Socialdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2016-12-20
S2015/01268/SAM
S2015/01269/SAM
S2015/07094/SAM m.fl.
Se bilaga 1
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Box 894
101 37 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Återrapportering och statistik ska redovisas könsuppdelad i tillämpbara delar.

1. Forte ska redovisa:

a) antalet beviljade ansökningar under året i förhållande till totala antalet ansökningar under året,

b) beviljade projektbidrag och annat forskningsstöd av större betydelse under året i förhållande till sökta bidrag och genomsnittlig bidragsstorlek,

c) hur årets beviljade, och om möjligt även årets utbetalda, forskningsstöd fördelats på nya bidragsmottagare och mottagare som mottagit forskningsstöd tidigare år,

d) hur årets beviljade och årets utbetalda forskningsstöd fördelats på olika stödformer,

e) hur årets beviljade forskningsstöd fördelats på olika lärosäten.  

Dessa uppgifter ska redovisas totalt för Forte samt uppdelat på Fortes huvudområden. För forskning om barn och ungdomar, äldre, funktionshinder, socialförsäkring, alkohol, narkotika, droger, tobak och spelberoende (ANDTS) varav socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning, samt internationell migration och etniska relationer ska redovisas uppdelat enligt punkt a, b och d.

Återrapporteringen ska där så är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren.

2. Forte ska redovisa hur myndigheten upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Rådet ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna för unga forskare att få stöd försämras, och ska säkerställa att jämställdhet mellan kvinnor och män beaktas.

3. Forte ska redovisa hur rådet arbetar för att identifiera och stödja forskning inom eftersatta men för samhället viktiga områden och inom vilka områden som kunskapsöversikter tagits fram. Forte ska vidare ge en översiktlig redovisning av vilka frågeställningar som beforskats och vilka slutsatser som kan dras av forskningen inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd samt vårdforskning och forskning om åldrande och hälsa, samt i vilken utsträckning forskningen skett utifrån ett köns- och jämställdhetsperspektiv.

4. Forte ska redovisa hur rådet arbetar med att samordna forskning om barn och unga, äldre, funktionshinder, socialvetenskaplig alkohol- och narkotikaforskning samt om internationell migration och etniska relationer.

5. Forte ska redovisa hur rådet arbetar för att öka delaktigheten i relevanta delar av forskningsfinansieringsprocessen av olika intressenter och målgrupper.

6. Forte ska redovisa hur forskningsresultat kommuniceras samt göra en analys av vilka målgrupper som har nåtts av kommunikationsinsatser och bedöma insatsernas resultat.

7. Forte ska redovisa hur myndigheten bidrar till att främja innovativ, praktiknära forskning och implementeringsforskning inom sina respektive forskningsområden samt vilket stöd som givits tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

8. Forte ska redovisa hur och i vilken omfattning rådet bidragit till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär.

9. Forte ska redovisa och kommentera de internationella aktiviteter och samarbeten som har initierats och bedrivits med särskilt fokus på det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 och de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med. 

Prognos

Forte ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Samverkan inom hälsa, vård och omsorg

Forte ska samverka med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem inom området hälsa, vård och omsorg.

Jämställdhetsintegrering

Forte har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen (skr. 2016/17:10). Forte ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Forte ska även lämna en delredovisning i särskild ordning till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

Nedanstående uppdrag är nya.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Forte ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Nyttiggörande av forskningssatsningar inom företagshälsovård

För att nyttiggöra Fortes tidigare satsning på forskning rörande bl.a. förebyggande och rehabiliterande insatser inom företagshälso-
vårdsområdet ges Forte i uppdrag att bidra till att forskningsresultat och kunskap inom detta område sammanställs och kommuniceras. En viktig del i detta är att stödja utvecklingen av nationella evidensbaserade riktlinjer för företagshälsovården. Uppdraget ska genomföras i samverkan med aktörer och intressenter, i detta fall genom partnerskap med företagshälsor i Sverige, arbetsgivare och arbetstagare och avrapporteras i myndighetens årsredovisning för 2017.  

Forte får för uppdragets genomförande använda 2 500 000 kronor under 2017. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskriv-
ningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Försäkringskassan senast den 30 november 2017. Återrapporteringen ska innehålla en ekonomisk redovisning och lämnas senast den 31 januari 2018.

Forskning om insatsers betydelse för återgång i arbete

Forte får under 2017 använda 40 000 000 kronor till godkända forskningsprojekt inklusive viss ersättning för landstingens kostnader i samband med forskningsansökan i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 (dnr 2015/08163/SF). Medlen inkluderar högst 250 000 kronor för Fortes merkostnader för arvodering av experter i beredningsgrupper. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 10 Bidrag till hälso- och sjukvården. Medlen utbetalas efter rekvisition ställd till Försäkringskassan. Rekvisitionen ska lämnas enligt Försäkringskassans anvisning. 

Pågående inklusive ändrade uppdrag

Redovisningen nedan avser pågående uppdrag inklusive uppdrag som ändrats.

Forskningsbaserad kunskap inom psykisk ohälsa och psykiatri

Forte har fördelat medel till verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik 2014–2016. Detta uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildnings-
departementet) i samband med årsredovisningen för 2016. En slutrapportering ska göras i samband med årsredovisningen avseende medelsfördelning, forskningsresultat och erfarenheter av de av Forte utvecklade formerna för ökad delaktighet och inflytande samt slutsatser inför eventuellt kommande utlysningar. För att ta tillvara och sprida erfarenheter från de miljöer som fått projektbidrag inom satsningen på verksamhetsnära forskning ges Forte i uppdrag att utlysa nätverksbidrag för samverkan, kommunikation och implementering. Bidrag ges i första hand till nätverk som verkar för tvär- eller mångvetenskapligt samarbete eller nätverk med syfte att verka för implementering och nyttiggörande av forskning. Nätverken bör ha bred sammansättning och kompetens. Forte får använda 600 000 kronor under 2017 för att fördela nätverksbidrag.

Vidare ska Forte göra en mer omfattande utvärdering av satsningen på verksamhetsnära forskning inom området psykosociala insatser för personer med omfattande och komplicerad psykiatrisk problematik. Utvärderingen ska innehålla bl.a. i vilken utsträckning projekten bidragit till att utveckla modeller för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård och andra aktörer, mått för att belysa insatsernas effekter, former för patienter, brukares och anhörigas delaktighet ur ett jämställdhetsperspektiv samt till att identifiera framgångsfaktorer och hinder för utvecklingsarbete. 

Forte ska med utgångspunkt i bl.a. utvärderingen och erfarenheterna som rådet gjort genom den treåriga forskningssatsningen samt utifrån kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa och psykiatrisk proble-
matik förbereda en ny satsning på verksamhetsnära forskning inom detta område. Forte ska vidare förbereda och ta fram underlag inför en komp-
letterande satsning inom området psykisk ohälsa, socialpsykiatri och psykiatri till en satsning på forskarskolor inom socialtjänsten. Upp-
draget ska rapporteras senast den 1 februari 2018 till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). Forte får använda 1 400 000 kronor under 2017 för att genomföra utvärderingen, förbereda en ny forskningssatsning och en kompletterande satsning på forskarskolor inom området.   

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition per uppdrag ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionerna ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning per uppdrag lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisitioner och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning inom äldreområdet

Forte ska stödja långsiktig forskning inom äldreområdet. Forskningen ska ha ett förebyggande, hälsofrämjande och tvärvetenskapligt perspektiv, och svara mot prioriterade kunskapsbehov. Vidare ska forskningen utgå från ett jämställdhetsperspektiv och beakta Sveriges åtaganden om mänskliga rättigheter. Forte ska utveckla formerna för att identifiera och prioritera kunskapsluckor inom äldreområdet. Detta ska ske i samråd med bl.a. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och övriga myndigheter i Rådet för styrning med kunskap och med Huvudmannagruppen [se 4 § förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst], med den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) samt med övriga relevanta målgrupper, däribland äldre kvinnor och män, närstående, personal, profession och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg samt berörda intresseorganisationer.

Kunskapsbehov kan finnas inom bl.a. följande områden: Forskning om hembaserad vård för äldre kvinnor och män med sammansatta behov t.ex. vid kognitiv svikt eller demenssjukdom, innovativ användning av ny teknik i vardagen och utveckling av nya metoder och tjänster, hur utformning av boende och effektiv teknik, boendemiljö och lokalsamhällets tillgänglighet påverkar deras delaktighet, aktivitet och självständighet. Innovativ praktiknära forskning och implementeringsforskning är viktiga områden. Forskningen ska syfta till att ge vård och omsorg relevanta kunskapsunderlag och främja intresset hos kvinnor och män att engagera sig i sin egen hälsa. Forte ska på ett målgruppsanpassat sätt kommunicera resultaten av forskningen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i en särskild rapport i samband med årsredovisningen för 2017. Forte får för uppdragets genomförande använda 36 000 000 kronor under 2017 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagspost 12 Forskning inom äldreområdet. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer

Forte ska fördela särskilda medel till forskning om arbetsmiljön i kvinnodominerade sektorer och nyttiggöra forskningsresultaten på arbetsplatserna. Forte ska samråda med Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, arbetsmarknadens parter samt med andra relevanta myndigheter och aktörer. Forte har för uppdragets genomförande fått 
8 000 000 kronor under 2016 och 15 000 000 för 2017. För 2018 har 15 000 000 kronor beräknats och tilldelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel. Finansiering sker från utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, anslaget 2:5 Arbetslivspolitik, anslagsposten 3 till Fortes disposition. Forte ska i en rapport till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2017 redovisa den huvudsakliga inriktningen av forskningen samt hur forskningsmedlen fördelats och hur Forte i samråd med övriga aktörer planerar att arbeta för att kommande forskningsresultat ska kunna nyttiggöras på arbetsplatserna. Rapporten ska hänvisa till regleringsbrevet för budgetåret 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Program för forskning inom ANDTS-området

Forte ska med utgångspunkt i det förslag som lämnades i samband med årsredovisningen 2014 (S2015/01269/SAM) fullfölja programmet för långsiktigt tvärvetenskapligt forskningsstöd inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende (ANDTS). Programmet syftar till en långsiktig kunskapsuppbyggnad i samverkan med andra forskningsfinansiärer, profession och brukare, myndigheter och organisationer, och till främjande av bl.a. verksamhetsnära och tvärvetenskaplig forskning, implementering och nyttiggörande. Vid uppdragets genomförande ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas. Uppdragets genomförande ska avrapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) i årsredovisningen för 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Åtgärder inom life science-området

Forte ska, inom ramen för sina uppgifter och uppdrag, redovisa hur myndigheten bidrar till att främja utvecklingen inom life science-området utifrån uppdraget till den nationella samordnaren för livsvetenskaper (U2015/2022/F). Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Satsningar i propositionen Forskning och innovation

Forte ska genomföra och redovisa i årsredovisningen de satsningar som beskrivs i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151), särskilt gällande stöd till forskning om åldrande och hälsa, forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt vårdforskning. Forte ska stärka vårdforskningens koppling till vård- och omsorgsverksamheternas behov, nyttiggöra forskningsresultaten samt stärka det innovativa praktiknära forskningssamarbetet där implementeringsforskning är en viktig del.

Internationella samarbeten

Forte bör i ökad utsträckning delta i och samverka i fråga om genomförandet av de forskningssamarbeten som blir en följd av samarbeten med de länder som Sverige har slutit bilaterala avtal eller överenskommelser med.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd33 998
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning (ram)33 998

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd546 998
ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning (ram)546 998

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

Anslaget ska finansiera olika former av stöd till forskning och internationellt forskningssamarbete, utvärderingar, beredningsarbete, kommunikationsinsatser, konferenser samt vissa resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Forskningsmedel bör så långt som möjligt utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad i enlighet med av rådet fattade beslut.

Medel får ej användas för stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering för doktorander.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Anslaget ska finansiera satsningar på 40 miljoner kronor i enlighet med vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1). Dessa medel får användas först efter särskilt beslut av regeringen.

Anslaget ska finansiera strategiska satsningar i enlighet med vad som presenterades i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) samt propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30, bet. 2012/13:UbU3, rskr. 2012/13:151). Forte ska använda minst:

– 20 000 000 kronor för ett tvärvetenskapligt forskningsprogram om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel,

– 20 000 000 kronor för arbetslivsforskning,

– 40 000 000 kronor för vårdforskning och

– 50 000 000 kronor för forskning om åldrande och hälsa.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
7:1 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
ap.11 0203 %0
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.116 410Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
7:2 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning
ap.1925 000474 130290 050133 7002021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 833
2017-02-252 833
2017-03-252 833
2017-04-252 833
2017-05-252 833
2017-06-252 833
2017-07-252 833
2017-08-252 833
2017-09-252 833
2017-10-252 833
2017-11-252 833
2017-12-252 835
Summa33 998
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärds disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Karin Mossler
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Riksrevisionen
Socialutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Utbildningsutskottet
Kulturutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Försäkringskassan
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statens institutionsstyrelse
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV:1, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

S2015/01268/SAM
S2015/01269/SAM
S2015/07094/SAM
S2016/01303/FS
S2016/03095/SAM
S2016/07779/RS