Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2016-12-14
Ju2016/08998/SSK(delvis)
Ju2016/07730/SSK
Kustbevakningen
Stumholmen
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Kustbevakningen ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt författningar och regeringsbeslut. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Kustbevakningen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits för att ytterligare effektivisera verksamheten och säkerställa en ekonomi i balans.

1

Mål och återrapporteringskrav

Miljöräddningstjänst

Kustbevakningen ska kunna bekämpa oljeutsläpp på 10 000 ton till sjöss.

Återrapportering

1. Kustbevakningen ska redovisa genomförda miljöskyddsoperationer.

2. Myndigheten ska analysera sin förmåga att bekämpa oljeutsläpp med hänsyn tagen både till nationella och internationella resurser.

Brottsbekämpning

Kustbevakningen ska förstärka och utveckla myndighetens brottsutredande verksamhet.

Kustbevakningen ska utveckla den del av myndighetens verksamhet som syftar till att förebygga och förhindra brott.

Myndigheten ska delta i arbetet med att bekämpa organiserad brottslighet med maritim anknytning.

Återrapportering

3. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens brottsutredande verksamhet. Redovisningen ska omfatta samverkan med andra brottsutredande myndigheter.

4. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens verksamhet för att förebygga och förhindra brott. Redovisningen ska omfatta underrättelseverksamheten och samverkan med andra myndigheter som arbetar för att förebygga och förhindra brott.

Kontrollverksamhet

Kustbevakningens kontrollverksamhet ska bedrivas i nära samarbete med berörda myndigheter i syfte att bidra till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden.

Återrapportering

5. Kustbevakningen ska redovisa genomförd kontrollverksamhet. För fiskerikontrollverksamheten ska andelen kontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket specificeras. Redovisningen ska innehålla en analys av hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden.

6. Myndigheten ska redovisa antalet meddelade förbud och förelägganden samt misstänkta brott som har upptäckts som ett resultat av tillsyns- och kontrollverksamheten.

7. Kustbevakningen ska redovisa hur samverkan har skett med berörda myndigheter gällande kontrollverksamheten.

Övrig återrapportering

8. Kustbevakningen ska redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt verksamhetsområde har bidragit till att nå relevanta miljökvalitetsmål.

9. Kustbevakningen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till att utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen från fartyg minskar. Redovisningen ska innehålla uppgifter om:

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp av olja och andra skadliga ämnen,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift, samt
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen på utsläppt olja och andra skadliga ämnen.

10. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att ha förmåga och beredskap för att kunna delta i Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns, Frontex, insatser i Medelhavet.

11. Kustbevakningen ska redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

12. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla samverkan med andra nationella myndigheter. 

Prognoser

13. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den

  • 18 januari,
  • 17 februari,
  • 3 maj,
  • 31 juli och
  • 25 oktober.

2

Organisationsstyrning

Internationella insatser och övningar

14. Kustbevakningen ska före beslut om deltagande i internationella insatser och övningar, som kan medföra konsekvenser för myndighetens nationella sjöövervakningsverksamhet och beredskap för räddningstjänst eller för myndighetens ekonomi, informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om sådana konsekvenser och om de åtgärder som myndigheten avser vidta för att minimera dessa.

Jämställdhet

15. Kustbevakningen ska utarbeta en strategi och en åtgärdsplan för att uppnå en jämnare könsfördelning i myndighetens personalsammansättning. Myndigheten ska i detta arbete särskilt inrikta sig på frågan hur en jämnare könsfördelning kan uppnås i kärnverksamheten inom överskådlig tid.

Effektivitet och god hushållning

16. Kustbevakningen ska redovisa direkta och indirekta kostnader per verksamhet.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

17. Kustbevakningen ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).

Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

18. Inom ramen för uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning (Ju2012/6639/SI, Ju2013/298/SI) ska Kustbevakningen tillsammans med övriga RIF-myndigheter under 2017 genomföra delar av uppdraget från etapp två som syftar till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet. Myndigheterna ska även åtgärda kvarstående arbete från etapp ett.

Myndigheterna ska redovisa vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som realiserats för rättsväsendet som helhet. Myndigheterna ska därutöver senast den 3 april 2017 redovisa en gemensam plan för vilka delar i uppdraget att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning som ska genomföras under 2018. Myndigheterna ska senast den 2 oktober 2017 redovisa en gemensam plan för genomförandet av hela uppdraget och uppge ett datum när arbetet ska vara slutfört.

19. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Kustbevakningen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående regeringsuppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018 m.m. Årlig redovisning 2017-2018 (Fi2016/00386/ESA). 

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016-2018 m.m. Årlig redovisning 2017-2018 (A2016/00216/A).

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kustbevakningen att delta i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Årlig redovisning 2017-2020 (Ju2016/00326/SSK).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret. Årlig redovisning (Ju2015/09669/SSK).

Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Slutredovisning den 1 oktober 2017 (Ju2015/09350/PO).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 117 441
ap.1Kustbevakningen (ram)1 117 441

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 8 236 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.133 523Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 400 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2593 120
2017-02-2593 120
2017-03-2593 120
2017-04-2593 120
2017-05-2593 120
2017-06-2593 120
2017-07-2593 120
2017-08-2593 120
2017-09-2593 120
2017-10-2593 120
2017-11-2593 120
2017-12-2593 121
Summa1 117 441
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Anders Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM, REV
Justitiedepartementet/KRIM, PO
Utrikesdepartementet/ES, KH
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA, OFA, SKA
Miljö- och energidepartementet/MM, NM
Näringsdepartementet/BT, HT, NV
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi och lön
Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Tullverket