Statsrådsberedningen


Regeringsbeslut
IV:2

2016-12-14
SB2016/02955/FCK
Svenska institutet för europapolitiska studier
Fleminggatan 20
11226 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
Riksdagen har beslutat om Svenska institutet för europapolitiska studiers verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:59).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla för anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier och EU-information. Ändringen innebär att medel förs från Kammarkollegiet till Svenska institutet för europapolitiska studier för att förstärka myndighetens kommunikationsarbete och spridning av resultat.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Svenska institutet för europapolitiska studier och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Svenska institutet för europapolitiska studier ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet för europapolitiska studier16 019
ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier (ram)16 019
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.10Medel för EU-information (ram)0
Disponeras av Universitets- och högskolerådet1 600
ap.7Informationsinsatser avseende rekrytering till EU (ram)1 250
ap.9Informationsinsatser om EU-samarbetet (EU-utbildning för lärare och skolledare) (ram)350

Villkor för anslag 9:1

ap.1 Svenska institutet för europapolitiska studier

Medlen får användas för Svenska institutet för europapolitiska studiers förvaltningsutgifter.

ap.7 Informationsinsatser avseende rekrytering till EU

Medlen får användas för att bedriva informationsverksamhet kring de möjligheter som finns dels till praktiktjänstgöring, dels till fasta tjänster inom EU:s institutioner.

ap.9 Informationsinsatser om EU-samarbetet (EU-utbildning för lärare och skolledare)

Medlen får användas för att administrera insatser inom ramen för det strategiska partnerskapet för EU-information med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Uppdraget omfattar bl.a. en fortsatt satsning på det skolambassadörsnätverk som bildats under förvaltningspartnerskapet.

ap.10 Medel för EU-information

Medlen får användas för informations- och kommunikationsinsatser avseende EU-samarbetet. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.14693 %0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information
ap.3ram
ap.5ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 564
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Svenska institutet för europapolitiska studiers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 303
2016-02-251 303
2016-03-251 303
2016-04-251 303
2016-05-251 303
2016-06-251 303
2016-07-251 303
2016-08-251 303
2016-09-251 303
2016-10-251 303
2016-11-251 303
2016-12-251 686
Summa16 019
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Svenska institutet för europapolitiska studiers disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Svenska institutet för europapolitiska studier

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Utbildning
Utbildning001 5001 50000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Utbildning

Svenska institutet för europapolitiska studier får ta ut och disponera avgifter för utbildningsverksamheten utan krav på full kostnadstäckning.

För deltagare från Regeringskansliet i EU-utbildningar ska Svenska institutet för europapolitiska studier kvartalsvis fakturera Regeringskansliet. Till fakturan ska en redovisning av antalet deltagare och deltagande departement per utbildning bifogas.

 

På regeringens vägnar
Ann Linde
Thomas Belius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Universitets- och högskolerådet