Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 17

2016-12-20
N2016/07994/SUN
N2016/07822/KLS(delvis)
N2016/00736/SUN
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Studentplan 3
831 40 Östersund
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari 2017,

den 17 februari 201,

den 3 maj 2017,

den 31 juli 2017, och

den 25 oktober 2017.

Ekonomisk redovisning

Tillväxtanalys ska redovisa följande.

  • Totala kostnader per organisatorisk enhet.
  • Totala kostnader för upphandling fördelat på kärn- respektive stödverksamhet.
  • Totala kostnader per uppdragstyp.
  • Bidragsinkomster från respektive bidragsgivare.

3

Uppdrag

Exportstrategi, nyindustrialiseringsstrategi, digitalisering och små- och medelstora företag

1. Regeringens arbete är i hög grad inriktat mot sysselsättningsmålet. Regeringen har därför beslutat ett flertal strategier som ska bidra till att detta mål nås. Exportstrategin och nyindustrialiseringsstrategin Smart industri är två sådana strategier med potentiellt stor betydelse för tillväxten och näringslivets utveckling. Näringslivets digitalisering och små och medelstora företag är andra prioriterade och centrala områden för regeringens hållbara tillväxtarbete.

Tillväxtanalys ska därför:

genomföra analyser som ska bidra till arbetet med Exportstrategin samt påbörja förberedande arbete för kommande utvärdering av strategin,

genomföra analyser som ska bidra till arbetet med nyindustrialiseringsstrategin Smart industri samt påbörja utvärderingar av strategin,

genomföra analyser och utvärderingar som kan bidra till att utveckla regeringens arbete kring näringslivets digitalisering, samt

genomföra analyser och utvärderingar som kan bidra till att utveckla regeringens arbete kring små- och medelstora företag.

Utvärderingarna ska, där relevant, beakta hur olika insatser samverkar med varandra samt hur detta påverkar måluppfyllelsen för närings-, energi- och den regionala tillväxtpolitiken.

Pågående uppdrag anges i bilaga 1.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser57 951
ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (ram)57 951

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
ap.11 7393 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-254 829
2017-02-254 829
2017-03-254 829
2017-04-254 829
2017-05-254 829
2017-06-254 829
2017-07-254 829
2017-08-254 829
2017-09-254 829
2017-10-254 829
2017-11-254 829
2017-12-254 832
Summa57 951
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Tillväxtanalys.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FH
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, BA och OFA
Miljö- och energidepartementet, MM och EE
Arbetsmarknadsdepartementet, IE
Utbildningsdepartementet, F och UH
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Mittuniversitetet
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statistiska centralbyrån
Sveriges export- och investeringsråd
Tillväxtverket
Trafikanalys
Verket för innovationssystem
Länstyrelserna
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Norrbottens läns landsting
Uppsala läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västmanlands läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Entreprenörskapsforum
Nordregio
RISE Research Institutes of Sweden AB
Stiftelsen Industrifonden
Stiftelsen Norrlandsfonden
V.S. VisitSweden AB