Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:13

2016-12-20
M2016/02852/S
M2016/02851/Kl
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
58193 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens geotekniska institut
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 18, bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:69).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens geotekniska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Klimatanpassning

Statens geotekniska institut (SGI) ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning, ap.2 Klimatanpassning – del till Statens geotekniska institut, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, och vilka effekter myndigheten bedömer att insatserna har fått. SGI ska även redovisa hur myndighetens arbete med klimatanpassning har använts för att stödja kommuners och andras arbete med plan- och byggprocessen.  

Agenda 2030

SGI ska kortfattat redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål. Underlaget ska användas i Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet, med kopia till Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

- 18 januari

- 17 februari

- 3 maj

- 31 juli

- 25 oktober

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens geotekniska institut ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppgift att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:5

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut45 947
ap.1Statens geotekniska institut (ram)45 947

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens geotekniska institut
ap.11 3783 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)10 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 829
2017-02-253 829
2017-03-253 829
2017-04-253 829
2017-05-253 829
2017-06-253 829
2017-07-253 829
2017-08-253 829
2017-09-253 829
2017-10-253 829
2017-11-253 829
2017-12-253 828
Summa45 947
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-8078011 95011 850100-627
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning6143137 8507 7071431 070
Summa-19339319 80019 557243443
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Anna Ahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet, BT PBB
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott (CU)
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret