Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
37

2016-12-14
Ku2016/02761/LS (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
10313 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsutveckling

Forum för levande historia ska säkerställa att verksamheten når en bredare målgrupp med större spridning i landet. Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits med detta syfte, åtgärdernas effekter samt hur de följs upp.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Könsuppdelad statistik

Forum för levande historia ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, om möjligt redovisa och kommentera statistiken efter kön, samt redovisa ett resonemang om huruvida verksamheten i befogad utsträckning når flickor och pojkar repektive unga kvinnor och män.

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot behoven hos flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män samt insatserna för att öka den unga publiken, och
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Prognoser 2017–2021

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 18 januari
  • 3 maj
  • 25 oktober 

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Forum för levande historia ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa genomförda samverkansinsatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland idella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa resultaten av utvecklingen och spridningen av boken och av relaterat analogt eller digitalt material.

Agenda 2030

I samband med årsredovisningen ska Forum för levande historia redovisa en bedömning av i vilken mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga).

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Forum för levande historia ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:5

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia55 379
ap.1Forum för levande historia (ram)45 379
ap.2Uppdrag utbildningssatsning (ram)10 000

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av International Holocaust Rememberance Alliance.

ap.2 Uppdrag utbildningssatsning

Medlen får användas av Forum för levande historia för att enligt uppdrag Ku 2015/00319/KA genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och i dag.

Utöver det som framgår av uppdraget ska myndigheten även arbeta för att nå ut till fler grupper än elever i grundskolan och i gymnasieskolan. Vidare ska myndigheten verka för en bred geografisk spridning samt anlägga ett jämställdhetsperspektiv på utbildningsinsatsen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
8:5 Forum för levande historia
ap.11 3613 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 782
2017-02-253 782
2017-03-253 782
2017-04-253 782
2017-05-253 782
2017-06-253 782
2017-07-253 782
2017-08-253 782
2017-09-253 782
2017-10-253 782
2017-11-253 782
2017-12-253 777
Summa45 379
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Forum för levande historia
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Jesper Svarén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet, S
Socialdepartementet, Jäm
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens skolverk
Riksförbundet Sveriges museer