Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:43

2016-12-20
U2016/05494/BS(delvis)
U2016/05673/F
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Samverkanshuset, Universitetsområdet
901 87 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Umeås verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Regionala etikprövningsnämnden i Umeå och nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)316
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Umeå universitet
Riksgäldskontoret