Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2016-11-24
UD2016/20443/IU
UD2016/20549/FH
Kammarkollegiet
Box 2218
10315 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 2:3 och 2:4
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet och anslaget 2:4 Investeringsfrämjande för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:89, prop. 2015/16:99 utg.omr. 24, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310, prop. 2016/17:2 utg.omr. 24, bet. 2016/17:FiU11, rskr. 2016/17:52).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet325 000
ap.1Sveriges export- och investeringsråd (ram)250 000
ap.7Till regeringens disposition (ram)55 000
ap.5Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser (ram)20 000
Disponeras av Svenska institutet10 000
ap.4Uppdrag enligt regeringens exportstrategi (ram)10 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet26 889
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)16 889
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)0
ap.6Projektexportfrämjande (ram)10 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2016.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.4 Uppdrag enligt regeringens exportstrategi

För genomförandet av uppdrag enligt regeringens exportstrategi. Uppdragen regleras i regleringsbrev till Svenska institutet.

Svenska institutet får använda högst 4 125 000 kronor för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

ap.5 Stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser

De anslagna medlen får användas till att hel- eller delfinansiera projektförberedande och projektunderstödjande insatser på strategiska marknader. Stödet förvaltas av Swedpartnership.

Av de anslagna medlen får högst 800 000 kronor användas för administrationskostnader för hanteringen av stöd till projektförberedande och projektunderstödjande insatser i enlighet med villkoren för stödet.

Medlen utbetalas efter regeringsbeslut.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för främjande av svenska företags affärsmöjligheter kopplade till projektexport och andra typer av offentligt upphandlade affärer.

ap.7 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

Kommerskollegium får använda 1 200 000 kronor under 2016 för genomförandet av uppdrag 3.2 i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kommerskollegium.

Resterande medel utbetalas av Kammarkollegiet efter beslut av regeringen.

2:4

Investeringsfrämjande (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet62 266
ap.3Sveriges export- och investeringsråd (ram)62 266

Villkor för anslag 2:4

ap.3 Sveriges export- och investeringsråd

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges export- och investeringsråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges export- och investeringsråds investeringsfrämjande verksamhet för budgetåret 2016.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.124 100Inget0
ap.23 957Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
2:4 Investeringsfrämjande
ap.31 718Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Margot Wallström
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, FCK
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Sveriges export- och investeringsråd