Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2016-12-20
Ju2016/02312/Å
Ju2016/07568/Å
Ju2016/08896/LP (delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
10422 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Ekobrottsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17:JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Åtgärder för att förbättra kvaliteten och effektiviteten

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa de åtgärder som har vidtagits för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten samt för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

Särskilt om handläggning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Ekobrottsmyndigheten ska, när det gäller brott enligt lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, penninghäleriförseelse och penninghäleri redovisa uppgifter om:

- antalet misstänkta personer som har lagförts,

- antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut som innebär att åtal har väckts, åtalsunderlåtelse har meddelats, strafföreläggande har utfärdats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte har väckts av andra skäl,

- antalet beslut att inte inleda respektive att lägga ned en förundersökning,

- antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete,

- antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden och

- antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Förstärkta insatser mot skattebrott

Ekobrottsmyndigheten ska i årsredovisningarna för 2017-2020 redovisa hur myndigheten har arbetat, både på egen hand och i samverkan med Skatteverket, för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandraganden samt vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vidare ska Ekobrottsmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan med Skatteverket på detta område.

Marknadsmissbruk

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndighetens samarbete med Finansinspektionen har utformats för att underlätta utredningar om marknadsmissbruk i enlighet med den nya regleringen om marknadsmissbruk som träder i kraft under 2017. Myndigheten ska lämna en bedömning av hur åtgärderna har bidragit till att underlätta utredningar om marknadsmissbruk samt vilka effekter arbetet har fått när det gäller utredning och lagföring.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (Ju2012/6639, Ju2013/298) ska Ekobrottsmyndigheten tillsammans med övriga RIF-myndigheter under 2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från etapp ett.

Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning som ska genomföras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2 oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes.

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Kompetensförsörjning

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att åstadkomma en kompetensförsörjning som är hållbar både på kort och lång sikt. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid planering av åtgärder avseende kompetensförsörjning. Av redovisningen ska även framgå hur Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten samarbetar i kompetensförsörjningsfrågor.

 

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Ekobrottsmyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat utifrån planen ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Pågående uppdrag

Illegal hantering av punkskattepliktiga varor

Uppdrag till Tullverket, Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om illegal hantering av punktskattepliktiga varor. Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2017. Tullverket och Ekobrottsmyndigheten ska administrera uppdraget (Fi2015/05353/S3 (delvis)).

Uppdrag att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Uppdraget ska slutredovisas den 1 oktober 2017 (Ju2015/09350/PO).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2017, 1 april 2018 och 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten648 449
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)648 449

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.119 4533 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)31 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2554 037
2017-02-2554 037
2017-03-2554 037
2017-04-2554 037
2017-05-2554 037
2017-06-2554 037
2017-07-2554 037
2017-08-2554 037
2017-09-2554 037
2017-10-2554 037
2017-11-2554 037
2017-12-2554 042
Summa648 449
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Helen Kasström
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Brottsförebyggande rådet
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Kronofogdemyndigheten
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten