Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:20

2016-12-14
Ju2016/08896/LP (delvis)
Ju2016/08989/KRIM
Brottsoffermyndigheten
Box 470
90109 Umeå
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Brottsoffermyndigheten
Riksdagen har beslutat om Brottsoffermyndighetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 4, bet. 2016/17JuU1, rskr. 2016/17:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Brottsoffermyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsoffermyndighetens uppgifter framgår bl.a. av myndighetsförordningen (2007:515) och förordningen (2007:1171) med instruktion för Brottsoffermyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsskadeärenden

Återrapportering

1. Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och avgjorda person- respektive sakskadeärenden,

- Andelen bifall i förhållande till antalet avgjorda omprövningsärenden,

- Genomsnittliga handläggningstider,

- Erfarenheterna från hanteringen av brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld i enlighet med bestämmelsen i 9 § brottsskadelagen (2014:322). Antalet ärenden och den sammanlagda respektive genomsnittliga storleken på utbetald ersättning ska särskilt framgå.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

2. Brottsoffermyndigheten ska redovisa vidtagna åtgärder för att: 

a) kunna analysera utvecklingen av handläggningstiderna, 

b) säkerställa en effektiv och skyndsam handläggning. 

3. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden och storleken på utbetald brottsskadeersättning fördelad på olika brottstyper. Redovisningen ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

4. Brottsoffermyndigheten ska redovisa antalet ärenden som bygger på domar med skadestånd, strafföreläggande respektive nedlagd förundersökning. 

Regressverksamheten

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Inkomna medel,

- Antalet aktiva regressärenden vid årets slut.

Redovisningen ska vara uppdelad på kön, visa hur stor andel av de betalningsskyldiga som är över respektive under 18 år vid årets slut samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

Brottsofferfonden

Vid bidragsgivningen ska minst 75 procent av fondens tillgängliga medel tilldelas ideella organisationer som bedriver brottsofferstödjande verksamhet.

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Antalet inkomna och beviljade ansökningar,

- Inkomna och utbetalade medel,

- Vilka verksamheter eller projekt som har erhållit bidrag.

Kunskapscentrum

Återrapportering

Brottsoffermyndigheten ska redovisa:

- Vilka särskilda utvecklingsområden för rättsväsendet som myndigheten identifierar när det gäller arbetet gentemot brottsutsatta.

- Vad som har gjorts för att den kunskap om brottsofferfrågor som myndigheten tar fram kan komma till användning hos myndigheter och andra berörda aktörer.

Övriga återrapporteringskrav

Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit med anledning av förslagen i vittnesstödsrapporten (Ju2014/3767/KRIM).

Prognoser

Brottsoffermyndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes vid följande datum:

18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli, 25 oktober 2016.  

3

Uppdrag

Webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd - Brottsoffermyndigheten får i uppdrag att ta fram en webbaserad grundutbildning för nya vittnesstöd. Arbetet ska bedrivas i samråd med Domstolsverket och Brottsofferjouren Sverige. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 april 2018.

Moderna beredskapsjobb - Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Brottsoffermyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

Vittnesstödsverksamhet - Brottsoffermyndigheten har tillsammans med Domstolsverket regeringens uppdrag att gemensamt verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter (Ju2006/5404/KRIM). 

Jämställdhetsintegrering - Brottsoffermyndigheten har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015-2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr.2016/17:10). Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

Bättre digitalt bemötande av brottsutsatta - Brottsoffermyndigheten har i uppdrag att utreda hur digitala tjänster kan användas för att öka service och stöd till brottsutsatta. Brottsoffermyndigheten ska i uppdraget utreda:

• hur säker digital e-post kan användas i kommunikationen med brottsutsatta,
• hur digitala tjänster kan göra det möjligt att följa hur det egna ärendet fortskrider, samt
• hur den myndighetsgemensamma webbinformationen kan utvecklas.
Myndigheten kan även föreslå andra åtgärder som leder till ett förbättrat digitalt bemötande av brottsutsatta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2017 (Ju2016/03925/KRIM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:10

Brottsoffermyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten40 561
ap.1Brottsoffermyndigheten (ram)40 561

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Brottsoffermyndigheten

Anslaget används för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.

1:11

Ersättning för skador på grund av brott (Ramanslag)

Disponeras av Brottsoffermyndigheten121 943
ap.1Ersättning för skador på grund av brott (ram)121 943

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Ersättning för skador på grund av brott

Från anslaget får betalas ersättningar i enlighet med bestämmelserna i brottsskadelagen (2014:322) och brottsskadeförordningen (2014:327).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:10 Brottsoffermyndigheten
ap.11 2173 %0
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
ap.13 6583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 380
2017-02-253 380
2017-03-253 380
2017-04-253 380
2017-05-253 380
2017-06-253 380
2017-07-253 380
2017-08-253 380
2017-09-253 380
2017-10-253 380
2017-11-253 380
2017-12-253 381
Summa40 561
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Brottsoffermyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:10 ap.1Brottsoffermyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter från regressverksamheten ska redovisas mot inkomstitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

  1. Brottsoffermyndigheten får besluta om bidrag från Brottsofferfonden i den omfattning täckning finns i fonden vid beslutstillfället.
  2. Brottsoffermyndigheten får finansiera sina kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden genom medel från Brottsofferfonden. Från Brottsofferfonden får, för detta ändamål, högst utbetalas 4 000 000 kronor, varav minst 500 000 kronor ska användas för spridning av resultaten av den forskning och utveckling som bedrivs med medel som lämnats från fonden.
  3. För kostnader för administration av bidrag samt spridning av forskningsresultat från Brottsofferfonden ska Kammarkollegiet, efter framställning från Brottsoffermyndigheten under budgetåret 2017, förskottsvis betala ut högst 1 000 000 kronor per kvartal till Brottsoffermyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret.
  4. Brottsoffermyndigheten ska, senast den 1 april 2018, till Kammarkollegiet återbetala eventuellt överskott av medel för administration av bidrag från Brottsofferfonden för budgetåret 2017, inklusive på räntekontot uppburen ränta.
  5. Brottsoffermyndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för Brottsofferfondens verksamhet.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jenny von Knorring
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksrevisionen
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Brottsofferjouren Sverige