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillgängliga medier57 556
ap.1Stöd till taltidningar (ram)57 556

Villkor för anslag 11:5

ap.1 Stöd till taltidningar

1. Anslaget får användas i enlighet med förordningsbestämmelser om statligt stöd till taltidningar.

2. Medlen under anslaget utbetalas av Myndigheten för tillgängliga medier i enlighet med taltidningsnämndens beslut.

3. Medlen får användas för utgifter för produktion och distribution av taltidningar.

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för löne- och omkostnader relaterade till taltidningsverksamheten.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:2 Myndigheten för tillgängliga medier
ap.13 6063 %0
11:5 Stöd till taltidningar
ap.11 727Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)14 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 796
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillgängliga mediers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2510 016
2017-02-2510 016
2017-03-2510 016
2017-04-2510 016
2017-05-2510 016
2017-06-2510 016
2017-07-2510 016
2017-08-2510 016
2017-09-2510 016
2017-10-2510 016
2017-11-2510 016
2017-12-2510 016
Summa120 192
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillgängliga mediers disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:2 ap.1Myndigheten för tillgängliga medier
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Christoffer Lärkner
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/HT/D
Näringsdepartementet/NV/KSR
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens servicecenter