Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2016-12-20
N2016/07983/IFK
N2016/07822/KLS(delvis)
N2016/01752/IFK
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Patentombudsnämnden inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Patentombudsnämndens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Patentombudsnämnden och nedan angivna avgifter.

VERKSAMHET

Patentombudsnämnden ska tillhandahålla system för auktorisation och registrering av patentombud.

1

Mål och återrapporteringskrav

Moderna Beredskapsjobb

Patentombudsnämnden ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Patentombudsnämnden ska lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)100
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter2682971 1891 210-21544
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna disponeras av Patentombudsnämnden. Ett eventuellt överskott får disponeras av myndigheten för att möjliggöra genomförande av tekniska kunskapsprov. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anna Ax
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Bolagsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret