Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:19

2016-12-14
UD2016/21715/IU(delvis)
UD2016/21902/IU
Vetenskapsrådet
Box 1035
10138 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 7, bet. 2016/17:UU2, rskr. 2016/17:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet165 000
ap.40Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet (ram)165 000

Villkor för anslag 1:1

ap.40 Utvecklingsforskning - del till Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet ska ansvara för utlysning, beredning, bedömning och redovisning av projektstöd till svensk forskning av hög kvalitet och relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer och stöd till initiering av samarbete och kunskapsutbyte mellan forskare i Sverige och forskare i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer. Verksamheten ska genomföras i enlighet med regeringens strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015-2021 avseende Vetenskapsrådet.

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Vetenskapsrådet ska vara öppet och transparent med verksamhet som finansieras av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Detta sker genom statistikrapportering till DAC och genom att dokument och resultat tillgängliggörs på Openaid.se. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) samordnar denna rapportering och kommer att meddela tidpunkter och tillvägagångssätt.

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslagsposten före utgången av varje månad.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.4003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.40185 500111 30063 00011 2002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Eva Tobisson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet RS, EKO
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet F
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksgäldskontoret