Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2016-12-20
U2016/00857/GV
U2016/00858/GV
U2016/01102/GV m.fl.
Se bilaga 1
Statens skolinspektion
Box 23069
104 35 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens skolinspektion
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens skolinspektions verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens skolinspektion och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsyn och kvalitetsgranskning

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

 • erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts,
 • erfarenheter från tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkesutbildningsområdet,
 • erfarenheter av tillgången till personal med kompetens att tillgodose behovet av vägledning inför utbildning och yrkesval hos flickor och pojkar samt unga kvinnor och män i grundskolan och gymnasieskolan,
 • hur huvudmännen arbetar för att säkerställa att behöriga lärare och förskollärare används för undervisningen och hur huvudmän, rektorer och förskolechefer säkerställer att personal får nödvändig kompetensutveckling, och
 • insatser för att utvärdera hur myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning bidrar till förskolornas och skolornas förbättringsarbete samt resultaten av dessa insatser.

Prövning av ärenden

Skolinspektionen ska särskilt redovisa:

 • en analys av utvecklingen av antalet ansökningar om godkännande som huvudman för en fristående skola, handläggningstider när det gäller ansökningar om så kallad betygsrätt, myndighetens beslut i nämnda ärenden om godkännande och betygsrätt samt resultat av eventuella överklaganden av besluten,
 • insatser för en hög effektivitet, rättssäkerhet och kvalitet i prövningen av ansökningar om godkännande som enskild huvudman,
 • insatser för att förbättra tillgängligheten till och sökbarheten i den information om fristående skolor som Skolinspektionen har tillgång till, och
 • hur myndigheten bidrar med uppgifter för att skolenhetsregistret ska innehålla aktuell och uppdaterad information om antalet fristående skolor samt antalet huvudmän för fristående skolor.

Prognoser

Skolinspektionen ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoser lämnas senast

den 18 januari,
den 17 februari,
den 3 maj,
den 31 juli, och
den 25 oktober 2017.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Skolinspektionen ska redovisa sin verksamhet och resursåtgång uppdelad på tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning. Redovisningen ska vidare delas upp på samtliga skol- och verksamhetsformer samt på offentliga respektive enskilda huvudmän. All individbaserad statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Kostnader som avser Skolväsendets överklagandenämnds verksamhet ska särredovisas, liksom kostnader för genomförandet av uppdraget om viss central rättning av nationella prov samt förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas arbete med nationella prov.

Även kostnader som avser Barn- och elevombudets verksamhet ska särredovisas och redovisningen ska vara uppdelad på kostnader för anmälningar, kostnader för informationsinsatser och fasta kostnader.

2

Organisationsstyrning

Skolinspektionen ska redovisa hur

 • myndighetens interna kvalitetssäkringsarbete har bedrivits och resultatet av detta arbete,
 • myndigheten har samverkat med Statens skolverk, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen samt andra myndigheter och organisationer, och
 • myndigheten tillhandahåller kansliresurser för Skolväsendets överklagandenämnd på ett sätt som bidrar till att nämndens arbete kan bedrivas effektivt och rättssäkert.

Skolinspektionen ska redogöra för hur ett ökat flyktingmottagande i kommunerna påverkar myndighetens verksamhet på kort och lång sikt samt för myndighetens samverkan med andra aktörer när det gäller flyktingmottagandet.

3

Uppdrag

Minoritetspolitiken

Skolinspektionen ska följa upp, analysera och redovisa sina insatser utifrån minoritetspolitikens mål att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande (prop. 2008/09:158). Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget med kopia till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 januari 2017 och senast den 31 januari 2018. Redovisningen ska avse genomfört arbete sedan föregående redovisningstillfälle.

Förskolan

Skolinspektionen ska enligt tidigare uppdrag under tre år, med start 2015, granska förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Uppdraget ska fortsatt redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i form av en delredovisning senast den 17 februari 2017 samt en slutredovisning senast den 16 februari 2018.

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen som anges i regeringens skrivelse Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid (skr. 2016/17:10) nås. Åtgärder enligt planen och deras resultat ska redovisas i årsredovisningarna för 2016–2018. Myndigheten ska även redovisa en beskrivning och analys av resultatet av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018.

Sammanfattning och analys av erfarenheter under året

Skolinspektionen ska enligt 4 § andra stycket förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion lämna en sammanfattning och analys av erfarenheterna av sin verksamhet när det gäller tillsyn och kvalitetsgranskning. Av redovisningen som avser 2016 ska särskilt myndighetens erfarenheter av hur huvudmännen fördelar resurser och arbetar för att utjämna skolornas förutsättningar framgå. Även myndighetens erfarenheter när det gäller nyanlända elevers skolsituation ska framgå.

Information om ekonomisk stabilitet

Myndigheten ska redovisa sina erfarenheter rörande den ekonomiska stabiliteten hos enskilda huvudmän inom skolväsendet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheterna. Skolinspektionen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Nationella prov

Skolinspektionen ska enligt tidigare uppdrag genomföra central rättning av nationella prov inom grund- och gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Myndigheten ska slutredovisa resultatet avseende den centrala rättningen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 november 2017.

Sex- och samlevnadsundervisningen

Myndigheten ska granska sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Myndigheten ska sammanfatta och analysera resultatet av sin granskning och redogöra för konstaterade utvecklingsområden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 februari 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:2

Statens skolinspektion (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolinspektion409 644
ap.1Statens skolinspektion (ram)409 644

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens skolinspektion

Från anslaget får 20 000 000 kronor användas för genomförandet av regeringsuppdraget om viss central rättning av nationella prov.

Från anslaget får högst 20 000 000 kronor användas för kostnader för Barn- och elevombudets verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens skolinspektion
ap.112 2893 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)21 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)32 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolinspektions räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2534 137
2017-02-2534 137
2017-03-2534 137
2017-04-2534 137
2017-05-2534 137
2017-06-2534 137
2017-07-2534 137
2017-08-2534 137
2017-09-2534 137
2017-10-2534 137
2017-11-2534 137
2017-12-2534 137
Summa409 644
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolinspektions disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens skolinspektion
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Jenny Jägsander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för yrkeshögskolan
Riksgäldskontoret
Sameskolstyrelsen
Sametinget
Skolforskningsinstitutet
Skolväsendets överklagandenämnd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:2, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

U2016/00857/GV
U2016/00858/GV
U2016/01102/GV
U2016/01104/GV
U2016/01326/GV
U2016/01381/GV
U2016/01624/GV
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05616/GV