Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
15

2016-12-14
Ku2016/02713/LS (delvis)
Ku2016/02761/LS (delvis)
Sametinget
Box 90
98122 Kiruna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 1, bet. 2016/17:KU1, rskr. 2016/17:75, prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska göra en samlad bedömning av hur myndighetens verksamhet bidragit till en levande samisk kultur och språkets användning, stärkt och utvecklat samernas och de samiska näringarnas ställning i samhället samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Kultur

Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.

Sametinget ska redovisa det samlade resultatet av arbetet inom området kultur. Redovisningen ska bl.a. innefatta:

- fördelningen av medel från anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete, ap. 5 Bidrag till samisk kultur under utgiftsområde 17. En jämförelse ska kunna göras mellan åren och eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras,

- hur mycket under anslagsposten som använts för samisk biblioteksverksamhet, och

- hur mycket under anslagsposten som använts för att utveckla en samiskspråkig teater med hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom samisk scenkonst. Redovisningen av Giron Sámi Teáhters verksamhet ska även innehålla uppgifter om antalet samiskspråkiga produktioner, produktioner som turnerat och besökare. 

Redovisningen av statens bidrag till samisk kultur ska som helhet hållas åtskild från eventuella redovisningar av andra medel.

Språk

Sametinget ska bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framför allt i de traditionellt samiska områdena. Sametinget ska driva samiska språkcentrum i Tärnaby respektive Östersund.

Sametinget ska lämna en lägesrapport om situationen för det samiska språket och redovisa resultatet av det samlade språkarbetet.

Samisk traditionell kunskap

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar med samisk traditionell kunskap samt dess betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald.

Rennäringen och andra samiska näringar

Sametinget ska redogöra för utvecklingen av rennäringen och andra samiska näringar. Redovisningen ska innehålla resultat för de tre föregående åren samt en bedömning om framtida utveckling för de samiska näringarna. Redovisningen ska innehålla uppgift om:

- antalet under säsongen slaktade renar där prisstöd har lämnats,

- genomsnittligt avräkningspris,

- antalet renar per renskötselföretag,

- resultatet av rovdjursinventeringen inom renskötselområdet, och

- utvecklingen av övriga näringar.

Utveckling av samiska näringar

Sametinget ska i samråd med Jordbruksverket fortsätta arbetet med att skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna. Finansiering sker från anslaget 1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor och ska även användas för att fortsätta utvecklingen av samisk besöksnäring och synliggörande av samisk mat och matkultur. Sametingets arbete ska ta sin utgångspunkt i de förslag som finns i Sametingets strategiska näringslivsutredning från den 16 februari 2015.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer avseende skador inom rennäringen

Sametinget ska i samverkan med Naturvårdsverket fortsatt samordna arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Sametinget ska redogöra för hur uppdraget genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare ska Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska redogöra för hur samverkan med Naturvårdsverket samt samrådet med länsstyrelserna genomförts och resultatet av arbetet.

Renbruksplaner

Sametinget ska fortsätta arbetet med att ajourhålla och kvalitetssäkra renbruksplaner. Sametinget ska i arbetet samverka med samebyarna och Skogsstyrelsen. För genomförandet av arbetet 2017 får Sametinget rekvirera högst 2 000 000 kronor från Kammarkollegiet senast den 15 mars 2017. I rekvisitionen ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckling – del till Kammarkollegiet. Medel som inte använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 15 mars 2018 på bankgirokonto 5052-5781 med angivande av detta besluts diarienummer.

Nationellt skogsprogram

Sametinget ska redovisa hur man bistått Regeringskansliet i arbetet med Nationellt skogsprogram, för att tillvarata skogens möjligheter att bidra till utvecklingen av en bioekonomi och för att tillvarata skogens hela värdekedja.

Nationella minoriteter

Med utgångspunkt i nationell lagstiftning och Sveriges internationella åtaganden ska Sametinget i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län verka för att minoritetspolitikens fastställda mål med tre utpekade delområden uppnås.

Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden; diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk och kulturell identitet. Redovisningen ska bl.a. innefatta:

- hur medel från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts och bedöma det fortsatta behovet av medel,

- hur myndigheten har följt och utvärderat tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk,

- vilka stödjande och samordnande insatser som har gjorts, och

- genomförda kunskapshöjande insatser och behovet av ytterligare insatser.

Eventuella skillnader mellan kvinnor och män ska analyseras och kommenteras. En samlad rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) senast den 6 april 2018.

Sametinget ska även redovisa hur arbetet med webbplatsen minoritet.se har genomförts, hur medel från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för detta ändamål samt hur myndigheten arbetar för att involvera de fem nationella minoriteterna i arbetet med webbplatsen.

Vidare ska Sametinget redovisa vad medlen från anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse avseende samiska språkcentrums verksamhet inklusive Giellagáldu gett för resultat.

Utgiftsprognoser

Sametinget ska redovisa prognoser för åren 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

18 januari 

17 februari

3 maj 

31 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Effektiv intern styrning och kontroll

Sametinget ska senast den 1 mars, den 3 juli, den 2 oktober och den 4 december 2017 redovisa vilka insatser som vidtagits för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten. I redogörelsen ska myndighetens ekonomi och kompetensförsörjning särskilt belysas.

3

Uppdrag

Genomförande av landsbygdsprogrammet 2014–2020

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) i genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014–2020 på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

Traditionell småskalig matkultur

Sametinget ska i samverkan med bl.a. Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och folkminnen under 2015–2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, ta till vara och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

Agenda 2030

Sametinget ska lämna underlag för Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2017.

Utgångspunkt är den redovisning som lämnades i augusti 2016 med anledning av uppdrag Fi2016/01355/SFÖ. Sametingets redovisning ska innehålla hur verksamheten har bidragit till genomförandet av Agenda 2030 med dess mål och delmål och hur myndigheten arbetar för att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Sametinget ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Sametinget har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget45 243
ap.1Sametinget (ram)43 743
ap.3Samefonden (ram)1 500

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

Kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

Kostnaderna för genomförande av val till Sametinget 2017 ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

ap.3 Samefonden

Sametinget ska utbetala medlen till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget15 377
ap.5Bidrag till samisk kultur (ram)15 377

Villkor för anslag 1:2

ap.5 Bidrag till samisk kultur

Anslagsposten ska bl.a. användas för samisk biblioteksverksamhet och för bidrag till Giron Sámi Teáhter. Bidrag kan lämnas till teatern om medfinansiering sker från berörda kommuner och landsting.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 3573 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 770
2017-02-253 770
2017-03-253 770
2017-04-253 770
2017-05-253 770
2017-06-253 770
2017-07-253 770
2017-08-253 770
2017-09-253 770
2017-10-253 770
2017-11-253 770
2017-12-253 773
Summa45 243
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget
3:1 ap.3Samefonden
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Ida Åhrén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Utbildningsdepartementet/S
Miljö-och energidepartementet/ MM, NM
Näringsdepartementet/FJR, FÖF, HL, SK, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksdagen, Kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Myndigheten för kulturanalys
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Statens kulturråd
Giron Sámi Teáhter
Samefonden