Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:10

2016-12-20
S2010/03655/FS
S2010/05325/FS
S2015/03346/FS m.fl.
Se bilaga 1
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Folkhälsomyndighetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Folkhälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mottagande av asylsökande och nyanlända

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur dess verksamhet samt samverkan med andra aktörer påverkats av ett ökat antal asylsökande och nyanlända.

Prognoser

Folkhälsomyndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

Prognostillfällen:

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

 

Nya och ändrade uppdrag

1. Styrning med kunskap på området psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten ska bygga upp och samordna arbetet med styrning med kunskap när det gäller främjande och förebyggande arbete för barn, unga, vuxna och äldre inom området psykisk hälsa på nationell nivå. Närliggande områden med bäring på det främjande och förebyggande arbetet ska beaktas, bl.a. alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) samt kost och fysisk aktivitet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2017 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten.

2. Suicidförebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten ska samordna det nationella suicidförebyggande arbetet, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 28 maj 2015 (dnr S2015/03986/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2017 respektive den 28 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2017 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten.

3. Stöd till kunskapsutveckling

Folkhälsomyndigheten ska stödja kunskapsutveckling på regional och lokal nivå samt inom den ideella sektorn inom området psykisk hälsa. Genomförandet av uppdraget ska ske i samverkan med den nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09) och de regionala resurscentrumen för psykisk hälsa som ska byggas upp under 2017 i enlighet med överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017, liksom i lämpliga delar med Socialstyrelsen t.ex. när det gäller att stärka stödet till barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller där våld förekommer. Uppdraget kan omfatta att främja samverkan, stärka framtagande av ny kunskap samt stödja kunskapsspridning och uppföljning. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 35 000 000 kronor under 2017 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 4 Del till Folkhälsomyndigheten. Av beloppet ska årligen högst 15 000 000 kronor betalas ut i verksamhetsbidrag till ideella organisationer som bedriver främjande och förebyggande arbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

4. Utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 40 000 000 kronor under 2017 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT–strategi.

5. Internationellt arbete inom området antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten ska ge stöd till Världshälsoorganisationen (WHO) i arbetet med den globala handlingsplanen om antimikrobiell resistens. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i det WHO samarbetscenter som utsetts vid myndigheten, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten ska under 2017, i samarbete med WHO, genomföra ett internationellt tekniskt högnivåmöte om global övervakning av antimikrobiell resistens. Folkhälsomyndigheten ska under 2017 förlänga överenskommelsen med WHO om en sekundering av en expert till organisationen inom området antibiotikaresistens, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 5 november 2015 (dnr S2015/07176/FS), och ska därvidlag hantera 2017 som ett slutår. Folkhälsomyndigheten ska i genomförandet av uppdraget samverka med exempelvis Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och ReAct i syfte att stödja synergier mellan kapacitetsbyggande aktiviteter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november årligen t.o.m. 2020. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 6 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

6. Tillgänglighet till antibiotika

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående tillgänglighet till antibiotika, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 21 april 2016 (dnr S2015/05372/FS). Uppdraget ska redovisas gemensamt av Folkhälsomyndigheten och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2017. Det innebär att uppdraget ändras såtillvida att myndigheterna inte ska lämna separata redovisningar. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

 

  

7. Utvärdering av befintliga antibiotika

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående att utvärdera befintliga antibiotika för att bevara möjligheten till effektiv behandling med antibiotika, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017 och den 31 maj 2018. Det innebär att uppdraget förlängs ett år.

8. Folkhälso- och miljöhälsoenkäter

Folkhälsomyndigheten ska bidra till genomförandet av folkhälso- och miljöhälsoenkäter, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) genom myndighetens folkhälso- och miljöhälsorapportering under 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

9. Medverkan i arbetet för enklare företagande

Regeringen har ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om ett enklare företagande för perioden 2016–2017 (N2016/01182/FF). Arbetet inriktas inledningsvis mot restaurangföretag och målsättningen är att vid utgången av 2017 kunna erbjuda majoriteten av alla restaurangföretagare i Sverige digitala tjänster för att starta och driva sin verksamhet. De uppgiftskrav och tillstånd som Folkhälsomyndigheten ansvarar för utifrån sitt ansvarsområde är centrala för att kunna driva restaurang i Sverige och Folkhälsomyndigheten ska därför fortsatt bidra utifrån sitt ansvarsområde i förenklingsarbetet.

10. Lagerhållning av antivirala läkemedel

Folkhälsomyndigheten ska lagerhålla antivirala läkemedel, i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 3 juni 2010 (dnr S2009/1511/FH) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/3628/FS). Vidare ska Folkhälsomyndigheten genomföra den lagringsstrategi för antivirala läkemedel som myndigheten föreslår i sin rapport Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag, fortsatt lagring av antivirala läkemedel – årlig rapport om lagrets sammansättning och resultat från kvalitetstester genomförda under 2015 (dnr S2016/02395/FS). Kostnader och mängd ska i stort överensstämma med de som framgår av rapporten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) årligen i mars.

 

11. Klimatets påverkan på befolkningens hälsa

Folkhälsomyndigheten ska, inom ramen för uppgiften att följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta, utveckla de övervakningssystem som myndigheten ansvarar för, eller använder sig av i sina analyser, så att de kan indikera klimatets påverkan på befolkningens hälsa. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

12. Mäns våld mot kvinnor

Folkhälsomyndigheten ska redovisa en plan för hur myndigheten inom sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Planen ska identifiera utvecklingsbehov i förhållande till målsättningarna samt vilka aktiviteter myndigheten avser genomföra för att bidra till att målsättningarna uppfylls. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2017. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisning för 2018.

13. Agenda 2030

Folkhälsomyndigheten ska kortfattat redovisa konkreta resultat från myndighetens nationella och internationella verksamhet som har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 samt hur myndigheten arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (ekonomiska, sociala och miljömässiga) i sin verksamhet. Redovisningen ska användas som underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. Utgångspunkten är den redovisning som lämnades i augusti 2016 (dnr Fi2016/01355/SFÖ). Myndigheten ska i redovisningen även beakta att det i Agenda 2030 anges att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i genomförandet av agendan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet, med kopia till Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

14. Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Folkhälsomyndigheten ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

15. Insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Utifrån uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska Folkhälsomyndigheten redovisa resultatet av vidtagna insatser och av samverkan med Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Socialstyrelsen och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Folkhälsomyndigheten ska med utgångspunkt från regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck särskilt redovisa kunskaps- och medvetandehöjande insatser gällande hbtq-personers livssituation och hälsa. Folkhälsomyndigheten ska även redovisa hur frågor som rör unga transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram inom ramen för myndighetens övriga uppdrag gällande psykisk hälsa. Resultaten ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Kulturdepartmentet) senast den 22 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

16. Kontrollsystem för att undanröja risk för otillbörlig påverkan

Folkhälsomyndigheten ska inventera nuvarande rutiner och arbetssätt, och vid behov revidera dessa, för att säkerställa att myndighetens kontrollsystem för att undanröja risk för otillbörlig påverkan är tillförlitligt och anpassat till myndighetens verksamhet. Folkhälsomyndigheten ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

17. Nationella minoriteter

Folkhälsomyndigheten ska upprätta och utveckla långsiktiga former för dialog med Sveriges nationella minoriteter, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november årligen under 2015–2017. Vidare ska myndigheten tillsammans med Socialstyrelsen utveckla former för samarbete myndigheterna emellan samt för effektiva samråd med de nationella minoriteterna.

18. Jämställdhetsintegrering

Folkhälsomyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

19. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Folkhälsomyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

20. Hälsoundersökningar till asylsökande

Folkhälsomyndigheten ska stödja landstingen i deras arbete med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 10 december 2015 (dnr S2015/07981/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2017. Redovisningen ska i relevanta delar innehålla ett jämställdhetsperspektiv. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrev för 2017 avseende Folkhälsomyndigheten.

21. Samordnande myndighet för samverkan mot alkohol och droger i trafiken

Inom ramen för Folkhälsomyndighetens uppdrag att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin), i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 11 februari 2016 (dnr S2016/01028/FST), ska myndigheten vara sammankallande/samordnande myndighet för de nationella myndigheter som samverkar enligt Smadit-modellen (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken). Smadit-modellen innebär att misstänkta ratt- och sjöfyllerister så snabbt som möjligt, helst inom 24 timmar, ska få möjlighet att komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att ändra sina alkohol- eller drogvanor. De myndigheter som ingår i samverkan enligt Smadit-modellen är Trafikverket, Transportstyrelsen, Polismyndigheten och Socialstyrelsen. Folkhälsomyndighetens sammankallande/samordnande roll innebär inte att respektive myndighets ansvar ändras. Syftet med samordningen är att myndigheterna gemensamt förvaltar och vidareutvecklar Smadit-modell. Arbetet ska ses som ett led i genomförandet av regeringens ANDT-strategi där ett insatsområde är att motverka trafikrelaterade skador och dödsfall till följd av alkohol- och narkotikabruk. Arbetet ska avrapporteras inom ramen för Folkhälsomyndighetens årliga samlade rapportering inom ramen för ANDT-strategin.

22. Internationella hälso- och sjukvårdsinsatser kopplade till hälsohot

Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen ska tillsammans undersöka förutsättningarna för att Sverige ska kunna delta i internationella hälso- och sjukvårdsinsatser kopplade till hanteringen av hälsohot såsom till exempel utbrott av smittsamma sjukdomar. Uppdragstiden förlängs och uppdraget ska istället slutredovisas gemensamt genom en rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017, (dnr S2016/03089/FS).

 

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Miljömålen

Folkhälsomyndigheten ska verka för att nå miljömålen, i enlighet med regeringsbeslut från den 25 juni 2015 (dnr M2015/2633/Mm). Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisningar för 2016–2019.

2. Miljömålsrådet

Folkhälsomyndigheten ska bistå Miljömålsrådet, i enlighet med regeringsbeslut från den 18 december 2014 (dnr M2015/214/Mm). Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning.

3. Ungdomars levnadsvillkor

Folkhälsomyndigheten ska lämna underlag för uppföljningen av utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor 2015–2017, i enlighet med regeringsbeslut från den 12 mars 2015 (dnr U2015/1496/UC). Uppdraget ska redovisas till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

4. Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 14 juni 2012 (dnr S2010/07655/FS) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/03628/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 november 2017.

5. Kostnader till följd av antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående att utveckla modellering av framtida kostnader till följd av antibiotikaresistens, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2017.

6. Upphandling och beredskapslagring av läkemedel

Folkhälsomyndigheten ska upphandla och beredskapslagra läkemedel, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 18 mars 2010 (dnr S2010/02474/FS) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/03628/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast ett och ett halvt år innan avtalstiden löpt ut.

 

 

 
 

7. Insatser för att förebygga spelproblem

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser för att förebygga spelproblem i enlighet med regeringsbeslut III:6 den 4 februari 2016 (dnr S2016/00847/FST). Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2017 och slutredovisas senast den 1 april 2018. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 12 Insatser för att förebygga spelproblem.

8. Kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten ska i samverkan med den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa (S 2015:09) och Kommissionen för jämlik hälsa (S 2015:02) ta fram en kunskapssammanställning över bestämningsfaktorer för en jämlik psykisk hälsa i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 8 september 2016 (dnr S2016/05699/FS). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

9. Stödja genomförande av ANDT-strategin

Folkhälsomyndigheten ska stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin) i enlighet med regeringsbeslut III:5 den 11 februari 2016 (dnr S2016/01028/FST). Finansiering sker inom anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi. En rapport ska lämnas årligen senast den 1 maj under åren 2017 till och med 2019.

10. Uppdrag att delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen

Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ska enligt uppdrag (dnr S2016/00237/EIS), med beaktande av respektive myndighets ansvarsområden, delta i genomförandet av EU:s strategi och handlingsplan för Östersjöregionen (EUSBSR) i enlighet med kommissionens handlingsplan KOM(2009)248 i dess uppdaterade form den 10 september 2010, SWD(2015)177. En årlig rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet), med kopia till Tillväxtverket, senast den 31 januari 2017–2020.

 

11. Planering för det civila försvaret

Myndigheter som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd beredskap enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och höjd beredskap (bevakningsansvariga myndigheter) ska återuppta planeringen för sin beredskap inom ramen för det civila försvaret, i enlighet med regeringsbeslut från den 10 december 2015 (dnr Ju2015/09669/SSK). Planeringen ska ske med utgångspunkt i det som anges i regeringens proposition Försvarspolitiskt inriktning Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109) och det som i övrigt framgår nedan. Planeringen ska ske i enlighet med gällande författningar. De bevakningsansvariga myndigheterna ska till respektive departement i Regeringskansliet redovisa hur planeringsarbetet inom det egna ansvarsområdet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts. Arbetet ska redovisas årligen vid samma tidpunkt som årsredovisningen antingen som separat redovisning eller som en del i årsredovisningen.

12. Nationella strategin mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

I enlighet med regeringsbeslut III:13 från den 4 maj 2016 (dnr S2016/03248/FS) ska Folkhälsomyndigheten se över och vid behov lämna förslag på uppdateringar av innehåll, inklusive delmål, i den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar som började gälla 2006. Utgångspunkter för översynen ska vara att tydliggöra att de insatser som genomförs är i enlighet med den epidemiologiska situationen och att de når samtliga preventionsgrupperna med hög förekomst av hivinfektion. Vidare ska översynen tydliggöra att andra blodsjukdomar också ska uppmärksammas vid insatser mot hivinfektion. I översynen ingår även att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv finns med i strategin. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2017 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

13. Matvanor och fysisk aktivitet

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet, i enlighet med regeringsbeslut III:11 från 4 maj 2016 (dnr S2016/03245/FS). Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska bland annat analysera och lämna förslag på hur statliga myndigheter, kommuner och landsting, förenings- och näringslivet samt arbetsmarknadens parter kan medverka i ett långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2017.

14. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr Fi2016/00386/ESA). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts, enligt instruktion från Statskontoret.

15. Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018

Regeringen har uppdragit åt ett antal myndigheter, däribland Folkhälsomyndigheten, att under tiden den 1 april 2016 till den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik (dnr A2016/00216/A). Myndigheterna ska senast den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har uppnåtts, enligt instruktion från Statskontoret.

16. Uppdrag att utveckla arbetsmetoden 100 % ren hårdträning

Folkhälsomyndigheten ska stödja Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) att utveckla och sprida det dopningsförebyggande arbetet och arbetsmetoden 100 % ren hårdträning samt vidareutveckla en webbplattform för arbetsmetoden, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 17 mars 2016 (dnr S2016/02073/FS). Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 mars 2017 lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

17. Nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04991/FS). Syftet med studien är att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt folkhälsoarbete avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Folkhälsomyndigheten ska delredovisa uppdraget senast den 31 maj 2018. Myndigheten ska slutrapportera uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni 2019. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten380 030
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)376 977
ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention (ram)3 053

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 132 000 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet utbetalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.2 Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten88 500
ap.2Insatser vaccinberedskap – del till FOHM (ram)88 500

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Insatser vaccinberedskap – del till FOHM

Folkhälsomyndigheten får använda medel för att hantera de kostnader som följer av avtal som myndigheten har slutit med vaccinproducenter avseende tillgång till vaccin vid influensapandemier. Folkhälsomyndigheten får även använda medel för förberedande åtgärder för att kunna ta emot vaccin vid en influensapandemi.

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten75 502
ap.2Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)75 502

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Insatser mot hiv/aids – del till Folkhälsomyndighetens disposition

Högst 21 000 000 kronor ska betalas ut i enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete.

Högst 41 000 000 kronor ska betalas ut till verksamheter som verkar på regional och lokal nivå. Det bör främst fördelas till ideella organisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Bidraget kan betalas ut i form av verksamhetsbidrag och projektbidrag. Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som landsting och kommuner vidtar för att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hivinfektion. Viss del av bidraget, dock högst upp till 2 000 000 kronor, kan fördelas till landsting och kommuner för att stödja hanteringen av bidraget till de regionala och lokala ideella organisationerna. Folkhälsomyndigheten ska ansvara för att fördela medel.

Högst 13 502 000 kronor ska användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.111 3093 %0
ap.203 %0
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.20Inget0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)27 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2531 669
2017-02-2531 669
2017-03-2531 669
2017-04-2531 669
2017-05-2531 669
2017-06-2531 669
2017-07-2531 669
2017-08-2531 669
2017-09-2531 669
2017-10-2531 669
2017-11-2531 669
2017-12-2531 671
Summa380 030
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten – del till suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Speciell diagnostik2 194-80031 70033 000-1 30094
Övrig uppdragsfinansierad verksamhet004 0004 00000
Tobaksproduktdirektivet0014 40018 200-3 800-3 800
Summa2 194-80050 10055 200-5 100-3 706
Offentligrättslig verksamhet
Miljöavgifter enligt förordning 2014:425002 0002 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Alica Selmanovic Monokrousos
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Diskrimineringsombudsmannen
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens kulturråd
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
SIDA
Statens veterinärmedicinska anstalt
Tillväxtverket
ReAct
Kommissionen för jämlik hälsa

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:10, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

S2010/03655/FS
S2010/05325/FS
S2015/03346/FS
S2016/07779/RS (delvis)