Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2016-12-14
Fö2015/00123/MFU
Fö2015/01437/MFU
Fö2015/01690/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251).  Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Forskning och analys för säkerhet, försvar och beredskap

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva verksamhet på forskningsområdet som bidrar till Försvarsmaktens långsiktiga förmågeutveckling, utgör ett stöd för totalförsvaret och bidrar till att stärka samhällets krisberedskap.

Återrapportering

Verksamhetens resultat ska redovisas tillsammans med en bedömning av resultatens relevans, kvalitet och vetenskaplighet.

2. CBRN-forskning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 28 september 2016 (Fö2016/01261/MFU).  

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

3. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, anslagsposten 4 Totalförsvarets forskningsinstitut. Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag som myndigheten redovisat den 28 september 2016 (UD2016/17003/NIS).

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll. Sådan verksamhet ska vara avgiftsfinansierad.

4. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forsking och analysstöd inom det säkerhets- och försvarspolitiska området av betydelse för inriktningen av totalförsvaret och krisberedskapen. Verksamheten ska genomföras inom ramen för anslaget 1:9 Totalförsvaretsforskningsinstitut anslagsposten 1 Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys.

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

5. Internationell verksamhet

Återrapportering

Myndigheten ska redogöra för hur medlen inom anslagsposten 4 Internationell verksamhet har disponerats under 2017. Det sammantagna deltagandet i bilaterala respektive multilaterala samarbetsfora ska redovisas. Av redovisningen ska framgå hur stor andel av anslagsförbrukningen inom dessa två kategorier som utgörs av resekostnader. En uppskattning ska även lämnas avseende hur stor andel av anslagsförbrukningen inom respektive kategori som avser stöd till regeringen i dess internationella samarbeten och hur stor andel som utgörs av myndighetens projektrelaterade kostnader.

6. Internationella samarbeten

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redogöra för den kunskap som de internationella samarbetena tillfört myndigheten.

7. Nedbrytning av intäkter

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen, redovisa en nedbrytning av totala intäkter av avgifter för tjänster per kund. Kundens fullständiga namn, landstillhörighet samt om det rör sig om offentlig eller privat kund ska framgå av redovisningen.

8. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari,

17 februari,

3 maj,

31 juli, samt

25 oktober.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

3

Uppdrag

1. Inriktning av CBRN-forskning 2018

I budgetunderlaget för 2018 ska myndigheten, efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området.

2. Inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2018

I budgetunderlaget för 2018 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2018.

3. Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys

Myndigheten ska i budgetunderlaget för 2018 lämna förslag till inriktning av Säkerhets- och försvarspolitisk forskning. Senast den 4 september 2017 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag avseende Säkerhets- och försvarspolitisk forskning under budgetåret 2018.

4. Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Regeringen har beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets forskningsinstitut ska ha en aktuell planering för höjd beredskap. I denna planering ingår att krigsplacera all personal som krävs för verksamheten under höjd beredskap.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 2 oktober 2017 redovisa arbetsläget avseende planeringen för myndighetens verksamhet och organisation vid höjd beredskap. Myndigheten ska särskilt redovisa och kommentera

- hur myndigheten arbetar med krigsplacering av personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap, och

- hur myndigheten samverkat med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i sitt arbete med att planera för tillgången till personal under höjd beredskap. 

5. Väsentliga säkerhetsintressen

Myndigheten ska biträda Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i det fortsatta analysarbetet avseende väsentliga säkerhetsintressen.

6. Samordning av internationell verksamhet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, den 1 februari, den 28 april, den 1 augusti samt den 1 oktober 2017, lämna en skriftlig planering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför internationella möten (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör, överdirektör eller annan befattningshavare i deras ställe deltar.

Redovisningen enligt ovan ska göras i enlighet med överenskommelse med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur samverkan skett med övriga myndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet i syfte att uppnå ett välavvägt svenskt deltagande.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna en kortfattad skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast en vecka efter genomfört internationellt möte (resor, besök och mässdeltagande) där generaldirektör eller överdirektör deltagit. Internationella affärs-/projektrelaterade möten (resor och besök) omfattas inte.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 30 oktober 2017 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa det planerade högnivådeltagandet på mässor under 2018.

7. Mellanstatliga överenskommelser

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast den 28 april 2017 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa förhandlingsläget för de mellanstatliga överenskommelser där det finns ett bemyndigande från regeringen, som har fattats före den 31 december 2015. Redovisningen ska också omfatta en förteckning över samtliga mellanstatliga överenskommelser som har ingåtts under 2016.

8. Bidrag till genomförandet av handlingsplanen Kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bidra till genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020, regeringens beslut den 28 april 2016 (dnr UD2016/07898/KH). Återredovisning ska ske i enlighet med handlingsplanen. Verksamheten ska vara avgiftsfinansierad.

9. Jämställdhet

Totalförsvarets forskningsinstitut ska göra en kartläggning och analys av myndighetens verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet av kartläggningen och analysen samt eventuella åtgärdsförslag ska redovisas senast den 1 september 2017.

10. Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut176 045
ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys (ram)50 255
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)108 763
ap.3Polisens verksamhetsområden (ram)5 000
ap.4Internationell verksamhet (ram)12 027

Villkor för anslag 1:9

ap.3 Polisens verksamhetsområden

Anslagsposten får användas för att finansiera forskning syftande till kunskapsuppbyggnad inom Polismyndighetens och Säkerhetspolisens verksamhetsområden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 5063 %0
ap.23 2653 %0
ap.3149Inget0
ap.43613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)150 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2514 671
2017-02-2514 671
2017-03-2514 671
2017-04-2514 671
2017-05-2514 671
2017-06-2514 671
2017-07-2514 671
2017-08-2514 671
2017-09-2514 671
2017-10-2514 671
2017-11-2514 671
2017-12-2514 664
Summa176 045
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Säkerhets- och försvarspolitisk forskning och analys
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.3Polisens verksamhetsområden
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinansierad verksamhet exkl. bidrag och räntor32 39719 000814 000814 000051 397
Tjänsteexport6 232030 00030 00006 232
Summa38 62919 000844 000844 000057 629
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Annli Halabi
Kopia till

Riksdagen, FöU
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO, SSK
Utrikesdepartementet/ES, KH, NIS
Försvarsdepartementet/ESL, SI, SUND, MFU, MFI
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/IF
Kulturdepartementet/D
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 7, 2016-12-14

Diarienummerförteckning

Fö2015/00123/MFU
Fö2015/01437/MFU
Fö2015/01690/MFU
Fö2016/00096/ESL(delvis)
Fö2016/00167/MFU
Fö2016/00303/MFU
Fö2016/00499/MFU
Fö2016/00666/MFU
Fö2016/01059/MFU
Fö2016/01128/MFU
Fö2016/01261/MFU
Fö2016/01623/ESL (delvis)