Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2016-12-20
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05621/BS
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 4:4 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU:1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån9 780
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)9 780
Disponeras av Kammarkollegiet2 239
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)1 919
ap.4Indikatorsprogrammet OECD-INES (ram)320
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet5 500
ap.2Nationell utbildningsstatistik (ram)5 500

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Statistiska centralbyrån

Medel under anslagsposten får användas för utgifter som avser följande.

1. Insatser i fråga om utbildningsstatistik enligt vad som följer nedan.

  • En årlig undersökning av invandrares utbildning.
  • Uppdatering av migrationsdatabasen.
  • Revidering av SUN.
  • Statistik i fråga om utbildningskostnader inklusive insamling från folkhögskolorna, statistik när det gäller övergångar mellan olika utbildningsnivåer, och könsuppdelat underlag till budgetpropositionen.
  • Underlag till skolindex.
  • Elevpanelundersökningar.
  • Undersökningen Adult Education Survey (AES).
  • Undersökningen Continuing Vocational Training Survey (CVTS).

2. Prognoser

Statistiska centralbyrån (SCB) ska göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad samt ansvara för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt vad som följer nedan.

a) Prognoserna ska täcka hela arbetsmarknaden både på kort och lång sikt.

b) Analyserna ska omfatta bl.a. flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgång på utbildade från hela utbildningsområdet.

c) Dataunderlagen till prognoserna ska tillgängliggöras i elektronisk form på SCB:s webbplats med den detaljeringsnivå som anses möjlig. En övergripande publicering ska ske minst vart tredje år. Däremellan ska uppföljningar och utvärderingar av tidigare prognoser göras.

3. Statistik rörande forskning och utveckling

SCB ska rapportera till Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet, senast den 15 juli 2017 om utgifter för forskning och utveckling vid universitet och högskolor, näringslivet, i kommuner och landsting samt inom den privata icke vinstgivande sektorn.

ap.2 Nationell utbildningsstatistik

Medlen disponeras av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

Anslagsposten får belastas med förvaltningskostnader för utredningen Nationell delegation för en samordnad utveckling av validering (U2015:10). 

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel under anslagsposten får betalas ut efter beslut av regeringen. 

ap.4 Indikatorsprogrammet OECD-INES

Medel under anslagsposten får betalas ut efter beslut av Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning
ap.1293Inget0
ap.2165Inget0
ap.357Inget0
ap.410Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Kerstin Wallin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisonen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret