Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:11

2016-12-20
U2014/07521/BS (delvis)
U2016/01681/BS (delvis)
U2016/03821/BS (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Kungl. Tekniska högskolan
100 44 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. Tekniska högskolan
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Kungl. Tekniska högskolans verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 16, bet. 2016/17:UbU1, rskr. 2016/17:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Kungl. Tekniska högskolan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 32 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

2

Organisationsstyrning

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Kungl. Tekniska högskolan ska i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

  • den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,
  • hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,
  • hur medlen fördelats mellan olika områden,
  • samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,
  • hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och
  • SciLifeLabs förmåga till extern finansiering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 082 273
ap.1Takbelopp (ram)1 082 273

Villkor för anslag 2:17

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 499 593
ap.2Basresurs (ram)1 499 593

Villkor för anslag 2:18

ap.2 Basresurs

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 000 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 750 000 kronor under 2016–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2016). 

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
E-vetenskap31 855
IT och mobil kommunikation35 359
Molekylär biovetenskap107 775
Produktionsteknik20 175
Transportforskning32 917

 
Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid SciLifeLab.

I anslaget ingår 209 121 000 kronor för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid SciLifeLab och 52 382 000 kronor för att finansiera forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater.

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

I anslaget ingår 10 000 000 kronor för verksamhet i Södertälje.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)600 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25215 155
2017-02-25215 155
2017-03-25215 155
2017-04-25215 155
2017-05-25215 155
2017-06-25215 155
2017-07-25215 155
2017-08-25215 155
2017-09-25215 155
2017-10-25215 155
2017-11-25215 155
2017-12-25215 161
Summa2 581 866
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Tekniska högskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:17 ap.1Takbelopp
2:18 ap.2Basresurs
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Ulrika Nord
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:11, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

U2014/07521/BS (delvis)
U2016/01681/BS (delvis)
U2016/03821/BS (delvis)
U2016/04464/UH
U2016/05494/BS (delvis)
U2016/05641/UH