Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2016-12-20
N2016/07982/IFK
N2016/07822/KLS(delvis)
N2016/01729/IFK m.fl.
Se bilaga 1
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Patent- och registreringsverket utgiftsområde 24 Näringsliv
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Patent- och registreringsverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Patent- och registreringsverket (PRV) och nedan angivna anslag och avgifter.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

PRV ska redovisa prognoser för perioden 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoser ska lämnas

den 18 januari,

den 17 februari,

den 3 maj,

den 31 juli, och

den 25 november.

3

Uppdrag

1. Serviceåtagande

PRV ska utforma och offentliggöra ett s.k. serviceåtagande, som ger tydlig, relevant och förpliktande information om myndighetens tjänster och service. Uppfyllnaden av serviceåtagandet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

2. Moderna beredskapsjobb

PRV ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även PRV ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. PRV ska lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:21

Patent- och registreringsverket (Ramanslag)

Disponeras av Patent- och registreringsverket315 588
ap.1Patent- och registreringsverket (ram)315 588

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Patent- och registreringsverket

Anslagsposten disponeras av PRV för finansiering av myndighetens förvaltningsutgifter. Av tilldelade medel får 5 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:21 Patent- och registreringsverket
ap.118 935Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Patent- och registreringsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2526 299
2017-02-2526 299
2017-03-2526 299
2017-04-2526 299
2017-05-2526 299
2017-06-2526 299
2017-07-2526 299
2017-08-2526 299
2017-09-2526 299
2017-10-2526 299
2017-11-2526 299
2017-12-2526 299
Summa315 588
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Patent- och registreringsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:21 ap.1Patent- och registreringsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Uppdrag, Information, Försäljning-1 319-70029 70028 800900-1 119
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Patent, Varumärke, Mönster, Periodisk skrift, Upphovsrätt, Namn252910 424-3 400300 900287 90013 00020 024
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från den offentligrättsliga verksamheten betalas till inkomsttitel. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av PRV.

Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Det ackumulerade överskott som PRV, under sin tid som avgiftsbelagd myndighet, upparbetat på sitt räntekonto i Riksgäldskontoret inbetalas till inkomsttitel.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Anna Ax
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/L3
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 5, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

N2016/07982/IFK
N2016/07822/KLS(delvis)
N2016/01729/IFK
N2016/04238/IFK