Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:16

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:6
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:6 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 562 817
ap.1Professionsmiljarden (ram)1 000 000
ap.3Kroniska och långvariga sjukdomar (ram)121 000
ap.4Tillgänglighet (ram)40 000
ap.5Kvalitetsregister (ram)94 000
ap.6European Observatory on Health Care Systems (ram)2 150
ap.8Swecare (ram)2 500
ap.15Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård (ram)60 000
ap.16Åtgärder för en bättre cancervård (ram)500 000
ap.18God vård och folkhälsa (ram)173 167
ap.19Ersättning till talidomidskadade i vissa fall (ram)0
ap.23Insatser i primärvården för kvinnors hälsa (ram)130 000
ap.26Ersättning till steriliserade i vissa fall (ram)0
ap.29Ordnat införande och strukturerad uppföljning (ram)40 000
ap.33Förlossningsvård och kvinnors hälsa (ram)400 000
Disponeras av Socialstyrelsen113 530
ap.2Bidrag inom folkhälsoområdet (ram)3 450
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)365
ap.20Prioriteringscentrum (ram)3 500
ap.28Till Socialstyrelsens disposition (ram)92 215
ap.30Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen (ram)14 000
Disponeras av Försäkringskassan187
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)187
Disponeras av Vetenskapsrådet4 000
ap.11Forskning inom farmaci (ram)4 000
Disponeras av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket20 000
ap.32Apotek (ram)20 000
Disponeras av Folkhälsomyndigheten28 752
ap.31Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten (ram)20 000
ap.34Ersättning till smittbärare (ram)8 752

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Professionsmiljarden

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 2 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 30 juni 2016 (dnr S2016/04584/FS) angående uppdrag att utveckla och stärka ledarskapet i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Universitetskanslersämbetet får använda 2 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04992/FS) angående uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04992/FS) angående uppdrag om samverkan kring kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Socialstyrelsen får använda 2 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 30 juni 2016 (dnr S2016/04585/FS) angående uppdrag om utbildning kring förändrings- och utvecklingsarbete med stöd av e-hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden. 

Socialstyrelsen får använda 650 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 11 februari 2016 (dnr S2016/01026/FS) och regeringsbeslut III:1 från den 13 oktober 2016 (S2016/06403/FS) angående uppdrag om att komplettera och sprida information om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 1 Professionsmiljarden.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.2 Bidrag inom folkhälsoområdet

 

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och fördelas enligt bestämmelserna i förordningen (2011:1062) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området, för arbete med att främja en god hälsa i befolkningen samt stöd till efterlevande. 

 

ap.3 Kroniska och långvariga sjukdomar

Regeringen beslutar att avsätta 83 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07734/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för att bl.a. främja spridning och tillämpning av nationella kunskapsstöd och behandlingsrekommendationer samt främja patientcentrerade arbetssätt och metoder. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Socialstyrelsen får använda 30 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:24 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08200/FS) att fördela som statsbidrag till relevanta organisationer för projekt som bidrar till en bättre vård för personer med kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 3 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 24 november 2016 (dnr S2016/07320/FS) angående uppdrag att följa upp och analysera insatserna inom satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 3 Kroniska och långvariga sjukdomar.

4 250 000 kronor har tilldelats Livsmedelsverket i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Livsmedelsverket för uppdrag att främja arbetet med goda matvanor inom hälso- och sjukvården för att förebygga kroniska sjukdomar.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.4 Tillgänglighet

 

Medlen ska användas efter beslut av regeringen. 

 

ap.5 Kvalitetsregister

Regeringen beslutar att avsätta 92 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:10 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07735/FS), angående utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för utveckling och finansiering av de nationella kvalitetsregistren. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 2 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut I:9 från den 10 oktober 2013 (dnr S2013/07023/FS) angående utvärdering av statens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på de nationella kvalitetsregistren. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 5 Kvalitetsregister.

 

ap.6 European Observatory on Health Care Systems

Medlen ska användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Av medlen ska motsvarande 235 000 US-dollar utbetalas av Kammarkollegiet till observatoriet, engångsvis efter rekvisition från observatoriet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017.

 

ap.8 Swecare

Medlen ska användas efter beslut av regeringen. 

ap.11 Forskning inom farmaci

Medlen disponeras av Vetenskapsrådet och ska användas för forskning inom ämnesområdet farmaci.

 

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och ska användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten ska också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern. Medlen får även användas för eventuella kostnader för pensionsåtaganden härrörande till avvecklingen av SPRI.

 

ap.15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård

Folkhälsomyndigheten får använda 4 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 28 juli 2016 (dnr S2016/04991/FS) angående uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad nationell enkätstudie på området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 3 600 000 kronor under 2017 för utökad tillsyn inom det medicintekniska området till följd av de kommande medicinteknikförordningarna. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Socialstyrelsen får använda 3 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut I:3 från den 30 april 2014 (dnr S2014/3812/FS) angående uppdrag om den nationella funktionen för samordning, koordinering och informationsspridning inom området sällsynta sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2017 för sin tillsyn av systemstöd i vården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Läkemedelsverket får använda 200 000 kronor under 2017 för verkets tillsyn enligt förordningen (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård.

Regeringen beslutar att avsätta 9 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr 2016/07734/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för samordnad uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 6 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07734/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för arbetet med att utveckla möjligheterna för analys, uppföljning och öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07734/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för den nationella kompetensgruppen Strama. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 15 Säkrare och effektivare hälso- och sjukvård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

6 000 000 kronor har tilldelats Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket för försöksverksamhet med hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. 

6 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten för uppdrag angående internationellt arbete inom området antibiotikaresistens.

4 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Läkemedelsverket för uppdrag att samordna och följa upp den nationella läkemedelsstrategin.

2 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Läkemedelsverket för att genomföra de förändringar som krävs för att begära in, hantera och publicera information om restnoteringar. 

1 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten för uppdrag angående tillgänglighet till antibiotika.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.16 Åtgärder för en bättre cancervård

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 5 mars 2015 (dnr S2015/01659/FS) angående att följa och utvärdera satsningen på att korta väntetiderna i cancervården. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:22 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08198/FS) för att följa upp uppbyggnaden av de regionala cancercentrumen (RCC) samt för arbete med att fördela medel till RCC. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård.

Regeringen beslutar att avsätta 27 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:8 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07733/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för stöd till arbetet med standardiserade vårdförlopp. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 11 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:8 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07733/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för övriga insatser på cancerområdet. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 16 Åtgärder för en bättre cancervård. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

48 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen för fördelning av medel till regionala cancercentrum (RCC).

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.18 God vård och folkhälsa

Bidrag till myndigheter

Läkemedelsverket får använda 10 100 000 kronor under 2017 för kommande arbetsuppgifter som ansvarig myndighet för anmälda organ inom det medicintekniska området enligt de kommande medicinteknikförordningarna. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda 3 300 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut från III:2 från den 1 december 2016 (S2016/07424/FS) angående uppdrag att etablera en prisjämförelsetjänst för tandvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitionen, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 2 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 17 december 2015 (S2015/08135/RS) angående att göra en analys av förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad primärvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelsverket får använda 1 500 000 kronor under 2017 för finansiering av arbetet med tillsyn av tatueringsfärger. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Naturhistoriska riksmuseet får använda 1 300 000 kronor under 2017 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet för genomförande av polleninsamling och pollenanalyser samt framtagande av pollenprognoser. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Läkemedelverket får använda 600 000 kronor under 2017 för förvaltning av substansregistret. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får använda 650 000 kronor under 2017 i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för genomförande av uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

5 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

3 000 000 kronor har tilldelats Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys för genomförande av undersökningen International Health Policy Survey.

3 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende E-hälsomyndigheten för arbete med upprätthållande av funktionalitet kring utbyte av e-recept över landsgränser.

2 000 000 kronor har tilldelats Läkemedelsverket i regleringsbrevet för 2017 avseende Läkemedelsverket för att kartlägga och följa upp barns, såväl flickors som pojkars, läkemedelsanvändning, identifiera kunskapsluckor, samla befintlig kunskap i t.ex. behandlingsrekommendationer för barnsjukvården samt bidra till att förbättra ordinationsstöd inom barnsjukvården.

1 000 000 kronor har tilldelats Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för att fortsatt stärka Health Technology Assessment-nätverket (HTA) vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen.

Bidrag till övriga

Regeringen beslutar att avsätta 2 300 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 8 oktober 2015 (S2015/05719/FS) angående etisk plattform. Sveriges Kommuner och Landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2017 för arbetet med Välfärdsinsyn (den f.d. Etiska plattformen för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor i vård och omsorg). Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07734/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för förvaltning och utveckling inom patientsäkerhetsområdet. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017. Medel som inte har förbrukats återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning hänvisar till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen. 

Regeringen beslutar att avsätta 7 000 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut I:6 från den 19 juni 2014 (dnr S2014/4985/FS). Regeringen beslutar även att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015:16:1), utgiftsområde 9, avsnitt 4.7.6. Jämtlands läns landsting får rekvirera medlen från Kammarkollegiet under följande villkor: Medlen ska användas under 2017 för verksamhet inom Rett Center. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 16 mars 2017. Medlen ska utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

Regeringen beslutar att avsätta 1 751 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07734/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för att följa upp ePed som är ett samarbete där barnläkemedelsinformation som publiceras vid olika barnsjukhus kan delas. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

ap.19 Ersättning till talidomidskadade i vissa fall

 

Anslagssparandet får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen.

 

ap.20 Prioriteringscentrum

3 500 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen för att betala ut till Linköpings universitet för verksamheten vid Prioriteringscentrum för 2017.

 

ap.23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 1 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 27 oktober 2016 (dnr S2016/06724/FS) angående att följa upp och analysera regeringens satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/00846/FS) angående förlängning av uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 23 Insatser i primärvården för kvinnors hälsa.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.26 Ersättning till steriliserade i vissa fall

 

Anslagssparandet får användas för utbetalning av ersättning till steriliserade i vissa fall, efter beslut av regeringen. Män och kvinnor som steriliserats mot sin vilja kan ansöka om ersättning hos regeringen efter upphörandet av Steriliseringsersättningsnämndens verksamhet.

 

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Anslagsposten avser kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift. Medlen disponeras av Försäkringskassan för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare. 187 000 kronor avser beräknad statlig ålderspensionsavgift för 2017. Beloppet består av preliminär statlig ålderspensionsavgift om 393 000 kronor för 2017 och ett regleringsbelopp för 2014 om -206 000 kronor.

 

ap.28 Till Socialstyrelsens disposition

Socialstyrelsen får använda 29 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:24 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08200/FS) angående uppdraget att genomföra insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.

Socialstyrelsen får använda 12 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 14 juli 2016 (dnr S2016/04832/FS) angående att fördjupa kunskapen om magnetkameraundersökning som metod för medicinska åldersbedömningar.

Socialstyrelsen får använda 10 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut I:7 från den 13 oktober 2011 (dnr S2011/08994/FS) angående utvecklandet och driften av en nationell registerservice. Utöver vad som anges i ovan nämnda regeringsbeslut ska Socialstyrelsen stödja utvecklingen av kvalitetsregister inom den kommunala hälso- och sjukvården, förbättra information om myndighetens register enligt socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, ge stöd till kvalitetsregistren vad gäller datakvalitet och tillgänglighet för forskning samt inrätta en samordningsfunktion för myndighetens kontakter med kvalitetsregistren.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:5 från den 21 januari 2016 (S2016/00445/FS) angående att utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.

Socialstyrelsen får använda 4 100 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut I:2 från den 11 juni 2009 (dnr S2009/04768/HS) angående att upphandla försörjning av vissa vacciner och antidoter.

Socialstyrelsen får använda 3 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:18 från den 17 december 2015 (dnr S2015/08135/RS) angående uppdraget att genomföra en samlad utvärdering på nationell nivå av samtliga tandvårdsstöd som regleras genom tandvårdsförordningen (1998:1338) och det statliga särskilda tandvårdsbidraget samt lämna förslag på eventuella förbättringar.

Socialstyrelsen får använda 1 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:18 från den 17 december 2015 (S2015/08135/RS) angående effektivare utskrivning från sluten vård.

Socialstyrelsen får använda 1 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 19 maj 2016 (dnr S2016/03609/FS) angående uppdraget att analysera vården och vårdutfallet för personer med trafikskador och långvariga smärttillstånd.

10 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen angående ett samlat statligt stöd för hälso- och sjukvården på patientsäkerhetsområdet, samt en analys av utvecklingen på patientsäkerhetsområdet 2017.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning

E-hälsomyndigheten får använda 8 125 000 kronor under 2017 för finansiering av arbete med att utveckla och förvalta det elektroniska systemet för att förmedla och handlägga licensansökningar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

E-hälsomyndigheten får använda 5 800 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:10 från den 26 maj 2016 (dnr S2016/03790/FS) angående att automatisera och digitalisera kontrollen av individuella förskrivarbehörigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 1 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 3 mars 2016 (dnr S2016/01693/FS) för att följa och utvärdera nyttan med arbetet som syftar till ett ordnat nationellt införande av nya läkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Läkemedelsverket får använda 1 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 27 oktober 2016 (dnr S2016/06762/FS) angående att utreda och lämna förslag på de författningsändringar som krävs för att införa elektronisk förskrivning som huvudregel för samtliga humanläkemedel som hämtas ut på öppenvårdsapotek mot recept. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Läkemedelsverket får använda 500 000 kronor under 2017 för det nya tillståndsförfarandet enligt EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Vetenskapsrådet får använda 400 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 19 oktober 2016 (dnr U2016/04443/F) angående uppföljning av kartläggning av forskning med relevans för uppkomst och behandling av sjukdomen narkolepsi. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning.

Regeringen beslutar att avsätta 11 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07734/FS) som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för att genomföra en pilot om biverkningsrapportering. Resultatet av arbetet redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 5 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:9 från den 14 december 2016 (dnr S2016/07734/FS), som avser insatser för att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar m.m. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för att bidra till strukturerade uppgifter i patientjournaler för förbättrad kunskap och uppföljning av läkemedel. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

Regeringen beslutar att avsätta 2 000 000 kronor för att användas i enlighet med den överenskommelse regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting ingått, regeringsbeslut III:8 från den 14 december 2016 (dnr 2016/07733/FS), som avser kortare väntetider i cancervården. Sveriges Kommuner och Landsting får i enlighet med vad som anges i överenskommelsen rekvirera medlen från Kammarkollegiet. I enlighet med vad som anges i överenskommelsen ska medlen användas under 2017 för att testa en modell för fortsatt arbete med registrering och uppföljning av cancerläkemedel. Resultatet av arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2018. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. En ekonomisk redovisning ska lämnas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt som återbetalningen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet. Rekvisition ska lämnas senast den 1 december 2017. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i överenskommelsen.

3 000 000 kronor har tilldelats E-hälsomyndigheten i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende E-hälsomyndigheten för att genomföra förberedande insatser läkemedelslistan som ligger inom myndighetens ansvarsområde så att arbetet med nationella läkemedelslistan kan påbörjas snarast möjligt när regeringen genomfört nödvändigt utredningsarbete.

1 400 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen angående att säkerställa en permanent förvaltning av det kodbaserade systemet för ordinationsorsaker, som betecknas som den nationella källan för ordinationsorsak, samt vidta de åtgärder som krävs för att kodsystemet löpande ska kunna användas av förskrivare och andra användare i vård- och omsorgsverksamheter.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.30 Beredskapsläkemedel - del till Socialstyrelsen

 

Socialstyrelsen får använda 14 000 000 kronor under 2017 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

 

ap.31 Beredskapsläkemedel – del till Folkhälsomyndigheten

 

Folkhälsomyndigheten får använda 20 000 000 kronor under 2017 för beredskapslagring av läkemedel och materiel. I detta ingår kostnader för betalning av räntor, amorteringar, ersättning till leverantörer, lagerhållning och andra kostnader förenade med såväl lagringen som ett eventuellt användande av beredskapslagren.

 

ap.32 Apotek

 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får använda medlen för att betala ut bidrag i enlighet med förordningen (2013:80) om bidrag till öppenvårdsapoteksservice av allmänt ekonomiskt intresse. Medlen får utbetalas engångsvis.

 

ap.33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får använda 1 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 27 oktober 2016 (dnr S2016/06724/FS) angående att följa upp och analysera regeringens satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Socialstyrelsen får använda 5 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 19 oktober 2016 (dnr S2016/00846/FS) angående förlängning av uppdrag om förlossningsvården och hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Resterande medel ska användas efter beslut av regeringen.

 

ap.34 Ersättning till smittbärare

 

Medlen ska finansiera vissa kostnader för ersättning till smittbärare och för andra ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

Medel utbetalas av Folkhälsomyndigheten efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

  • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.

  • Försäkringskassan för utbetalning av smittbärarersättning enligt socialförsäkringsbalken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.110Inget0
ap.130Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.180Inget0
ap.190Allt0
ap.200Inget0
ap.230Inget0
ap.260Allt0
ap.270Inget0
ap.280Inget0
ap.290Inget0
ap.300Inget0
ap.310Inget0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
ap.340Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
1:6 ap.91:6 ap.15100 %
1:6 ap.141:6 ap.15100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2017 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård
ap.9ram
ap.14ram
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Anna Weinholt
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Försäkringskassan
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Naturhistoriska riksmuseet
Pensionsmyndigheten
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Universitetskanslersämbetet
Vetenskapsrådet
Karolinska institutet
Karolinska universitetssjukhuset
Jämtlands läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Rett Center
European Observatory on Health Care Systems and Policies