Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2016-12-08
U2016/05418/F
Vetenskapsrådet
Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om Vetenskapsrådets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113, prop. 2015/16:99 utg.omr. 16, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Vetenskapsrådet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur rådet har säkerställt att den forskning som rådet stödjer bedöms i ett internationellt perspektiv, 

– hur rådet har arbetat med stöd till starka forskningsmiljöer och forskarskolor,

– hur forskningsstödet har fördelats mellan olika lärosäten samt mellan projektmedel och andra stödformer,

– antalet beviljade ansökningar i förhållande till totala antalet ansökningar,

– storleken på beviljade bidrag i förhållande till storleken på sökta bidrag, och

– genomsnittlig bidragsstorlek för projektbidrag.

Vidare ska Vetenskapsrådet redovisa att myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet avseende den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras och att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

Ovanstående uppgifter ska redovisas totalt för Vetenskapsrådet och fördelat per ämnesområden. Statistiken ska vara könsuppdelad och åldersfördelad. Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren. 

Jämställdhet

Vetenskapsrådet ska redovisa vilka insatser rådet planerar utifrån en analys av hinder och möjligheter för jämställdhet samt kommentera vilka effekter genomförda insatser för ökad jämställdhet har haft. Rådet ska särskilt kommentera ämnesområden där beviljandegraden för bidragsansökningar skiljer sig mellan könen.

EU och internationellt forskningssamarbete

Vetenskapsrådet ska redovisa och kommentera

– hur rådet har bistått Regeringskansliet vid Sveriges deltagande i EU-samarbeten, bl.a. genom deltagande i EU:s kommittéarbete,

– hur rådet har arbetat som nationell kontaktpunkt i EU:s ramprogram,

– hur rådet har arbetat för att förstärka den nationella forskningen med europeiska och internationella forskningsmedel och storleken på dessa stöd,

– hur rådet har arbetat med frågor som gäller prioriteringarna för Europeiska forskningsområdet,

– hur rådet har arbetat med samordningsfunktionen för europeiska partnerskapsprogram,

– hur rådet har arbetat med att öka forskares internationella rörlighet,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i europeiska och internationella forskningsorganisationer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa organisationer och i förhållandet mellan svenska forskares andel i verksamheten och Sveriges andel av kostnaderna, och

– de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits.

Analys och utvärderingar

Vetenskapsrådet ska redovisa de analyser och utvärderingar som har initierats eller genomförts av rådet samt de viktigaste slutsatserna av dessa.

Vetenskapsrådet ska vidare lämna en kortfattad redovisning och analys av det svenska forskningsläget i ett internationellt perspektiv och internationella trender inom olika ämnesområden samt i samband med detta belysa aktuella forskningspolitiska frågor.

Kommunikation

Vetenskapsrådet ska redovisa en analys av vilka målgrupper som har nåtts av respektive kommunikationskanal och en bedömning av insatsernas resultat.

Sunet

Vetenskapsrådet ska redovisa hur Sunet utvecklas med avseende på kapacitet, kostnader och driftsäkerhet samt samverkan med andra nationella datanät och med universitetens och högskolornas interna datanät. Redovisningen ska relatera Sunet till den internationella utvecklingen inom området.

Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet ska redovisa

– hur stödet till forskningsinfrastruktur har fördelat sig mellan olika lärosäten och mellan ämnesområden,

– kostnaderna för Sveriges medlemskap i svenska, europeiska och internationella infrastrukturer i förhållande till de totala kostnaderna för dessa anläggningar samt svensk användning i relation till anläggningens totala användning,

– hur rådets verksamhet och samarbete mellan forskningsfinansiärer och forskningsutförande institutioner har vidareutvecklats för att uppnå en optimal anskaffning och användning av forskningsinfrastruktur, och

– myndighetens finansiering för driften vid den nationella forskningsanläggningen MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet. Kostnader för lokaler, el, värme och vatten ska särskilt redovisas.

Infrastruktur för registerbaserad forskning

Vetenskapsrådet ska redovisa hur verksamhet rörande infrastruktur för registerbaserad forskning förbättrar tillgängligheten till och underlättar användningen av registeruppgifter för forskningsändamål samt hur man har bistått forskare med information om register och relevant lagstiftning.

Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning som finansieras från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd omfattar svensk forskning av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer (U-forsk) och stöd för samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i låg- och lägre medelinkomstländer (Swedish Research Links). Kommittén för utvecklingsforskning ska ha en bred representation när det gäller forskningsområden av relevans för låg- och lägre medelinkomstländer. Denna ska inkludera representation från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och från andra forskningsfinansiärer. Verksamheten ska genomföras i enlighet med regeringens strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbete 2015–2021 avseende Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet ska redovisa U-forsk och Swedish Research Links var för sig och redogöra för 

– hur vetenskaplig kvalitet och relevans har säkerställts i bedömning och uppföljning av forskningsfinansiering,

– hur bidragen har fördelats mellan olika ämnesområden och specifika forskningsområden,

– vilka länder och regioner enligt OECD/DAC:s definition av låg- och lägre medelinkomstländer som deltar i forskningssamarbetena och som har finansierats genom Swedish Research Links,

– vilka länder och regioner enligt OECD/DAC:s definition av låginkomstländer som U-forsk finansierade projekt inriktas mot, och

– erfarenheter och resultat av verksamheten samt en bedömning av hur verksamheten har bidragit till målet för Sveriges internationella bistånd.

Klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet inom kommittén för klinisk behandlingsforskning. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att storleken på de beviljade projektstöden ska vara ändamålsenliga och hur stöden fördelas inom olika områden samt för hur myndigheten förbereder för att i framtiden kunna redogöra för forskningsresultatens genomslag.

Kliniska studier

Vetenskapsrådet ska redogöra för arbetet inom kommittén för nationell samordning av kliniska studier. Redogörelsen ska innefatta en beskrivning av hur myndigheten verkar för att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, hur medel fördelas för ändamålet, samt hur myndigheten förbereder för att i framtiden kunna redogöra för statistik, analys och uppföljning inom området.

Övrigt

Vetenskapsrådet ska redovisa

– de projekt för forskning inom polarområdena som har finansierats under året och hur samverkan med Polarforskningssekretariatet fortlöper, och

– hur rådet har arbetat med bevakning av försöksdjursvetenskap och utveckling av området.

Prognoser

Vetenskapsrådet ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 20 januari,

– den 19 februari,

– den 3 maj,

– den 1 augusti, och

– den 26 oktober.

3

Uppdrag

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Vetenskapsrådet ska samverka med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Plan för jämställdhetsintegrering

Vetenskapsrådet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering (dnr U2013/7800/F) redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018 och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete för perioden 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet).

Unesco

Vetenskapsrådet ska utgöra stöd och vara rådgivande till Svenska Unescorådet inom ramen för Unescos vetenskapliga område.

Forskningsprogram om det civila samhället  

Vetenskapsrådet ska fortsätta genomförandet av ett flervetenskapligt grundforskningsprogram om det civila samhället i enlighet med vad som anges i propositionen En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55, bet. 2009/10:KrU7, rskr. 2009/10:195). Forsknings- programmet ska främst omfatta stöd till forskningsmiljöer, projektbidrag och bidrag för anställning som postdok. Under 2016 disponerar Vetenskapsrådet 15 000 000 kronor för grundforskningsprogrammet från det på statsbudgeten under utgiftsområde 17 för budgetåret 2016 uppförda anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn, anslagspost 1 Forskningsprogram om det civila samhället. Vetenskapsrådet ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 30 mars 2017 redovisa vilka bidrag som under 2016 beviljats för forskningsprojekt, forskningsmiljöer och anställningar som postdok, inklusive uppgift om forskningens inriktning. 

Infrastruktur för forskning  

Vetenskapsrådet ska ansvara för planering, genomförande och finansiering av forskningssamarbeten med Frankrike, Italien, Schweiz och Tyskland.

Den svenska databasen SwePub

Vetenskapsrådet ska samverka med Kungl. biblioteket i sitt uppdrag att vidareutveckla databasen SwePub. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Internationella samarbeten

Vetenskapsrådet ska initiera, utveckla och finansiera forskning med de länder som Sverige har ingått bilaterala forskningsavtal med. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. 

Nätverk för forskande myndigheter

Vetenskapsrådet ska ansvara för ett nätverk för statliga myndigheter som bedriver eller finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt. Nätverket syftar framför allt till att vara ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbytet när det gäller kvalitetssäkringsmetoder. Vidare kan genom ett sådant forum eventuellt överlapp mellan olika myndigheters utförda och finansierande forsknings- och utvecklingsverksamheter identifieras på ett bättre sätt än i dag. Nätverket bör inte inkludera de myndigheter som har som huvuduppgift att finansiera forskning och utveckling eller universitet och högskolor.

Yngre forskares mobilitet

Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen till Regerings- kansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa mobilitet bland de yngre forskare som karriärmässigt ligger efter postdoktoral nivå, men innan de har fått tillsvidareanställning vid ett lärosäte. Redovisningen ska innehålla uppgifter om hur många av de yngre forskare som har sökt respektive beviljats medel som har bedrivit forskning vid annat lärosäte än där de disputerade. Uppgifterna ska vara uppdelade på ämnesområden och kön. Jämställdhetsperspektivet ska speciellt analyseras.Vetenskapsrådet ska fr.o.m. årsredovisningen för 2015 redovisa uppgifter inom alla utlysningarna inom samtliga ämnesområden.

Statistiska underlag 1

Vetenskapsrådet ska leverera statistiska underlag om forskning och vetenskap som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) har behov av.

Vetenskapsrådet ska senast den 2 maj 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa statistisk data för perioden 1999–2015 när det gäller följande indikatorer.

 • Antal vetenskapliga artiklar i Sverige och vissa mindre och medelstora europeiska länder samt USA, Kina, Japan och Sydkorea,
 • andelen publikationer bland de tio procent högst citerade för de högst citerade länderna inkl. Sverige, och
 • andelen publiktioner bland de tio procent högst citerade för olika vetenskapsområden i Sverige.

Statistiska underlag 2

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2016. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping ska också ingå i underlaget. Vetenskapsrådet ska redovisa dataunderlaget till Regeringskansliet (Utbildnings- departementet) senast den 2 maj 2016.

Statistiska underlag 3

Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av bibliometriskt index baserat på en indikator för den kliniska forskningens omfattning och kvalitet, utifrån den modell som beskrivs i ALF-avtalet. Underlaget ska ligga till grund för fördelning av ALF-ersättning för klinisk forskning. Index beräknas för varje landsting baserat på uppgifter avseende den sjukvårdsregion som landstinget tillhör. Beräkningen ska utgå från antalet publikationer under treårsperioden 2013–2015 och antalet citeringar till dessa. Vetenskapsrådet ska redovisa dataunderlaget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 maj 2016.

Fördjupad vetenskaplig eller teknisk verifiering (proof-of-concept)

För att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom livsvetenskap ska Vetenskapsrådet stödja projekt inom utveckling av behandlingsmetoder eller produkter där en metods eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras. Forskare med forskningsprojekt som redan är finansierade av Vetenskapsrådet ska kunna söka dessa medel. Under 2016 ska 18 000 000 kronor utlysas. Vetenskapsrådet ska i sin årsredovisning för 2016 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Svenskt deltagande i Europeiska Forskningsrådet

Vetenskapsrådet ska kartlägga svenska forskares deltagande i Europeiska Forskningsrådets (ERCs) projekt sedan ERCs start, göra en analys av det svenska utfallets orsaker och föreslå åtgärder för att förbättra svenska forskares konkurrenskraft. Jämställdhetsaspekter ska speciellt analyseras. Vetenskapsrådet ska senaste den 15 oktober 2016 redovias till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider.

Företräda Sverige

Vetenskapsrådet ska företräda Sverige i de internationella organisationer och EU-organisationer som Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) informerar rådet om.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet5 720 149
ap.5Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur (ram)5 595 126
ap.6Klinisk behandlingsforskning (ram)75 023
ap.1Kliniska studier (ram)50 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Kliniska studier

Medlen under anslagsposten ska användas för att bygga upp verksamheten för en nationell samordning av kliniska studier vid myndigheten. För de administrativa kostnaderna får högst 10 miljoner kronor användas. Resterande medel ska användas till särskilda nationella utvecklingssatsningar samt fördelas till hälso- och sjukvårdsregionerna för deras arbete med stöd för kliniska studier.

ap.5 Forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur

1. Från anslagsposten bör minst
– 278 395 000 kronor finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap,
– 868 600 000 kronor finansiera forskning inom medicin och hälsa,
– 1 046 851 000 kronor finansiera forskning inom naturvetenskap och
teknikvetenskap, och
– 156 851 000 kronor finansiera forskning inom utbildningsvetenskap.

Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

2. Anslaget ska, förutom olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete, finansiera utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier till doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget. Undantag får dock göras för forskarstuderande vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI).

5. Anslagsposten ska finansiera utgifter för följande gästprofessorer:
– en anställning benämnd Olof Palmes gästprofessur som ska inriktas mot områden av betydelse för fredssträvanden i vid bemärkelse,
– en anställning benämnd Kerstin Hesselgrens gästprofessur som ska innehas av en framstående kvinnlig forskare, och
– en anställning benämnd Tage Erlanders gästprofessur som får utses inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

6. Medel som har beviljats av Vetenskapsrådet för anskaffning och förnyelse av dyrbar vetenskaplig utrustning får utbetalas med hälften före utgången av varje halvår. Vidare ska Vetenskapsrådet betala ut bidrag i en takt motsvarande avskrivningstiden och betala räntekostnaden för lånefinansierad utrustning.

7. Anslagsposten ska finansiera Sveriges deltagande i Nordiska samarbetsnämnden (NOS).

8. Anslagsposten ska finansiera del av driften vid de nationella forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet vid Lunds universitet och Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola AB.

9. Anslagsposten ska finansiera minst 41 miljoner kronor för kärnteknisk forskning och för forskning och utveckling i samband med konstruktionen av den europeiska spallationskällan (ESS). Av dessa medel ska 41 miljoner kronor användas 2016 för ett bidrag till European Spallation Source Eric.

Av de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan ESS i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionerna (prop. 2008/09:50 och prop. 2012/13:30) samt budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1) ska totalt 423,5 miljoner kronor användas 2016 för bidrag till European Spallation Source Eric. 

De medel som Vetenskapsrådet tillför ESS kan ESS använda som medfinansiering för aktiviteter inom ramen för det nationella regionalfondsprogrammet under programperioden fram till och med 2020.

Från de medel som har tillförts Vetenskapsrådet för finansiering av den europeiska spallationskällan (ESS) ska högst 3,5 miljoner kronor användas för finansiering av Vetenskapsrådets stödfunktion för Sveriges värdskap för ESS.

Utbetalningen på totalt 464,5 miljoner kronor till European Spallation Source Eric för 2016 ska ske senast den 15 januari 2016.

10. Anslagsposten ska finansiera utgifter för Sveriges deltagande i och bidrag för
– den europeiska röntgenfrielektronlasern (XFEL),
– den europeiska tungjonsacceleratorn (FAIR), och
– den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande den södra stjärnhimlen (ESO).

11. Anslagsposten ska finansiera de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 203 miljoner kronor, varav minst  
– 25 miljoner kronor för strategisk forskning inom psykiatri, 
– 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning, 
– 45 miljoner kronor för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (ICT), 
– 40 miljoner kronor för strategisk energiforskning, 
– 10 miljoner kronor för strategisk forskning om förutsättningar för tillväxt, 
– 13 miljoner kronor för forskning om alternativa metoder till djurförsök; utlysningen av medlen ska ske efter samråd med Jordbruksverket,
– 25 miljoner kronor för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet, och
– 25 miljoner kronor för konstnärlig forskning, inklusive en nationell forskarskola för konstnärlig forskning. 

12. Anslagsposten ska finansiera de särskilda satsningarna i fråga om infrastruktur inom ramen för de strategiska satsningarna i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) med minst 184 miljoner kronor för infrastrukturerna
– Biobanker/BBMRI,
– BILS/ELIXIR,
– LifeWatch,
– MaxIV,
– MyFab,
– SNIC/PRACE, och
– teknikplattformar inom medicin och livsvetenskap. 

13. Anslagsposten ska finansiera forskning som drivs i samarbete med Tyskland om materialforskning och strukturbiologi, med Frankrike inom klimat, kärn- och neutronområdet och utveckling av synkotronljus- anläggningar samt med Schweiz och Italien om frielektronlaser och neutronforskning.

14. Anslagsposten ska finansiera satsningar på 520 miljoner kronor i enlighet med vad som presenterades i forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2012/13:30) och budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), varav minst 
– 230 miljoner kronor för internationell rekrytering av framstående forskare,
– 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare,
– 75 miljoner kronor för infektion och antibiotika,
– 50 miljoner kronor för åldrande och hälsa,
– 50 miljoner kronor för registerbaserad forskning,
– 50 miljoner kronor för MAX IV, 
– 15 miljoner kronor för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare,
– anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 50 miljoner kronor för rekrytering av framstående yngre forskare finansiera ytterligare minst 50 miljoner kronor för detta ändamål, och
– anslagsposten ska utöver ovanstående satsning på 20 miljoner kronor för strategisk vårdforskning (under villkor 11), finansiera ytterligare 20 miljoner kronor för vårdforskning.

Av tilldelade medel för registerbaserad forskning får högst 40 miljoner kronor användas under budgetåret 2016. De resterande 10 miljoner kronorna får användas först efter beslut av regeringen.

15. Vetenskapsrådet ska bidra med 7 miljoner kronor 2016 för Polarforskningssekretariatets kostnader för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet.

16. Vetenskapsrådet ska bidra med högst 3 miljoner kronor 2016 för uppbyggnaden av ett svenskt sekretariat för projektet Future Earth vid Kungl. Vetenskapsakademien.

ap.6 Klinisk behandlingsforskning

1. Medlen får användas av kommittén för klinisk behandlings- forskning för att finansiera forskning inom klinisk behandlings- forskning.

2. Anslagsposten får användas för olika former av stöd för forskning och internationellt forskningssamarbete samt för finasiering av utvärderingar, beredningsarbeten, en rådgivande grupp, konferenser och vissa resor och seminarier som är kopplade till kommittén för klinisk behandlingsforskning. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

3. Bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i dess helhet.

4. Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet346 261
ap.1VR avg. t. int. org. - del till VR (ram)346 261

Villkor för anslag 3:2

ap.1 VR avg. t. int. org. - del till VR

Anslaget får användas för avgifter till internationella forskningsorganisationer, bl.a.

– den europeiska kärnforskningsorganisationen (CERN),
– den europeiska konferensen för molekylärbiologi (EMBC),
– det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL),
– den europeiska synkrotronljuskällan (ESRF),
– den internationella organisationen för cancerforskning under WHO (IARC), och
– Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet141 109
ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning (ram)141 109

3:10

Sunet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet43 646
ap.1Sunet (ram)43 646

Villkor för anslag 3:10

ap.1 Sunet

1. Anslaget ska användas för att bekosta anslutning av de konstnärliga högskolorna, centrala statliga museerna och Kungl. biblioteket samt för de specifika kostnader Sunet har för anslutning till internationella forskningsnät.

2. Övriga kostnader som inte täcks av anslaget ska finansieras genom en avgift som fördelas mellan universitet och högskolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.12 500Inget0
ap.5282 072Inget0
ap.63 750Inget0
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.114 003Inget0
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning
ap.14 2333 %0
3:10 Sunet
ap.12 1823 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
ap.136 00012 00012 00012 0002025
ap.517 330 7005 440 7004 546 0007 344 0002025
ap.6153 30073 30050 00030 0002025
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 881 000280 061280 0611 320 4582021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Vetenskapsrådet får inom ramen för den totala bemyndiganderamen som gäller anslaget 3:1 omfördela bemyndiganderamar mellan anslagsposterna. Infriade medel i ovanstående tabell är endast indikativa.

Vetenskapsrådet får under 2016 besluta om medlemskap i nedan sju angivna konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur, s.k. Eric-konsortier, enligt rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur.

 • Integrated Structural Biology Infrastructure (INSTRUCT-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 1 000 000 kronor per år,
 • European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor,
 • European Marine Biological Resource Centre (EMBRC-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • Council of European Social Science Data Archives (CESSDA-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology (EU-Openscreen-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor,
 • European Research Infrastructure for Biomedical Imaging (Euro-Bioimaging-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 3 000 000 kronor,
 • Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC) med en årlig medlemsavgift om högst 7 750 000 kronor.

Vetenskapsrådet får besluta om finansiering av de årliga medlemsavgifterna till nedan angivna Eric-konsortier enligt följande.

 • Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor,
 • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor,
 • Biobanking and Biomolecular Resources Infrastructure (BBMRI-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 2 500 000 kronor,
 • European Social Survey (ESS-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 500 000 kronor, och
 • Joint Institute for VLBI in Europe (JIVE-ERIC) med en årlig medlemsavgift på högst 1 800 000 kronor.

 

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)315 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)18 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Vetenskapsrådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2515 396
2016-02-2515 396
2016-03-2515 396
2016-04-2515 396
2016-05-2515 396
2016-06-2515 396
2016-07-2515 396
2016-08-2515 396
2016-09-2515 396
2016-10-2515 396
2016-11-2515 396
2016-12-2515 399
Summa184 755
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Vetenskapsrådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:3 ap.1Vetenskapsrådet: Förvaltning
3:10 ap.1Sunet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Grundanslutning till Sunet00120 179120 238-59-59
Tilläggstjänster inom Sunet-74-7427 42127 36358-90
Summa-74-74147 600147 601-1-149
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkterna från Sunet ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten och därmed ge full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Vetenskapsrådet får ta ut avgifter för grundanslutning och tilläggstjänster inom Sunet. Avgifterna för grundanslutningen ska fördelas mellan universitet och högskolor i proportion till respektive lärosätes andel av högskolesektorns totala intäkter. När det gäller de konstnärliga högskolorna, centrala statliga museer och Kungl. biblioteket ska deras kostnader bekostas från anslaget 3:10 Sunet. Avgifter för grundanslutning och tilläggstjänster kan även tas ut från anslutna organisationer.

På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret